Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/263/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 94/55/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3565) (1)

Data ogłoszenia:2005-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 62

Strona 1 z 4
L 328/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/263/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 94/55/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3565)

(Jedynie teksty w językach angielskim, litewskim i szwedzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2005/903/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

towarów niebezpiecznych (3) Komisja upoważniła Państwa Członkowskie do przyjęcia odstępstw wymienionych w załącznikach I i II do tej decyzji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 6 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

Szwecja, Zjednoczone Królestwo oraz Litwa do dnia 31 grudnia 2004 r. powiadomiły Komisję o chęci przyjęcia nowych odstępstw i wprowadzenia zmian do istniejących odstępstw w załącznikach I i II do decyzji 2005/263/WE. Komisja zbadała powiadomienia w celu stwierdzenia zgodności z warunkami ustalonymi w art. 6 ust. 9 dyrektywy 94/55/WE i je zatwierdziła. Zainteresowane Państwa Członkowskie powinny zatem zostać upoważnione do przyjęcia omawianych odstępstw.

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 9 dyrektywy 94/55/WE Państwa Członkowskie muszą z wyprzedzeniem powiadomić Komisję o swoich odstępstwach, po raz pierwszy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2002 r. lub w terminie dwóch lat od ostatniej daty zastosowania zmienionych wersji załączników do tej dyrektywy.

(5)

Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian do załączników I i II do decyzji 2005/263/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, ustanowionego na podstawie art. 9 dyrektywy 94/55/WE,

(6)

(2)

Dyrektywa Komisji 2003/28/WE (2) zmieniła załączniki A i B do dyrektywy 94/55/WE. Na mocy dyrektywy 2003/28/WE Państwa Członkowskie miały obowiązek wprowadzenia w życie ustawodawstwa krajowego najpóźniej do dnia 1 lipca 2003 r. Data ostatniego zastosowania, o której mowa w art. 6 ust. 9 dyrektywy 94/55/WE, to dzień 30 czerwca 2003 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2005/263/WE wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Niektóre Państwa Członkowskie powiadomiły Komisję do dnia 31 grudnia 2003 r. o chęci przyjęcia odstępstw od dyrektywy 94/55/WE. Decyzją 2005/263/WE z dnia 4 marca 2005 r. upoważniającą Państwa Członkowskie do przyjęcia niektórych odstępstw zgodnie z dyrektywą 94/55/WE w odniesieniu do transportu drogowego

1) załącznik I zmienia się z uwzględnieniem odstępstw wymienionych w załączniku I do niniejszej decyzji;

(1) Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji (WE) 2004/111/WE (Dz.U. L 365 z 10.12.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 90 z 8.4.2003, str. 45.

2) załącznik II zmienia się z uwzględnieniem odstępstw wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji.

(3) Dz.U. L 85 z 2.4.2005, str. 58.

15.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/63

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Litewskiej, Królestwa Szwecji oraz do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, 13 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

L 328/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2005

ZAŁĄCZNIK 1 Odstępstwa dla Państw Członkowskich w odniesieniu do małych ilości niektórych towarów niebezpiecznych ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO RO-SQ 15.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 60 z 200515.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie

 • Dz. U. L328 - 59 z 200515.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L328 - 57 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2045/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L328 - 54 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L328 - 52 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2043/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L328 - 46 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L328 - 44 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2041/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L328 - 34 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2040/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające zasady stosowania w sektorze wieprzowiny systemu przywozu przewidzianego w ramach Układów Europejskich z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L328 - 33 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2039/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L328 - 27 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2038/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L328 - 21 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia dodatku paszowego należącego do grupy kokcydiostatyków (1)

 • Dz. U. L328 - 13 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L328 - 8 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1681/94 dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie

 • Dz. U. L328 - 6 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 1 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2033/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające na rok połowowy 2006 ceny orientacyjne oraz ceny producenta Wspólnoty na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.