Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 26 - Strona 2

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczące zmiany koncesji odnoszących się do ryżu przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

Data ogłoszenia:2005-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 26 - Strona 2

Strona 2 z 3

7. Kontyngent taryfowy (TRQ): WE ustanawia nowy roczny kontyngent taryfowy w wysokości 13 500 ton ryżu półbielonego i bielonego, z czego 4 313 ton przydziela się Tajlandii. Stawka celna w ramach kontyngentu wynosi 0. 8. Ryż łamany: WE stosuje cło przywozowe w wysokości 65 EUR/t dla ryżu ujętego w podpozycji HS 1006 40. 9. Wysokość obecnie obowiązującego kontyngentu taryfowego na ryż łamany zwiększa się do 100 000 ton. Stawka celna w ramach kontyngentu jest równa stawce celnej określonej w ust. 8 powyżej pomniejszonej o 30,77 %. 10. Dane: obliczenie poziomów rzeczywistego przywozu rocznego i sześciomiesięcznego zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej odbywa się z wykorzystaniem wspólnotowych danych o pozwoleniach na przywóz ryżu. WE publikuje te dane co tydzień w Internecie. 11. Przejrzystość: WE niezwłocznie ogłasza publicznie wszelkie zmiany stosowanej stawki celnej. 12. Konsultacje: na wniosek jednej ze Stron, Strony w ciągu 30 dni od daty otrzymania takiego wniosku podejmują konsultacje w sprawach objętych niniejszym Porozumieniem. 13. Postanowienia niniejszego Porozumienia stosuje się od dnia 1 września 2005 r.


Byłbym wdzięczny, gdyby potwierdził Pan, że Pana Rząd zgadza się na powyższe postanowienia.

Szanowny Panie, proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego szacunku.

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

L 346/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2005

B. List Tajlandii Bangkok, dnia 21 grudnia 2005 r. Szanowny Panie, Mam zaszczyt poinformować o otrzymaniu Pańskiego listu z datą dzisiejszą, o następującej treści:

„W wyniku negocjacji między Wspólnotą Europejską (WE) a Królestwem Tajlandii (Tajlandią) na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczących zmiany koncesji odnoszących się do ryżu przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), WE zgadza się na przyjęcie konkluzji przedstawionych poniżej. 1. Związane stawki celne dla ryżu łuskanego (podpozycja HS 1006 20), dla ryżu półbielonego i bielonego (podpozycja HS 1006 30) oraz dla ryżu łamanego (podpozycja HS 1006 40) wynoszą odpowiednio 65 EUR/t, 175 EUR/t oraz 128 EUR/t. 2. WE stosuje stawkę celną dla ryżu półbielonego i bielonego (podpozycja HS 1006 30) zgodnie z ust. 3–6. 3. Referencyjny poziom rocznego przywozu jest obliczany jako średnia wielkość całkowitego przywozu ryżu półbielonego i bielonego do WE-25 ze wszystkich miejsc pochodzenia w latach gospodarczych (od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia) 2001/02–2003/04, powiększona o 10 % (tj. 337 168 ton). 4. Referencyjny poziom przywozu sześciomiesięcznego: w każdym roku gospodarczym oblicza się referencyjny poziom przywozu sześciomiesięcznego jako 47 % referencyjnego poziomu rocznego przywozu, obliczonego zgodnie z ust. 3 (tj. 158 469 ton). 5. Śródroczna korekta stosowanej stawki celnej: w ciągu 10 dni od końca pierwszych sześciu miesięcy każdego roku gospodarczego, WE dokonuje przeglądu oraz, w razie potrzeby, koryguje stosowaną stawkę celną w następujący sposób: a) WE stosuje stawkę celną w wysokości 175 EUR/t, jeżeli rzeczywisty przywóz ryżu półbielonego i bielonego dla właśnie zakończonego okresu sześciomiesięcznego wynosi więcej niż 15 % powyżej referencyjnego poziomu przywozu sześciomiesięcznego dla tego okresu, obliczonego zgodnie z ust. 4 powyżej (tj. więcej niż 182 239 ton); b) WE stosuje stawkę celną w wysokości 145 EUR/t, jeżeli rzeczywisty przywóz ryżu półbielonego i bielonego dla właśnie zakończonego okresu sześciomiesięcznego nie przekracza powiększonego o 15 % referencyjnego poziomu przywozu sześciomiesięcznego dla tego okresu, obliczonego zgodnie z ust. 4 powyżej (tj. mniejszy lub równy 182 239 ton). Do celów lit. a) i b) powyżej rzeczywisty przywóz ryżu półbielonego i bielonego oznacza całkowity przywóz ryżu półbielonego i bielonego do WE-25 z wszystkich miejsc pochodzenia w ramach podpozycji HS 1006 30.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 26 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 47 z 200529.12.2005

  Sprostowanie do informacji dotyczącej daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w  Dzienniku Urzędowym L 208 z dnia 11 sierpnia 2005 r.)

 • Dz. U. L346 - 46 z 200529.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPAT/1/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L346 - 44 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 4/2005 Komitetu Mieszanego ds. Rolnictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca zmiany dodatku 1 do załącznika 9 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L346 - 33 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2

 • Dz. U. L346 - 31 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii

 • Dz. U. L346 - 30 z 200529.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji Rady 2005/953/WE w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 24 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 18 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L346 - 16 z 200529.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/93/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 69/169/EWG w zakresie tymczasowych ograniczeń ilościowych w przywozie piwa do Finlandii

 • Dz. U. L346 - 10 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L346 - 7 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2171/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L346 - 6 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2170/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego począwszy od dnia 1 września 2005 r.

 • Dz. U. L346 - 1 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.