Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 1

Tytuł:

2005/937/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

Data ogłoszenia:2005-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 1

30.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli (2005/937/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 wraz z art. 300 ust. 2,

W celu zagwarantowania ciągłości działań połowowych statków Wspólnoty konieczne jest, aby przedmiotowy Protokół został jak najszybciej zatwierdzony. W związku z tym obie strony parafowały Umowę w formie wymiany listów przewidującą tymczasowe stosowanie parafowanego protokołu od dnia 18 stycznia 2005 r. Umowę w formie wymiany listów należy podpisać, z zastrzeżeniem jej ostatecznego zawarcia przez Radę.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Istotne jest określenie klucza, według którego ma nastąpić podział dopuszczalnych połowów pomiędzy Państwa Członkowskie na podstawie tradycyjnego podziału wielkości dopuszczalnych połowów w ramach umowy w sprawie połowów,

(1)

Wspólnota i Seszele przeprowadziły negocjacje w celu ustalenia zmian lub uzupełnień, które należy wprowadzić w Protokole załączonym do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli (1) na koniec okresu stosowania obowiązującego Protokołu.

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

W wyniku negocjacji nowy Protokół został parafowany dnia 23 września 2004 r. Umowa w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

(3)

Zgodnie z tym Protokołem rybacy ze Wspólnoty korzystają z wielkości dopuszczalnych połowów na wodach podlegających władzy lub jurysdykcji Republiki Seszeli w okresie od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r.

(1)

Dz.U. L 119 z 7.5.1987, str. 26.

Tekst Umowy w formie wymiany listów oraz tekst protokołu jest załączony do niniejszej decyzji.

L 348/2

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

30.12.2005

Wielkości dopuszczalne połowów, ustalone w Protokole, są rozdzielane między Państwa Członkowskie według następującego klucza:

— — sejnery do połowu tuńczyka: Hiszpania: Francja : Włochy: Hiszpania: Francja: Portugalia: 17 statków, 22 statki, 1 statek, 2 statki, 5 statków, 5 statków.

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osób uprawnionych do podpisania Umowy w formie wymiany listów ze skutkiem wiążącym dla Wspólnoty. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2005 r. W imieniu Rady J. HUTTON Przewodniczący

taklowce powierzchniowe:

Jeżeli wnioski o licencje połowowe z tych Państw Członkowskich nie wyczerpują wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w Protokole, Komisja może rozważyć wnioski o licencje połowowe z każdego innego Państwa Członkowskiego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 54 z 200530.12.2005

  2005/939/WE:Decyzja nr 9/2005 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP)

 • Dz. U. L348 - 28 z 200530.12.2005

  Porozumienie w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 26 z 200530.12.2005

  2005/938/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 4 z 200530.12.2005

  Protokół ustalający, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L348 - 3 z 200530.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.