Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 26 - Strona 3

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczące zmiany koncesji odnoszących się do ryżu przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

Data ogłoszenia:2005-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 26 - Strona 3

Strona 3 z 3

6. Korekta stosowanej stawki celnej na koniec roku: w ciągu 10 dni od końca roku gospodarczego, WE dokonuje przeglądu oraz, w razie potrzeby, koryguje stosowaną stawkę celną w następujący sposób: a) WE stosuje stawkę celną w wysokości 175 EUR/t, jeżeli rzeczywisty przywóz ryżu półbielonego i bielonego dla właśnie zakończonego roku gospodarczego wynosi więcej niż 15 % powyżej referencyjnego rocznego poziomu przywozu dla tego dwunastomiesięcznego okresu, obliczonego zgodnie z ust. 3 powyżej (tj. więcej niż 387 743 tony);


29.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/29

b) WE stosuje stawkę celną w wysokości 145 EUR/t, jeżeli rzeczywisty przywóz ryżu półbielonego i bielonego dla właśnie zakończonego roku gospodarczego nie przekracza powiększonego o 15 % referencyjnego rocznego poziomu przywozu dla tego dwunastomiesięcznego okresu, obliczonego zgodnie z ust. 3 powyżej (tj. jest mniejszy lub równy 387 743 tonom). Do celów lit. a) i b) powyżej rzeczywisty przywóz ryżu półbielonego i bielonego oznacza całkowity przywóz ryżu półbielonego i bielonego do WE-25 z wszystkich miejsc pochodzenia w ramach podpozycji HS 1006 30. 7. Kontyngent taryfowy (TRQ): WE ustanawia nowy roczny kontyngent taryfowy w wysokości 13 500 ton ryżu półbielonego i bielonego, z czego 4 313 ton przydziela się Tajlandii. Stawka celna w ramach kontyngentu wynosi 0. 8. Ryż łamany: WE stosuje cło przywozowe w wysokości 65 EUR/t dla ryżu ujętego w podpozycji HS 1006 40. 9. Wysokość obecnie obowiązującego kontyngentu taryfowego na ryż łamany zwiększa się do 100 000 ton. Stawka celna w ramach kontyngentu jest równa stawce celnej określonej w ust. 8 powyżej pomniejszonej o 30,77 %. 10. Dane: obliczenie poziomów rzeczywistego przywozu rocznego i sześciomiesięcznego zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej odbywa się z wykorzystaniem wspólnotowych danych o pozwoleniach na przywóz ryżu. WE publikuje te dane co tydzień w Internecie. 11. Przejrzystość: WE niezwłocznie ogłasza publicznie wszelkie zmiany stosowanej stawki celnej. 12. Konsultacje: na wniosek jednej ze Stron, Strony w ciągu 30 dni od daty otrzymania takiego wniosku podejmują konsultacje w sprawach objętych niniejszym Porozumieniem. 13. Postanowienia niniejszego Porozumienia stosuje się od dnia 1 września 2005 r.

Byłbym wdzięczny, gdyby potwierdził Pan, że Pana Rząd zgadza się na powyższe postanowienia. Szanowny Panie, proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego szacunku.”.

Tajlandia ma zaszczyt potwierdzić swoją zgodę na postanowienia zawarte w tym liście. Szanowny Panie, proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego szacunku.

W imieniu Królestwa Tajlandii

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 26 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 47 z 200529.12.2005

  Sprostowanie do informacji dotyczącej daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w  Dzienniku Urzędowym L 208 z dnia 11 sierpnia 2005 r.)

 • Dz. U. L346 - 46 z 200529.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPAT/1/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L346 - 44 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 4/2005 Komitetu Mieszanego ds. Rolnictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca zmiany dodatku 1 do załącznika 9 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L346 - 33 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2

 • Dz. U. L346 - 31 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii

 • Dz. U. L346 - 30 z 200529.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji Rady 2005/953/WE w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 24 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 18 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L346 - 16 z 200529.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/93/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 69/169/EWG w zakresie tymczasowych ograniczeń ilościowych w przywozie piwa do Finlandii

 • Dz. U. L346 - 10 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L346 - 7 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2171/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L346 - 6 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2170/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego począwszy od dnia 1 września 2005 r.

 • Dz. U. L346 - 1 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.