Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 35

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2005-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 35

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/35

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

(2005/895/WE)

Na mocy art. 7 decyzji Cedefop z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego zgodnego z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. (rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich), deklaracja dochodów i wydatków oraz wykaz stanowisk zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


L 341/36 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 16 100 000 16 100 000 178 000 178 000 16 278 000 16 278 000

RAZEM

16 574 880

178 000

16 752 880

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/37 CEDEFOP

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

16 100 000 16 100 000

178 000 178 000

16 278 000 16 278 000

Tytuł 1 — Razem RAZEM

16 100 000 16 574 880

178 000 178 000

16 278 000 16 752 880

L 341/38 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

16 100 000

178 000

16 278 000

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1655/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 41). Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/39 CEDEFOP

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 17

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Razem 8 501 000 15 000 9 310 000 161 000 17 000 178 000 8 662 000 32 000 9 488 000

RAZEM

16 574 880

178 000

16 752 880

L 341/40 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 1 1

118

Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

223 000 8 501 000

161 000 161 000

384 000 8 662 000

ROZDZIAŁ 1 7

170

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

15 000 15 000

17 000 17 000

32 000 32 000

Tytuł 1 — Razem RAZEM

9 310 000 16 574 880

178 000 178 000

9 488 000 16 752 880

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/41 CEDEFOP

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

118

Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

223 000

161 000

384 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z: — zatrudnieniem personelu (art. 27 do 31 i 33 oraz załącznik III). — kosztami podróży związanymi z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy, obejmującymi członków rodziny (art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII). — zasiłkiem osiedleńczym, zwrotem z tytułu przesiedlenia oraz dodatkiem z tytułu przeniesienia (art. 5 i 6 załącznika VII). — zwrotem kosztów przeprowadzki (art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII). — tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII).

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

170

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

15 000

17 000

32 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 111 z 200523.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 289 z 10.28.2005)

 • Dz. U. L341 - 109 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 95 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 87 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 51 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 43 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 15 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 5 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 1 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 0 z 200523.12.2005

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.