Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

Data ogłoszenia:2005-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 32

L 331/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2005

DECYZJA RADY z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy PołudniowoWschodniej (2005/912/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 Niniejszym mianuje się dr Erharda BUSEKA na Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy PołudniowoWschodniej.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1080/2000 z 22 maja 2000 r. w sprawie wsparcia Misji Tymczasowej ONZ w Kosowie (UNMIK), Biura Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie (OHR) oraz Paktu Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy (PS) (1), w szczególności jego art. 1a,


Artykuł 2 Specjalny Koordynator pełni funkcje przewidziane w pkt 13 Paktu Stabilizacji z dnia 10 czerwca 1999 r.

uwzględniając wniosek Komisji, Artykuł 3 a także mając na uwadze, co następuje: Aby zrealizować cele, o których mowa w art. 2, mandat Specjalnego Koordynatora obejmuje następujące zadania:

(1)

Dnia 10 czerwca 1999 r. ministrowie spraw zagranicznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich, wraz z innymi uczestnikami Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej, uzgodnili ustanowienie Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej, zwanego dalej „Paktem Stabilizacji”.

a) wspieranie osiągania celów Paktu Stabilizacji w obrębie poszczególnych krajów, jak i midzy nimi, tam gdzie Pakt stanowi rzeczywistą dodatkową korzyść;

b) przewodniczenie w obradach regionalnego stołu Europy Południowo-Wschodniej;

(2)

Zgodnie z art. 1a rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2000 corocznie powołuje się Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji.

(3)

Wraz z mianowaniem należy określić mandat Specjalnego Koordynatora. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że mandat określony na mocy decyzji Rady 2004/928/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej (2) na rok 2005 jest właściwy.

c) utrzymywanie ścisłych kontaktów ze wszystkimi uczestnikami Paktu i wspomagającymi państwami, organizacjami i instytucjami Paktu Stabilizacji oraz odpowiednimi inicjatywami i organizacjami regionalnymi w celu wspierania współpracy regionalnej oraz wzmocnienia zaangażowania na poziomie regionalnym;

d) ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami Unii Europejskiej i Państwami Członkowskimi w celu promowania roli Unii Europejskiej w Pakcie, zgodnie z pkt 18, 19 i 20 Paktu Stabilizacji, oraz zapewnienie komplementarności pomiędzy działaniami w ramach Paktu Stabilizacji a procesem stabilizacji i stowarzyszenia;

(4)

Wskazane jest wyraźne wyznaczenie zakresu odpowiedzialności, jak również ustanowienie wytycznych dotyczących koordynacji i składania sprawozdań,

Dz.U. L 122 z 24.5.2000, str. 27. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2098/2003 (Dz.U. L 316 z 29.11.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 47.

(1)

e) w odpowiednich przypadkach regularne wspólne spotkania z przewodniczącymi grup roboczych w celu zapewnienia ogólnej koordynacji strategicznej oraz pełnienie roli sekretariatu regionalnego stołu Europy Południowo-Wschodniej i jego instrumentów;

17.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/33

f) ustalenie, na podstawie wcześniej uzgodnionego wykazu oraz konsultując się z uczestnikami Paktu Stabilizacji, działań priorytetowych dla Paktu Stabilizacji w celu ich wdrożenia w ciągu 2006 r. oraz stałe kontrolowanie metod pracy i struktur Paktu Stabilizacji, w celu zapewnienia spójności i efektywnego wykorzystania zasobów. Artykuł 4 Specjalny Koordynator z Komisją. zawiera porozumienie finansowe

Artykuł 6 Specjalny Koordynator składa sprawozdania odpowiednio Radzie i Komisji. Kontynuuje on regularne informowanie o swoich działaniach Parlamentu Europejskiego. Artykuł 7 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Artykuł 5 Działania Specjalnego Koordynatora są skoordynowane z działaniami Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB, Prezydencji Rady oraz Komisji, w szczególności w ramach Nieformalnego Komitetu Konsultacyjnego. Na miejscu utrzymywane są ścisłe kontakty z Prezydencją Rady i Komisją, szefami misji Państw Członkowskich, specjalnymi przedstawicielami Unii Europejskiej, jak również z biurem wysokiego przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie oraz z administracją cywilną Narodów Zjednoczonych w Kosowie.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 34 z 200517.12.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/913/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. wspierające działania OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozpowszechnianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L331 - 30 z 200517.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do zawarcia z Konfederacją Szwajcarską umowy zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 2 i art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L331 - 28 z 200517.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do zawarcia z Konfederacją Szwajcarską umowy zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 3 i art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L331 - 24 z 200517.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/91/WE z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (1)

 • Dz. U. L331 - 23 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L331 - 20 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L331 - 18 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. Zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L331 - 17 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1981/2005

 • Dz. U. L331 - 16 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2068/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1982/2005

 • Dz. U. L331 - 12 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2067/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L331 - 11 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 31. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L331 - 10 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2065/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 32. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L331 - 9 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2064/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie 95. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L331 - 8 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2063/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 348. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L331 - 6 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2062/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 176. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L331 - 4 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2061/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 176. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L331 - 3 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2060/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L331 - 1 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2059/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.