Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2104/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające od dnia 1 lipca 2005 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

Data ogłoszenia:2005-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 7

Strona 1 z 4
22.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/7

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 2104/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające od dnia 1 lipca 2005 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 13, uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 63, 64, 65, 82 i załączniki VII, XI i XIII wyżej wymienionego regulaminu, a także art. 20 akapit pierwszy, art. 64 i art. 92 omawianego systemu, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: w celu zagwarantowania zmiany siły nabywczej urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich równolegle ze zmianą siły nabywczej urzędników krajowych w Państwach Członkowskich, należy dokonać dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich w ramach corocznego przeglądu 2005 r.,


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2005 r., datę 1 lipca 2004 r. określoną w art. 63 akapit drugi regulaminu zastępuje się datą 1 lipca 2005 r. Artykuł 2 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2005 r., tabelę miesięcznych wynagrodzeń podstawowych zawartą w art. 66 regulaminu, mającą zastosowanie do obliczania wynagrodzeń i emerytur, zastępuje się następującą tabelą:

1.7.2005 Grupa zaszeregowania 1 2 Stopień 3 4 5

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

15 255,00 13 482,88 11 916,61 10 532,30 9 308,79 8 227,42 7 271,67 6 426,94 5 680,34 5 020,47

15 896,04 14 049,45 12 417,36 10 974,88 9 699,96 8 573,15 7 577,23 6 697,01 5 919,04 5 231,44

16 564,01 14 639,82 12 939,16 11 436,06 10 107,56 8 933,40 7 895,64 6 978,42 6 167,76 5 451,27 15 047,12 13 299,15 11 754,22 10 388,77 9 181,94 8 115,30 7 172,57 6 339,36 5 602,93 15 255,00 13 482,88 11 916,61 10 532,30 9 308,79 8 227,42 7 271,67 6 426,94 5 680,34

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 723/2004 (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1).

L 337/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2005

1.7.2005 Grupa zaszeregowania 1 2

Stopień 3 4 5

6 5 4 3 2 1

4 437,26 3 921,80 3 466,22 3 063,56 2 707,67 2 393,13

4 623,72 4 086,60 3 611,87 3 192,29 2 821,45 2 493,69

4 818,01 4 258,32 3 763,65 3 326,43 2 940,01 2 598,48

4 952,06 4 376,79 3 868,36 3 418,98 3 021,81 2 670,77

5 020,47 4 437,26 3 921,80 3 466,22 3 063,56 2 707,67

Artykuł 3 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2005 r., współczynniki korygujące mające zastosowanie na mocy art. 64 regulaminu do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników, wyznaczone są zgodnie z kolumną 2 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 r., współczynniki korygujące mające zastosowanie na mocy art. 17 ust. 3 załącznika VII do regulaminu do transferów dokonywanych przez urzędników i innych pracowników wyznaczone są zgodnie z kolumną 3 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2005 r., współczynniki korygujące mające zastosowanie do emerytur na mocy art. 20 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu, wyznaczone są zgodnie z kolumną 4 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 1 maja 2006 r., współczynniki korygujące mające zastosowanie do emerytur na mocy art. 20 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu, wyznaczone są zgodnie z kolumną 5 poniższej tabeli.

1 Kraj/Miejsce

2 Wynagrodzenie 1.7.2005

3 Transfer 1.1.2006

4 Emerytura 1.7.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 71 z 200522.12.2005

  Decyzja Rady 2005/927/WPZiB z dnia 21 grudnia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L337 - 60 z 200522.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia środków dodatkowych w celu kontroli zakażeń grypą ptaków o niskiej zjadliwości we Włoszech i uchylająca decyzję 2004/666/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5566) (1)

 • Dz. U. L337 - 51 z 200522.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE

 • Dz. U. L337 - 50 z 200522.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego w art. 26 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L337 - 43 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie turystyki

 • Dz. U. L337 - 36 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie energii

 • Dz. U. L337 - 29 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie ochrony gleby

 • Dz. U. L337 - 27 z 200522.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej protokołów do konwencji alpejskiej: Protokołu w sprawie ochrony gleby, Protokołu w sprawie energii i Protokołu w sprawie turystyki

 • Dz. U. L337 - 25 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2109/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/96 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wołowiny w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L337 - 23 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2108/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 923/2005 w sprawie przekazania i sprzedaży na rynku portugalskim 80000 ton pszenicy zwyczajnej, 80000 ton kukurydzy i 40000 ton jęczmienia znajdujących się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L337 - 20 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2107/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 174/1999, (WE) nr 2771/1999, (WE) nr 2707/2000, (WE) nr 214/2001 i (WE) nr 1898/2005 w sektorze mleka

 • Dz. U. L337 - 16 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2106/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 39 (1)

 • Dz. U. L337 - 14 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2105/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L337 - 1 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2103/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3605/93 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.