Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia dodatku paszowego należącego do grupy kokcydiostatyków (1)

Data ogłoszenia:2005-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 21

Strona 1 z 3
15.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/21

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2037/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia dodatku paszowego należącego do grupy kokcydiostatyków

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

lasalocidu A jest stosowana w nowym nośniku. W związku z powyższym dnia 26 sierpnia 2005 r. Urząd opublikował opinię na temat stosowania soli sodowej lasalocidu A w mieszankach paszowych.


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

(5)

W wyżej wymienionej opinii Urzędu stwierdzono, że stosowanie nowej postaci nie stanowi jakiegokolwiek dodatkowego ryzyka lub zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i środowiska, oraz że nowa postać nie wywiera niekorzystnego wpływu na stabilność soli sodowej lasalocidu A.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Dodatek „sól sodowa lasalocidu A” (Avatec 15 %) został dopuszczony pod pewnymi warunkami zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (2). Obecnie dodatek ten jest dopuszczony w ramach grupy „kokcydiostatyki” w odniesieniu do indyków na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2430/1999 (3) oraz w odniesieniu do kurcząt hodowanych na nioski i kurcząt przeznaczonych do tuczu na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1455/2004 (4). Dodatek ten został zgłoszony jako istniejący produkt na podstawie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 i podlega weryfikacjom oraz procedurom określonym w tym przepisie.

Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (MRL) dla omawianej substancji określono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. (5) ustanawiającym wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 2430/1999 i 1455/2004.

(2)

Zainteresowane przedsiębiorstwo przedłożyło nową dokumentację uzupełniającą i zwróciło się z wnioskiem o modyfikację istniejącego nośnika.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje możliwość zmiany dopuszczenia dodatku paszowego na podstawie opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urzędu”) stwierdzającej, czy dopuszczenie w dalszym ciągu spełnia warunki określone w tym rozporządzeniu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2430/1999 pozycję odnoszącą się do E 763, tj. soli sodowej lasalocidu A, zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Komisja zwróciła się do Urzędu o ocenę odpowiednich danych stanowiących uzasadnienie wniosku o zmianę dopuszczenia określonego w rozporządzeniach (WE) nr 2430/1999 oraz 1455/2004, a także o informacje na temat ewentualnego szkodliwego wpływu na bezpieczeństwo i skuteczność w przypadku gdy sól sodowa

Artykuł 2 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1455/2004 zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

(5) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 712/2005 (Dz.U. L 120 z 12.5.2005, str. 3).

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8). 2) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa uchylona rozporzą( dzeniem (WE) nr 1831/2003. (3) Dz.U. L 296 z 17.11.1999, str. 3. (4) Dz.U. L 269 z 17.8.2004, str. 14.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 62 z 200515.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/263/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 94/55/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3565) (1)

 • Dz. U. L328 - 60 z 200515.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie

 • Dz. U. L328 - 59 z 200515.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L328 - 57 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2045/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L328 - 54 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L328 - 52 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2043/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L328 - 46 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L328 - 44 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2041/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L328 - 34 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2040/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające zasady stosowania w sektorze wieprzowiny systemu przywozu przewidzianego w ramach Układów Europejskich z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L328 - 33 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2039/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L328 - 27 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2038/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L328 - 13 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L328 - 8 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1681/94 dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie

 • Dz. U. L328 - 6 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 1 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2033/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające na rok połowowy 2006 ceny orientacyjne oraz ceny producenta Wspólnoty na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.