Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2067/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2005-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 3

(8)

Ponieważ proces produkcji jest bezpieczny oraz w celu ułatwienia jego wykorzystania jako paliwo alternatywne, produkcja paliw ekologicznych nie wymaga trwałego oznaczania.

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10). (2) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4). (3) Dz.U. L 19 z 21.1.2005, str. 27.


(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

17.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/13

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 92/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) w artykule 1 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: „1. Metoda hydrolizy zasadowej określona w załączniku I, metoda produkcji biogazu za pomocą hydrolizy wysokociśnieniowej określona w załączniku III, metoda produkcji paliw ekologicznych określona w załączniku IV oraz metoda spalania łoju w kotle cieplnym określona w załączniku VI zostają zatwierdzone i mogą być dopuszczone przez właściwe władze jako metody przetwarzania i usuwania surowca kategorii 1. 2. Właściwe władze mogą zezwolić na wykorzystanie innych parametrów procesu na etapie procesu produkcji paliwa ekologicznego, o którym mowa w załączniku IV pkt 1 b) ppkt i), oraz na etapie procesu spalania tłuszczu zwierzęcego w kotle cieplnym, o którym mowa w załączniku VI pkt 1 c) ppkt i), jeżeli parametry te powodują równoważne zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.”; 2) artykuł 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 2 Metoda hydrolizy zasadowej, metoda hydrolizy wysokociśnieniowej w wysokiej temperaturze, metoda produkcji biogazu za pomocą hydrolizy wysokociśnieniowej, metoda produkcji paliwa ekologicznego i metoda gazyfikacji Brookes'a oraz spalania tłuszczu zwierzęcego w kotle cieplnym, określone odpowiednio w załącznikach I–VI, zostają zatwierdzone i mogą być dopuszczone przez właściwe władze do przetwarzania i wykorzystania lub usuwania surowców kategorii 2 lub 3. Właściwe władze mogą

zezwolić na wykorzystanie innych parametrów procesu na etapie procesu produkcji paliwa ekologicznego, o którym mowa w załączniku IV pkt 1 lit. b) ppkt i), oraz na etapie procesu spalania tłuszczu zwierzęcego w kotle cieplnym, o którym mowa w załączniku VI pkt 1 lit. c) ppkt i), jeżeli parametry te powodują równoważne zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.”; 3) w tytule i pierwszym zdaniu art. 3 wyrażenie „załączniki od I do V” zastępuje się wyrażeniem „załączniki od I do VI”; 4) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 akapit pierwszy brzmienie: otrzymuje następujące

„1. Surowce końcowe, z wyjątkiem paliwa ekologicznego wyprodukowanego zgodnie z załącznikiem IV, są trwale oznaczane za pomocą zapachu, w przypadkach gdy jest to technicznie możliwe, zgodnie z załącznikiem VI rozdział I pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.”; b) dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: „5. Jednakże produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego powstałe w wyniku przetwarzania surowca zgodnie z załącznikiem IV mogą być wykorzystywane do celów ustanowionych w tym załączniku.”; 5) załączniki I, III i IV otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia oraz dodaje się załącznik VI. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 331/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 34 z 200517.12.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/913/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. wspierające działania OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozpowszechnianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L331 - 32 z 200517.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L331 - 30 z 200517.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do zawarcia z Konfederacją Szwajcarską umowy zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 2 i art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L331 - 28 z 200517.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do zawarcia z Konfederacją Szwajcarską umowy zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 3 i art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L331 - 24 z 200517.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/91/WE z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (1)

 • Dz. U. L331 - 23 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L331 - 20 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L331 - 18 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. Zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L331 - 17 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1981/2005

 • Dz. U. L331 - 16 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2068/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1982/2005

 • Dz. U. L331 - 11 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 31. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L331 - 10 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2065/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 32. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L331 - 9 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2064/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie 95. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L331 - 8 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2063/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 348. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L331 - 6 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2062/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 176. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L331 - 4 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2061/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 176. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L331 - 3 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2060/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L331 - 1 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2059/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.