Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2038/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

Data ogłoszenia:2005-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 27

Strona 1 z 4
15.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/27

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2038/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w odniesieniu do ilości, które mogą być przydzielone każdemu podmiotowi gospodarczemu przy zastosowaniu tej metody.

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi specjalnymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3 i 6 oraz art. 21 ust. 2,

W celu zagwarantowania pewnego stopnia ciągłości wymiany handlowej i efektywnego zarządzania kontyngentami podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość złożenia pierwszego wniosku o zezwolenie na przywóz na 2006 r. w ilości równej tej, która została przez nie przywieziona w 2005 r. W celu optymalnego wykorzystania dostępnych ilości podmiot gospodarczy, który wykorzystał przynajmniej połowę kwoty, na którą wcześniej uzyskał zezwolenie, powinien mieć możliwość złożenia wniosku o przyznanie dalszych kwot, pod warunkiem że odpowiednie ilości są dostępne w ramach kontyngentów. Celem zapewnienia dobrego zarządzania okres ważności zezwoleń na przywóz powinien wynosić dziewięć miesięcy od daty wystawienia, jednak nie dłużej niż do końca roku. Państwa Członkowskie powinny wydawać zezwolenia dopiero po powiadomieniu przez Komisję, że ilości są dostępne i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot gospodarczy jest w stanie potwierdzić istnienie kontraktu i może zaświadczyć, w przypadku braku szczegółowych przepisów stanowiących inaczej, że nie przyznano mu dotychczas wspólnotowego zezwolenia na przywóz na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danych kategorii i krajów. Właściwe organy krajowe powinny jednak posiadać odpowiednie kompetencje umożliwiające im przedłużenie, na wniosek importerów, o trzy miesiące i najdłużej do 31 marca 2007 r. okresu ważności zezwoleń, na podstawie których do dnia złożenia wniosku dokonano przywozu przynajmniej połowy przyznanych ilości. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych ustanowionego na mocy art. 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(8)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94 ustanawia ograniczenia ilościowe na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych pochodzących z niektórych państw trzecich, które mają być przydzielone na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

(2)

Na mocy powyższego rozporządzenia dopuszczalne jest zastosowanie, w pewnych okolicznościach, innych metod przydziału, podziału kontyngentów na transze lub zarezerwowanie części konkretnych limitów ilościowych wyłącznie dla wniosków popartych dowodami wcześniejszej realizacji przywozu.

(3)

Reguły zarządzania kontyngentami ustanowionymi na rok 2006 należy przyjąć przed rozpoczęciem roku kontyngentowego, tak aby nie doszło do nieuzasadnionych zakłóceń ciągłości przepływów handlowych. Środki przyjęte w latach poprzednich, takie jak określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2171/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustanawiającym reguły zarządzania i dystrybucji kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2005 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 (2), okazały się być zadowalające i z tego względu uznano za właściwe ustanowienie podobnych reguł na rok 2006.

(9)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie reguł zarządzania kontyngentami ilościowymi na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych określonych w załącznikach III B i IV do rozporządzenia (WE) nr 517/94 na rok 2006. Artykuł 2 Kontyngenty określone w art. 1 są przydzielane według porządku chronologicznego, w jakim Komisja otrzymała notyfikacje od Państw Członkowskich o wnioskach indywidualnych podmiotów gospodarczych o ilości nieprzekraczające maksymalnych ilości przydziału dla każdego podmiotu gospodarczego, określonych w załączniku I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 62 z 200515.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/263/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 94/55/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3565) (1)

 • Dz. U. L328 - 60 z 200515.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie

 • Dz. U. L328 - 59 z 200515.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L328 - 57 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2045/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L328 - 54 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L328 - 52 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2043/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L328 - 46 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L328 - 44 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2041/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L328 - 34 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2040/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające zasady stosowania w sektorze wieprzowiny systemu przywozu przewidzianego w ramach Układów Europejskich z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L328 - 33 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2039/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L328 - 21 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia dodatku paszowego należącego do grupy kokcydiostatyków (1)

 • Dz. U. L328 - 13 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L328 - 8 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1681/94 dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie

 • Dz. U. L328 - 6 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 1 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2033/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające na rok połowowy 2006 ceny orientacyjne oraz ceny producenta Wspólnoty na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.