Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 329 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów doradzającą Komisji i ułatwiającą współpracę między systemami publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi

Data ogłoszenia:2005-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 329 POZ 38

Strona 1 z 2
L 329/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów doradzającą Komisji i ułatwiającą współpracę między systemami publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi (2005/909/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym Komisja powołuje grupę ekspertów o nazwie Europejska Grupa Organów Nadzoru nad Rewidentami, zwaną dalej „grupą”. Artykuł 2 Zadania Komisja może zasięgać porady grupy we wszelkich kwestiach związanych z przygotowywaniem środków wykonawczych do zmienionej ósmej dyrektywy. Grupa może również omawiać wszelkie zagadnienia związane ze współpracą między systemami publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentów i firmami audytorskimi. Główne zadania grupy polegają na: — ułatwianiu współpracy między systemami publicznego nadzoru działającymi w Państwach Członkowskich i inicjowaniu wymiany dobrych praktyk w zakresie ustanawiania i prowadzenia współpracy między nimi, — wnoszeniu wkładu w techniczną ocenę systemów publicznego nadzoru działających w państwach trzecich oraz w międzynarodową współpracę w tym zakresie między Państwami Członkowskimi i państwami trzecimi, — wnoszeniu wkładu w analizę techniczną międzynarodowych standardów audytu, łącznie z procesami ich opracowywania, w celu przyjęcia ich na szczeblu wspólnotowym. Artykuł 3 Skład – Powoływanie 1. Grupa składa się z przedstawicieli wysokiego szczebla reprezentujących organy odpowiedzialne za publiczny nadzór nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi w Państwach Członkowskich lub, jeżeli takowe nie istnieją, z przedstawicieli odpowiednich krajowych ministerstw. 2. Każde Państwo Członkowskie wyznacza przedstawiciela wysokiego szczebla reprezentującego jeden z organów opisanych w ust. 1, który uczestniczyć będzie w spotkaniach grupy. Komisja może odmówić uznania przedstawiciela wyznaczonego przez Państwo Członkowskie, jeżeli uzna, że nie jest to stosowna kandydatura, zwłaszcza w przypadku istnienia konfliktu interesów. W takim przypadku Komisja niezwłocznie powiadomi dane Państwo Członkowskie o swojej decyzji, aby mogło ono wyznaczyć innego przedstawiciela.


Wzmocnienie badań ustawowych odgrywa wiążącą rolę w przywracaniu zaufania inwestorów do rynków finansowych. Zmieniona ósma dyrektywa w sprawie badania ustawowego rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (1) (zwana dalej „zmienioną ósmą dyrektywą”) wprowadza między innymi wymóg zobowiązujący Państwa Członkowskie do ustanowienia systemu publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Celem zmienionej ósmej dyrektywy jest również skoordynowanie systemów publicznego nadzoru na szczeblu wspólnotowym; przewiduje ona również przysługującą Komisji możliwość przyjmowania środków wykonawczych. Aby osiągnąć cele określone w zmienionej ósmej dyrektywie Komisja musi skorzystać z porad grupy ekspertów, która przyczyniłaby się do koordynacji i rozwoju systemów nadzoru publicznego w Unii Europejskiej. Grupa wniosłaby również wkład w techniczne przygotowanie środków wykonawczych do zmienionej ósmej dyrektywy. Grupa ekspertów powinna składać się z przedstawicieli wysokiego szczebla reprezentujących systemy publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi w Państwach Członkowskich. Jeżeli tego rodzaju systemy jeszcze nie istnieją, członkami grupy powinni zostać przedstawiciele krajowych ministerstw odpowiedzialnych za ich przyszłe ustanowienie. Z uwagi na możliwy konflikt interesów między czynnym wykonywaniem zawodu a sektorem prywatnym, jak również między czynnym wykonywaniem zawodu a interesem publicznym, jedynie osoby niewykonujące czynnie zawodu, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 329 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 37 z 200516.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w zakresie terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, do końca którego Państwa Członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu obowiązywania decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków ziemniaka pochodzących z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5020) (1)

 • Dz. U. L329 - 35 z 200516.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/191/WE uznającą koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem EOG (Sprawa COMP/M.2139 – Bombardier/ADtranz) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2683) (1)

 • Dz. U. L329 - 31 z 200516.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. dotycząca programu pomocy, który Włochy zamierzają zrealizować na rzecz spółdzielni zajmujących się przetwórstwem i wprowadzaniem produktów do obrotu, mającego na celu zrekompensowanie szkód spowodowanych chorobą niebieskiego języka owiec (blue tongue) – Artykuł 5 Ustawy regionu Sardynii z dnia 17 listopada 2000 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 471)

 • Dz. U. L329 - 30 z 200516.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 października 2005 r. w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną

 • Dz. U. L329 - 29 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L329 - 28 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2057/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L329 - 27 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2056/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L329 - 25 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2055/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L329 - 22 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2054/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L329 - 19 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2053/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L329 - 18 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2052/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L329 - 16 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2051/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L329 - 8 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2050/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L329 - 4 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, zasady dotyczące wnoszenia opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków i pozyskiwania od niej pomocy administracyjnej przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (1)

 • Dz. U. L329 - 3 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2048/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L329 - 1 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2047/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.