Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 332 POZ 2

Tytuł:

Protokół do Umowy ramowej o Handlu i Współpracy Pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 332 POZ 2

Strona 1 z 2
L 332/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ

19.12.2005

do Umowy ramowej o Handlu i Współpracy Pomiędzy Wspólnotą Europejską i Jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej


KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

19.12.2005

PL

REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI,

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/3

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, zwane dalej „Państwami Członkowskimi” reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską, z jednej strony, oraz REPUBLIKA KOREI, z drugiej strony, MAJĄC NA UWADZE, ŻE Umowa ramowa o handlu i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej

Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, zwana dalej „Umową ramową”, została podpisana w Luksemburgu, dnia 28 października 1996 r. i weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r.;

MAJĄC NA UWADZE, ŻE Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej i Akt do niego został podpisany w Atenach, dnia 16 kwietnia 2003 roku i wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 roku; MAJĄC NA UWADZE, ŻE zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 r., przystąpienie do Umowy

ramowej nowych Państw Członkowskich UE należy uzgodnić poprzez zawarcie Protokołu do Umowy ramowej;

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka stają się niniejszym Stronami Umowy ramowej oraz zatwierdzają i przyjmują do wiadomości zarówno tekst Umowy, jak również wspólną deklarację, pozostałe deklaracje i wymianę listów w taki sam sposób, jak obecne Państwa Członkowskie Wspólnoty.

Artykuł 3

1. Niniejszy Protokół jest zatwierdzany przez Wspólnotę, Radę Unii Europejskiej w imieniu Państw Członkowskich oraz przez Republikę Korei zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

Artykuł 2 Niniejszy protokół stanowi integralną część Umowy ramowej.

2. Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony notyfikują zakończenie procedur określonych w poprzednim ustępie.

L 332/4

PL Artykuł 4

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2005

Notyfikacje dokonywane zgodnie z art. 3 przedkłada się odpowiednio Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Handlu Republiki Korei oraz Sekretariatowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejszy Protokół zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim,

portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i koreańskim. Każda wersja językowa jest jednakowo autentyczna. Artykuł 6 Tekst Umowy ramowej, w tym wspólną deklarację w sprawie dialogu politycznego oraz jednostronne deklaracje, sporządza się w języku czeskim, estońskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim i węgierskim, przy czym teksty te są tak samo autentyczne, jak teksty oryginalne (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 332 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L332 - 7 z 200519.12.2005

    Umowa ramowa o handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

  • Dz. U. L332 - 1 z 200519.12.2005

    2005/891/WE:Decyzja Rady z dnia 3 października 2005 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy ramowej o handlu i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.