Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 329 POZ 38 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów doradzającą Komisji i ułatwiającą współpracę między systemami publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi

Data ogłoszenia:2005-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 329 POZ 38 - Strona 2

Strona 2 z 2
11 lit. b) zmienionej ósmej dyrektywy, mogą zostać desygnowane na przedstawicieli lub zastępców przedstawicieli. Niemniej jednak Komisja i grupa w prowadzonych pracach powinna czerpać z wiedzy i doświadczenia osób czynnie wykonujących zawód. Tak więc Komisja powinna, po przeprowadzeniu dyskusji z grupą ekspertów, na wczesnym etapie przeprowadzić otwarte i przejrzyste, szeroko zakrojone konsultacje dotyczące prac grupy z uczestnikami rynku, konsumentami, przedstawicielami rewidentów oraz końcowymi użytkownikami. Dlatego należy ustanowić grupę ekspertów pod nazwą „Europejska Grupa Organów Nadzoru nad Rewidentami” i szczegółowo określić zakres jej obowiązków i strukturę,


(2)

(3)

(4)

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

16.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/39

3. Na przedstawicieli wyznaczać można jedynie osoby niewykonujące czynnie zawodu. 4. Każde Państwo Członkowskie wyznacza jednego przedstawiciela. Zgodnie z warunkami opisanymi w ust. 1, 2, 3 i 5 każde Państwo Członkowskie może wyznaczyć jednego członka zastępcę. 5. Stosuje się następujące przepisy:

4. Przewodniczący może zwrócić się do ekspertów lub obserwatorów posiadających określone kompetencje w dziedzinie, którą zajmuje się grupa, o wzięcie udziału w obradach grupy lub podgrupy, jeżeli ich udział jest przydatny lub konieczny. 5. Dyskusje grupy są poufne.

— w przypadku gdy Państwo Członkowskie jest reprezentowane przez ministerstwo, po ustanowieniu systemu nadzoru nad rewidentami i firmami audytorskimi dane Państwo Członkowskie zastąpi reprezentującego je przedstawiciela przedstawicielem systemu nadzoru publicznego, — na miejsce przedstawicieli, którzy utracą możliwość wnoszenia użytecznego wkładu w obrady grupy, którzy ustąpią ze stanowiska lub którzy nie przestrzegają warunków określonych w niniejszym artykule ust. 1 lub ust. 3 lub art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, powołuje się innych przedstawicieli, — członkowie podgrup wymienieni w art. 4 poniżej, którzy nie wykonują czynnie zawodu, podpisują na początku kadencji oraz każdorazowo, na wniosek przewodniczącego, zobowiązanie do działania w interesie publicznym oraz deklarację o nieistnieniu lub istnieniu interesów, które mogą wpłynąć na ich bezstronność. Artykuł 4 Działanie 1. Grupie przewodniczy Komisja.

6. Posiedzenia grupy i podgrup odbywają się w zwykle w pomieszczeniach Komisji; procedury tych posiedzeń oraz ich harmonogram określa Komisja. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu. W spotkaniach uczestniczyć mogą inni urzędnicy Komisji, zainteresowani posiedzeniami. 7. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny na podstawie standardowego regulaminu przyjętego przez Komisję. 8. Komisja może publikować w oryginalnym języku danego dokumentu wszelkie streszczenia, konkluzje, częściowe konkluzje lub dokumenty robocze związane z pracami grupy. Artykuł 5 Koszty spotkań Koszty podróży i w stosownych przypadkach koszty diet ponoszone przez przedstawicieli, członków podgrup, ekspertów i obserwatorów w związku z działaniami grupy są refundowane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. Przedstawiciele nie są wynagradzani za pełnienie swoich funkcji. Koszty spotkań są refundowane w granicach środków przyznanych danemu departamentowi w ramach rocznej procedury podziału zasobów. Artykuł 6 Wejście w życie Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Co do zasady Komisja powinna, po przeprowadzeniu dyskusji z grupą, na wczesnym etapie przeprowadzić otwarte i przejrzyste szeroko zakrojone konsultacje dotyczące prac grupy z uczestnikami rynku, konsumentami, przedstawicielami rewidentów oraz końcowymi użytkownikami. 3. W porozumieniu z Komisją grupa ustanowić może podgrupy, analizujące pewne szczególne kwestie podlegające zakresowi obowiązków ustalonemu przez grupę; po wypełnieniu opisanych zadań podgrupy są rozwiązywane. W skład podgrup mogą wchodzić osoby niewykonujące czynnie zawodu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 329 POZ 38 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 37 z 200516.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w zakresie terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, do końca którego Państwa Członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu obowiązywania decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków ziemniaka pochodzących z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5020) (1)

 • Dz. U. L329 - 35 z 200516.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/191/WE uznającą koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem EOG (Sprawa COMP/M.2139 – Bombardier/ADtranz) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2683) (1)

 • Dz. U. L329 - 31 z 200516.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. dotycząca programu pomocy, który Włochy zamierzają zrealizować na rzecz spółdzielni zajmujących się przetwórstwem i wprowadzaniem produktów do obrotu, mającego na celu zrekompensowanie szkód spowodowanych chorobą niebieskiego języka owiec (blue tongue) – Artykuł 5 Ustawy regionu Sardynii z dnia 17 listopada 2000 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 471)

 • Dz. U. L329 - 30 z 200516.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 października 2005 r. w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną

 • Dz. U. L329 - 29 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L329 - 28 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2057/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L329 - 27 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2056/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L329 - 25 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2055/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L329 - 22 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2054/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L329 - 19 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2053/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L329 - 18 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2052/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L329 - 16 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2051/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L329 - 8 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2050/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L329 - 4 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, zasady dotyczące wnoszenia opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków i pozyskiwania od niej pomocy administracyjnej przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (1)

 • Dz. U. L329 - 3 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2048/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L329 - 1 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2047/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.