Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 71

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/927/WPZiB z dnia 21 grudnia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2005-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 71

22.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/71

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/927/WPZiB z dnia 21 grudnia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2, w związku z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Wykaz osób znajdujący się w Załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2004/694/WPZiB Rada przyjęła środki w celu zamrożenia wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych, które zostały postawione w stan oskarżenia przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii (MTKJ). W dniu 6 października 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/689/WPZiB przedłużające wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB i zmieniające wykaz znajdujący się w Załączniku. Po przeniesieniu pana Ante GOTOVINY (Ante GOTOVINA) do aresztu MTKJ, jego nazwisko powinno zostać usunięte z wykazu. Wykaz znajdujący się w Załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

(2)

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

B. BRADSHAW

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 52. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2005/689/WPZiB (Dz.U. L 261 z 7.10.2005, str. 29).

L 337/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK WYKAZ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 1) Nazwisko i imię: DJORDJEVIC Vlastimir Data urodzenia: 1948 r. Miejsce urodzenia: Vladicin Han, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra 2) Nazwisko i imię: HADZIC Goran Data urodzenia: 7.9.1958 r. Miejsce urodzenia: Vinkovci, Republika Chorwacji Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra 3) Nazwisko i imię: KARADZIC Radovan Data urodzenia: 19.6.1945 r. Miejsce urodzenia: Petnjica, Savnik, Czarnogóra, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina 4) Nazwisko i imię: LUKIC Milan Data urodzenia: 6.9.1967 r. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra 5) Nazwisko i imię: MLADIC Ratko Data urodzenia: 12.3.1942 r. Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina Kalinovik, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra 6) Nazwisko i imię: TOLIMIR Zdravko Data urodzenia: 27.11.1948 r. Miejsce urodzenia: Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina 7) Nazwisko i imię: ZELENOVIC Dragan Data urodzenia: 12.2.1961 r. Miejsce urodzenia: Foca, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina 8) Nazwisko i imię: ZUPLJANIN Stojan Data urodzenia: 22.9.1951 r. Miejsce urodzenia: Kotor Varos, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 60 z 200522.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia środków dodatkowych w celu kontroli zakażeń grypą ptaków o niskiej zjadliwości we Włoszech i uchylająca decyzję 2004/666/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5566) (1)

 • Dz. U. L337 - 51 z 200522.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE

 • Dz. U. L337 - 50 z 200522.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego w art. 26 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L337 - 43 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie turystyki

 • Dz. U. L337 - 36 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie energii

 • Dz. U. L337 - 29 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie ochrony gleby

 • Dz. U. L337 - 27 z 200522.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej protokołów do konwencji alpejskiej: Protokołu w sprawie ochrony gleby, Protokołu w sprawie energii i Protokołu w sprawie turystyki

 • Dz. U. L337 - 25 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2109/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/96 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wołowiny w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L337 - 23 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2108/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 923/2005 w sprawie przekazania i sprzedaży na rynku portugalskim 80000 ton pszenicy zwyczajnej, 80000 ton kukurydzy i 40000 ton jęczmienia znajdujących się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L337 - 20 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2107/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 174/1999, (WE) nr 2771/1999, (WE) nr 2707/2000, (WE) nr 214/2001 i (WE) nr 1898/2005 w sektorze mleka

 • Dz. U. L337 - 16 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2106/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 39 (1)

 • Dz. U. L337 - 14 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2105/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L337 - 7 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2104/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające od dnia 1 lipca 2005 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L337 - 1 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2103/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3605/93 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.