Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 329 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/191/WE uznającą koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem EOG (Sprawa COMP/M.2139 – Bombardier/ADtranz) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2683) (1)

Data ogłoszenia:2005-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 329 POZ 35

Strona 1 z 2
16.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/191/WE uznającą koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem EOG (Sprawa COMP/M.2139 – Bombardier/ADtranz) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2683)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/907/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 57, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie połączeń) (2), w szczególności jego art. 26 ust. 2, uwzględniając decyzję Komisji 2002/191/WE z dnia 3 kwietnia 2001 r. uznającą koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.2139 – Bombardier/ADtranz) (3), po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Koncentracji (4), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4) (3)

elektrycznego dla taboru kolejowego. Dokonanie rozdzielenia powiązań strukturalnych ETR z Bombardier wymaganego w art. 1 lit. a) załącznika doprowadziło do przekształcenia tej firmy w niezależnego dostawcę technologii napędowych dla, między innymi, pociągów regionalnych i tramwajów/lekkich pojazdów kolejowych. Jednak koniecznym okazało się zapewnienie określonych gwarancji w okresie przejściowym w celu umożliwienia ETR znalezienia nowych partnerów, którzy zastąpiliby Bombardier, który po przejęciu ADtranz uległ integracji pionowej, a zatem nie był już uzależniony od dostaw osprzętowania dla napędu elektrycznego ze strony ETR. Gwarancje te miały na celu zapewnienie odpowiedniej ilości zleceń dla ETR w okresie przejściowym, tak by umożliwić przedsiębiorstwu gospodarcze przetrwanie. Warunek przedstawiony w ust. 1 lit. b) załącznika przewiduje zawarcie przez Bombardier wspólnego porozumienia o rozwoju z ETR w celu realizacji mającej trwać do 2006 r. współpracy tych dwóch przedsiębiorstw w związku z tramwajem „CityRunner typu Linz”, dla którego ETR dostarcza trakcji elektrycznych, co pozwala ETR na zachowanie aktywnej pozycji na rynku tramwajowym. W dniu 10 stycznia 2005 r. Siemens zgłosił zaplanowane przejęcie wyłącznej kontroli, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (rozporządzenie WE w sprawie połączeń), nad przedsiębiorstwem VA Tech, dzięki czemu uzyskałby również kontrolę nad ETR. Siemens jest wiodącym dostawcą taboru kolejowego, który produkuje trakcje elektryczne dla wszystkich oferowanych przez niego typów taboru kolejowego. W dniu 13 lipca 2005 r., zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia WE w sprawie połączeń, Komisja uznała przejęcie VA Tech przez Siemens za zgodne ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG, przy czym uznanie to uzależnione jest od spełnienia kilku warunków i zobowiązań przedstawionych w załączniku do niniejszej decyzji. Jako część przedsiębiorstwa Siemens ETR dysponuje finansowym zapleczem międzynarodowej firmy wiodącej na rynku taboru kolejowego. Dlatego też ETR nie potrzebuje już dla gospodarczego przetrwania zamówień zabezpieczających, które uznano za konieczne w 2001 r., kiedy połączenie strukturalne z Bombardier zostało rozdzielone. W konsekwencji nie istnieje już konieczność narzucania przedsiębiorstwu Bombardier warunku zaopatrywania CityRunner typu Linz w trakcje elektryczne produkowane przez ETR, jeżeli Siemens przejąłby wyłączną kontrolę nad ETR.

Dnia 3 kwietnia 2001 r. Komisja uznała koncentrację, za pomocą której przedsiębiorstwo Bombardier Inc.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 329 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 38 z 200516.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów doradzającą Komisji i ułatwiającą współpracę między systemami publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi

 • Dz. U. L329 - 37 z 200516.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w zakresie terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, do końca którego Państwa Członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu obowiązywania decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków ziemniaka pochodzących z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5020) (1)

 • Dz. U. L329 - 31 z 200516.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. dotycząca programu pomocy, który Włochy zamierzają zrealizować na rzecz spółdzielni zajmujących się przetwórstwem i wprowadzaniem produktów do obrotu, mającego na celu zrekompensowanie szkód spowodowanych chorobą niebieskiego języka owiec (blue tongue) – Artykuł 5 Ustawy regionu Sardynii z dnia 17 listopada 2000 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 471)

 • Dz. U. L329 - 30 z 200516.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 października 2005 r. w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną

 • Dz. U. L329 - 29 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L329 - 28 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2057/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L329 - 27 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2056/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L329 - 25 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2055/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L329 - 22 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2054/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L329 - 19 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2053/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L329 - 18 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2052/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L329 - 16 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2051/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L329 - 8 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2050/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L329 - 4 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, zasady dotyczące wnoszenia opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków i pozyskiwania od niej pomocy administracyjnej przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (1)

 • Dz. U. L329 - 3 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2048/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L329 - 1 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2047/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.