Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2067/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2005-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 12

Strona 1 z 3
L 331/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2067/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przetwarzania w paliwo ekologiczne jako bezpiecznego sposobu usuwania surowców kategorii 1.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2 lit. e), art. 5 ust. 2 lit. g) oraz art. 6 ust. 2 lit. i) i art. 32 ust. 1,

(5)

Na podstawie powyższej oceny dokonanej przez EFSA, metoda przetwarzania w paliwo ekologiczne może być również uważana za bezpieczny sposób usuwania i wykorzystywania surowców kategorii 1. W rozporządzeniu (WE) nr 92/2005 należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany odzwierciedlające tę dalszą ocenę.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia zasady dotyczące sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Przewiduje ono również możliwość zatwierdzenia dodatkowych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego po przeprowadzeniu konsultacji z właściwym komitetem naukowym. Na podstawie opinii wydanych przez Naukowy Komitet Sterujący oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), w następstwie wejścia w życie rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2), Komisja do chwili obecnej zatwierdziła pięć metod jako alternatywne sposoby wykorzystania i usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Na podstawie dalszych informacji przekazanych przez wnioskodawców po przyjęciu rozporządzenia Komisji (WE) nr 92/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wdrażającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające sposoby usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i zmieniającego jego załącznik VI w odniesieniu do przetwarzania biogazu i wytopionych tłuszczów (3), EFSA wydał w dniu 22 kwietnia 2004 r. opinię w sprawie spalania łoju w kotle cieplnym, a w dniu 2 czerwca 2004 r. opinię w sprawie metody

EFSA uznał także, że spalanie łoju w kotle cieplnym również może być uważane za bezpieczny sposób usuwania i wykorzystywania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Stąd też warunki, na jakich metoda ta została uznana za bezpieczną, zostały odzwierciedlone w kolejnej zmianie do rozporządzenia. Tłuszcz przetworzony zgodnie z parametrami procesu powinien być objęty zezwoleniem na przewiezienie do innych zakładów w celu uniknięcia problemów ze składowaniem powstałych w ten sposób materiałów w istniejących placówkach. Mają tutaj zastosowanie ściśle określone warunki dotyczące oddzielenia spalania od przetwarzania żywności i pasz.

(2)

(6)

Postęp techniczny umożliwił wprowadzenie szeregu zmienionych parametrów procesu dla końcowych etapów metod produkcji paliw ekologicznych i spalania łoju w kotle cieplnym. Jeśli jedna z metod przetwarzania ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 była już wcześniej stosowana, właściwe władze Państw Członkowskich powinny być w stanie zatwierdzić te zmienione parametry procesu.

(7) (3)

Zatwierdzenie i zastosowanie takich alternatywnych procesów nie powinno naruszać innego stosowanego prawodawstwa wspólnotowego, w szczególności dotyczącego ochrony srodowiska. Stąd też, można odstąpić od wymogów stosowania systemów oczyszczania gazu w metodzie hydrolizy zasadowej oraz metodzie przetwarzania w paliwo ekologiczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 34 z 200517.12.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/913/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. wspierające działania OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozpowszechnianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L331 - 32 z 200517.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L331 - 30 z 200517.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do zawarcia z Konfederacją Szwajcarską umowy zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 2 i art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L331 - 28 z 200517.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do zawarcia z Konfederacją Szwajcarską umowy zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 3 i art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L331 - 24 z 200517.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/91/WE z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (1)

 • Dz. U. L331 - 23 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L331 - 20 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L331 - 18 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. Zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L331 - 17 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1981/2005

 • Dz. U. L331 - 16 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2068/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1982/2005

 • Dz. U. L331 - 11 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 31. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L331 - 10 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2065/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 32. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L331 - 9 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2064/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie 95. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L331 - 8 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2063/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 348. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L331 - 6 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2062/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 176. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L331 - 4 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2061/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 176. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L331 - 3 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2060/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L331 - 1 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2059/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.