Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 332 POZ 7

Tytuł:

Umowa ramowa o handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2005-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 332 POZ 7

Strona 1 z 10
19.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA RAMOWA

L 332/7

o handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej, zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz REPUBLIKA KOREI, z drugiej strony, UWZGLĘDNIAJĄC tradycyjne więzi przyjaźni między Republiką Korei, Wspólnotą Europejską i jej


Państwami Członkowskimi,

POTWIERDZAJĄC przywiązanie Stron do zasad państwa demokratycznego i podstawowych praw

człowieka ustanowionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

POTWIERDZAJĄC wolę ustanowienia regularnego dialogu politycznego między Unią Europejską

i Republiką Korei opartego na wspólnie podzielanych wartościach i dążeniach,

UZNAJĄC, że Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) odegrał znaczącą rolę we wspieraniu międzynarodowego handlu w ogóle, w szczególności handlu dwustronnego, oraz że zarówno Republika Korei, jak i Wspólnota Europejska, są jednakowo przywiązane do zasad wolnego handlu i gospodarki rynkowej, na których opiera się ten Układ,

L 332/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2005

POTWIERDZAJĄC, że zarówno Republika Korei, jak i Wspólnota Europejska i jej Państwa Członkowskie, przyrzekły wypełniać w całości swoje zobowiązania przyjęte poprzez ratyfikowanie Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), UWZGLĘDNIAJĄC potrzebę przyczyniania się do pełnego wprowadzenia w życie rezultatów Rundy Urugwajskiej GATT oraz potrzebę stosowania postanowień regulujących handel międzynarodowy w sposób przejrzysty i wolny od dyskryminacji, UZNAJĄC znaczenie wzmocnienia istniejących stosunków między Stronami w celu rozszerzenia

współpracy między nimi i ich wspólną wolę skonsolidowania, pogłębienia i zróżnicowania ich stosunków w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, na podstawach równości, niedyskryminacji, poszanowania dla środowiska i obopólnych korzyści,

PRAGNĄC tworzyć warunki sprzyjające trwałemu wzrostowi i zróżnicowaniu handlu oraz współpracy gospodarczej w różnych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, WIERZĄC, że zinstytucjonalizowanie stosunków i ustanowienie między nimi współpracy gospodarczej

będzie korzystne dla obu Stron, ponieważ współpraca taka wspierałaby dalszy rozwój handlu i inwestycji,

MAJĄC NA WZGLĘDZIE znaczenie ułatwiania zaangażowania się we współpracę przez osoby i jednostki bezpośrednio zainteresowane, w szczególności podmioty gospodarcze i organy je reprezentujące, POSTANOWIŁY zawrzeć niniejszą Umowę i w tym celu powołały jako swoich pełnomocników: KRÓLESTWO BELGII: Erika DERYCKE, Ministra Spraw Zagranicznych, KRÓLESTWO DANII: Nielsa HELVEG PETERSENA, Ministra Spraw Zagranicznych, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC: Wernera HOYERA, Ministra Stanu, Spraw Zagranicznych, REPUBLIKA GRECKA: Georgiosa PAPANDREOU, Zastępcę Ministra Spraw Zagranicznych, KRÓLESTWO HISZPANII: Abla MATUTESA, Ministra Spraw Zagranicznych, REPUBLIKA FRANCUSKA: Michela BARNIERA, Ministra odpowiedzialnego za Sprawy Europejskie, IRLANDIA: Gay'a MITCHELLA, Ministra Stanu do Spraw Europejskich w Ministerstwie Taoiseach, REPUBLIKA WŁOSKA: Lamberta DINIEGO, Ministra Spraw Zagranicznych,

19.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/9

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA: Jacquesa F. POOSA, Ministra Spraw Zagranicznych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 332 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L332 - 2 z 200519.12.2005

    Protokół do Umowy ramowej o Handlu i Współpracy Pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

  • Dz. U. L332 - 1 z 200519.12.2005

    2005/891/WE:Decyzja Rady z dnia 3 października 2005 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy ramowej o handlu i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.