Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 29

Tytuł:

Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie ochrony gleby

Data ogłoszenia:2005-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 29

Strona 1 z 7
22.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/29

TŁUMACZENIE

PROTOKÓŁ w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie ochrony gleby Protokół „Ochrona gleby”

Preambuła REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA AUSTRII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, KSIĘSTWO LIECHTENSTEIN, KSIĘSTWO MONAKO, REPUBLIKA SŁOWENII, KONFEDERACJA SZWAJCARSKA oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, ZGODNIE ze swymi zadaniami wynikającymi z Konwencji w sprawie ochrony Alp (konwencji alpejskiej) z dnia 7 listopada 1991 r., mającymi na celu zapewnienie globalnej polityki ochrony oraz trwałego rozwoju obszaru alpejskiego, WYPEŁNIAJĄC zobowiązania określone w art. 2 ust. 2 i 3 konwencji alpejskiej, DĄŻĄC do ilościowego i jakościowego zmniejszenia niszczenia gleby, w szczególności poprzez stosowanie metod produkcji rolnej i leśnej, które nie szkodzą glebie, poprzez oszczędne ich stosowanie, hamowanie erozji, jak również ograniczenie nieprzepuszczalności gleby, UZNAJĄC, że ochrona gruntów w Alpach, trwałe zarządzanie nimi oraz odbudowanie ich funkcji naturalnych w miejscach zniszczonych leżą w interesie ogólnym, UZNAJĄC, że Alpy, jako jeden z największych ciągłych obszarów naturalnych w Europie, są różnorodne pod względem ekologicznym i że należy dbać o to, by ich wyjątkowo wrażliwe ekosystemy mogły nadal funkcjonować, PRZEKONANI, że miejscowa ludność powinna być w stanie określić swój własny projekt rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego oraz uczestniczyć w jego realizacji w istniejących ramach instytucjonalnych, ŚWIADOMI, że z jednej strony, obszar alpejski stanowi środowisko gospodarcze i życiowe dla ludności miejscowej oraz teren rekreacji dla mieszkańców innych regionów oraz że z drugiej strony, zachowanie funkcji gleby może być zagrożone z uwagi na rozmaite wymogi użytkowania skumulowane w ograniczonym obszarze alpejskim oraz że z tej przyczyny trzeba pogodzić interes ekonomiczny z wymogami ekologicznymi,


L 337/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2005

UZNAJĄC, że gleba zajmuje miejsce szczególne wewnątrz ekosystemów, że jej odtworzenie, jak również regeneracja gleb zniszczonych następują bardzo powoli, że z powodu odrębności topograficznych obszaru alpejskiego erozja gleby mogłaby się nasilić oraz że z jednej strony, gleba stanowi zbiornik substancji zanieczyszczających środowisko a z drugiej strony, z zanieczyszczonej gleby mogą przenosić się substancje zanieczyszczające środowisko do sąsiednich ekosystemów, co może stwarzać zagrożenie dla człowieka, zwierząt i roślin,

ŚWIADOMI, że użytkowanie gleby, w szczególności wynikające z urbanizacji, rozwoju przemysłu i rzemiosła, infrastruktury, eksploatacji złóż, turystyki, rolnictwa i gospodarki leśnej oraz z transportu może prowadzić do jakościowego i ilościowego niszczenia gleby i że w związku z tym należałoby zaproponować, w celu jej ochrony, właściwe i zintegrowane środki zapobiegawcze, jak również ograniczające i naprawiające szkody,

MAJĄC NA UWADZE, że ochrona gleby w istotny sposób wpływa na inne polityki w obszarze alpejskim i że powinna ona w związku z tym być dostosowana do innych dziedzin i sektorów,

PRZEKONANI, że niektóre problemy mogą być rozwiązane tylko w ramach transgranicznych i że wymagają one ze strony państw alpejskich przyjęcia wspólnych środków, które powinny zostać wprowadzone w życie przez Państwa Sygnatariuszy w zależności od istniejących możliwości, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) miejsca dla rolnictwa, w tym gospodarki pastwiskami i gospodarki leśnej; b) przestrzeni dla urbanizacji i działalności turystycznej; c) miejsca o innym przeznaczeniu gospodarczym, transportu, zaopatrzenia i dystrybucji, odprowadzania ścieków i odpadów; d) zasobnika złóż bogactw naturalnych, należy zachować w sposób trwały we wszystkich jej częściach składowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 71 z 200522.12.2005

  Decyzja Rady 2005/927/WPZiB z dnia 21 grudnia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L337 - 60 z 200522.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia środków dodatkowych w celu kontroli zakażeń grypą ptaków o niskiej zjadliwości we Włoszech i uchylająca decyzję 2004/666/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5566) (1)

 • Dz. U. L337 - 51 z 200522.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE

 • Dz. U. L337 - 50 z 200522.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego w art. 26 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L337 - 43 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie turystyki

 • Dz. U. L337 - 36 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie energii

 • Dz. U. L337 - 27 z 200522.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej protokołów do konwencji alpejskiej: Protokołu w sprawie ochrony gleby, Protokołu w sprawie energii i Protokołu w sprawie turystyki

 • Dz. U. L337 - 25 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2109/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/96 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wołowiny w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L337 - 23 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2108/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 923/2005 w sprawie przekazania i sprzedaży na rynku portugalskim 80000 ton pszenicy zwyczajnej, 80000 ton kukurydzy i 40000 ton jęczmienia znajdujących się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L337 - 20 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2107/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 174/1999, (WE) nr 2771/1999, (WE) nr 2707/2000, (WE) nr 214/2001 i (WE) nr 1898/2005 w sektorze mleka

 • Dz. U. L337 - 16 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2106/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 39 (1)

 • Dz. U. L337 - 14 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2105/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L337 - 7 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2104/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające od dnia 1 lipca 2005 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L337 - 1 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2103/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3605/93 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.