Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2033/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające na rok połowowy 2006 ceny orientacyjne oraz ceny producenta Wspólnoty na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

Data ogłoszenia:2005-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 1

Strona 1 z 2
15.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2033/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające na rok połowowy 2006 ceny orientacyjne oraz ceny producenta Wspólnoty na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wspólnoty w przypadku jednego z tych i obliczyć cenę producenta Wspólnoty w do innych produktów z wykorzystaniem ników przeliczeniowych, wprowadzonych rządzeniu Komisji (EWG) nr 3510/82 (2).


produktów odniesieniu współczynw rozpo-

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 18 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1,

(5)

Na podstawie kryteriów ustalonych w art. 18 ust. 2 tiret pierwsze i drugie oraz w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 cena producenta Wspólnoty w roku połowowym 2006 powinna zostać dostosowana,

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ze względu na pilny charakter problemu, należy przyznać wyjątek od terminu sześciu tygodni, o którym mowa w pkt 3 części I Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej,

(1)

Artykuł 18 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stanowią, iż cena orientacyjna i cena producenta Wspólnoty powinny być ustalane na każdy rok połowowy, celem określenia poziomu interwencji cenowych na rynku niektórych produktów rybołówstwa.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Na rok połowowy trwający od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. ceny orientacyjne, wymienione w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, są podane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Artykuł 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 wymaga ustalenia ceny orientacyjnej każdego z produktów i grup produktów, wymienionych w załącznikach I i II do tego rozporządzenia.

(3)

Na podstawie aktualnie dostępnych danych na temat cen danych produktów oraz kryteriów, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, ceny orientacyjne poszczególnych gatunków należy podwyższyć, utrzymać bądź obniżyć w roku połowowym 2006.

Artykuł 2 Na rok połowowy trwający od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. ceny producenta Wspólnoty, wymienione w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, są podane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Artykuł 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 wymaga, aby cena producenta Wspólnoty ustalona była dla każdego produktu wymienionego w załączniku III do tego rozporządzenia. Należy ustanowi ć cenę producenta

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

(2) Dz.U. L 368 z 28.12.1982, str. 27. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3899/92 (Dz.U. L 392 z 31.12.1992, str. 24).

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

L 328/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

J. HUTTON

Przewodniczący

15.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/3

ZAŁĄCZNIK I

(EUR/t) Gatunki Produkty wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 Cena orientacyjna

Załączniki

Postać handlowa

I

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 62 z 200515.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/263/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 94/55/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3565) (1)

 • Dz. U. L328 - 60 z 200515.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie

 • Dz. U. L328 - 59 z 200515.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L328 - 57 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2045/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L328 - 54 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L328 - 52 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2043/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L328 - 46 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L328 - 44 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2041/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L328 - 34 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2040/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające zasady stosowania w sektorze wieprzowiny systemu przywozu przewidzianego w ramach Układów Europejskich z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L328 - 33 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2039/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L328 - 27 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2038/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L328 - 21 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia dodatku paszowego należącego do grupy kokcydiostatyków (1)

 • Dz. U. L328 - 13 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L328 - 8 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1681/94 dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie

 • Dz. U. L328 - 6 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.