Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 20 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2107/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 174/1999, (WE) nr 2771/1999, (WE) nr 2707/2000, (WE) nr 214/2001 i (WE) nr 1898/2005 w sektorze mleka

Data ogłoszenia:2005-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 20 - Strona 2

Strona 2 z 3

„4. W celu przyznania refundacji produkty określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (*) i rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (**), w szczególności w zakresie przygotowywania w autoryzowanym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. ___________ (*) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 3. (**) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22.”.


(8) Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2005 (Dz.U. L 144 z 8.6.2005, str. 41). 9) Dz.U. L 37 z 7.2.2001, str. 100. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 1195/2005 (Dz.U. L 194 z 26.7.2005, str. 8). (10) Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1.

22.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/21

Artykuł 2 W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie: „a) otrzymują autoryzację zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (*) oraz posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne; ___________ (*) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22.”.

Artykuł 5 W rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 lit. a) datę „1 stycznia 2003 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2004 r.”;

2) w art. 5 ust. 1 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: „Masło, masło skoncentrowane, śmietanka i produkty pośrednie określone w akapicie pierwszym spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (*) i rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (**), w szczególności w zakresie przygotowywania w autoryzowanym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości określonymi w określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. ___________ (*) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 3. (**) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22.”;

Artykuł 3 W art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2707/2000 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: „6. Pomoc przyznaje się w odniesieniu do produktów określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, jeżeli produkty te spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (*) i rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (**), w szczególności w zakresie przygotowywania w autoryzowanym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości określonymi w określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. ___________ (*) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 3. (**) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22.”.

3) w art. 13 ust. 1 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: „b) w stosownych przypadkach są zatwierdzone zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004.”;

Artykuł 4 W rozporządzeniu (WE) nr 214/2001 wprowadza się następujące zmiany:

4) w art. 47 ust. 1 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: „Powinno ono spełniać wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w autoryzowanym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.”;

1) w art. 3 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie: „a) otrzymują autoryzację zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (*) oraz posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne; ___________ (*) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 20 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 71 z 200522.12.2005

  Decyzja Rady 2005/927/WPZiB z dnia 21 grudnia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L337 - 60 z 200522.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia środków dodatkowych w celu kontroli zakażeń grypą ptaków o niskiej zjadliwości we Włoszech i uchylająca decyzję 2004/666/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5566) (1)

 • Dz. U. L337 - 51 z 200522.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE

 • Dz. U. L337 - 50 z 200522.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego w art. 26 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L337 - 43 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie turystyki

 • Dz. U. L337 - 36 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie energii

 • Dz. U. L337 - 29 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie ochrony gleby

 • Dz. U. L337 - 27 z 200522.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej protokołów do konwencji alpejskiej: Protokołu w sprawie ochrony gleby, Protokołu w sprawie energii i Protokołu w sprawie turystyki

 • Dz. U. L337 - 25 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2109/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/96 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wołowiny w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L337 - 23 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2108/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 923/2005 w sprawie przekazania i sprzedaży na rynku portugalskim 80000 ton pszenicy zwyczajnej, 80000 ton kukurydzy i 40000 ton jęczmienia znajdujących się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L337 - 16 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2106/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 39 (1)

 • Dz. U. L337 - 14 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2105/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L337 - 7 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2104/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające od dnia 1 lipca 2005 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L337 - 1 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2103/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3605/93 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.