Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

Data ogłoszenia:2005-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 24

L 346/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2005

DECYZJA RADY z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994 (2005/953/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Stanami Zjednoczonymi zostało zatwierdzone na mocy decyzji 2005/476/WE (4).


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z jego art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

(5)

Komisja wynegocjowała Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą a Tajlandią, które w związku z powyższym powinno zostać zatwierdzone.

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w celu zmiany niektórych koncesji odnoszących się do ryżu. Zgodnie z powyższym dnia 2 lipca 2003 r. Wspólnota Europejska powiadomiła WTO o zamiarze zmiany niektórych koncesji na liście koncesyjnej WE CXL.

Aby zagwarantować możliwość pełnego stosowania Porozumienia od dnia 1 września 2005 r. oraz do czasu przyjęcia zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (5), Komisja powinna zostać upoważniona do przyjęcia tymczasowych odstępstw od tego rozporządzenia oraz koniecznych środków wykonawczych.

(7)

Środki konieczne do wykonania niniejszej decyzji powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (6),

(2)

Negocjacje były prowadzone przez Komisję w konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy art. 133 Traktatu oraz w ramach dyrektyw negocjacyjnych wydanych przez Radę.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(3)

Komisja prowadziła negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, które są głównym dostawcą produktów objętych kodem HS 1006 20 (ryż łuskany) i są istotnie zainteresowane dostawami produktów objętych kodem HS 1006 30 (ryż bielony), z Tajlandią, która jest głównym dostawcą produktów objętych kodem HS 1006 30 (ryż bielony) i jest istotnie zainteresowana dostawami produktów objętych kodem HS 1006 20 (ryż łuskany) oraz z Indiami i Pakistanem, które są istotnie zainteresowane dostawami produktów objętych kodem HS 1006 20 (ryż łuskany).

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczące zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994.

Tekst Porozumienia jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

(4)

Porozumienia z Indiami i Pakistanem zostały zatwierdzone w imieniu Wspólnoty na mocy odpowiednio decyzji 2004/617/WE (1) oraz 2004/618/WE (2). Nowe stawki celne dla ryżu łuskanego (kod CN 1006 20) oraz ryżu bielonego (kod CN 1006 30) ustalono na mocy decyzji 2004/619/WE (3). Porozumienie ze

1. W zakresie niezbędnym do umożliwienia pełnego stosowania niniejszego Porozumienia od dnia 1 września 2005 r., Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 2 niniejszej decyzji, może przyjąć odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 do czasu przyjęcia zmian tego rozporządzenia, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2006 r.

(4) Dz.U. L 170 z 1.7.2005, str. 67. (5) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. (6) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(1) Dz.U. L 279 z 28.8.2004, str. 17. (2) Dz.U. L 279 z 28.8.2004, str. 23. (3) Dz.U. L 279 z 28.8.2004, str. 29.

29.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/25

2. Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące wykonania Porozumienia zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 2 niniejszej decyzji. Artykuł 3 1. Komisja jest wspierana przez Komitet Zarządzający ds. Zbóż powołany na podstawie art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 (1). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE. Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3.

Komitet przyjmuje swój regulamin. Artykuł 4

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Porozumienia, tak aby stało się ono wiążące dla Wspólnoty (2).

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2) Data wejścia w życie Porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 47 z 200529.12.2005

  Sprostowanie do informacji dotyczącej daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w  Dzienniku Urzędowym L 208 z dnia 11 sierpnia 2005 r.)

 • Dz. U. L346 - 46 z 200529.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPAT/1/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L346 - 44 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 4/2005 Komitetu Mieszanego ds. Rolnictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca zmiany dodatku 1 do załącznika 9 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L346 - 33 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2

 • Dz. U. L346 - 31 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii

 • Dz. U. L346 - 30 z 200529.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji Rady 2005/953/WE w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 26 z 200529.12.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczące zmiany koncesji odnoszących się do ryżu przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 18 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L346 - 16 z 200529.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/93/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 69/169/EWG w zakresie tymczasowych ograniczeń ilościowych w przywozie piwa do Finlandii

 • Dz. U. L346 - 10 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L346 - 7 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2171/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L346 - 6 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2170/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego począwszy od dnia 1 września 2005 r.

 • Dz. U. L346 - 1 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.