Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 12

Tytuł:

Protokół ustalający, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

Data ogłoszenia:2005-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 12

Strona 12 z 14

na mocy przepisów wspólnotowych, zaleca się, aby państwa bandery oraz władze Republiki Seszeli wprowadziły monitorowanie satelitarne statków wspólnotowych dokonujących połowów na mocy Umowy pomiędzy Wspólnotą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach Seszeli, zgodnie z następującymi warunkami: 1. W celach monitorowania satelitarnego władze Seszeli przekazują Centrom Monitorowania Rybołówstwa (FMC) państw bandery współrzędne (długości i szerokości geograficzne) wód Seszeli.


Władze Seszeli przekażą te informacje w formacie elektronicznym, wyrażone w stopniach dziesiętnych w układzie odniesienia systemu WGS-84. 2. Władze Seszeli i krajowe FMC będą wymieniały informacje o swoich odpowiednich adresach elektronicznych w formacie X.25 lub, tam gdzie jest to właściwe, za pomocą innego bezpiecznego protokołu komunikacyjnego oraz o specyfikacjach stosowanych w swoich odpowiednich FMC, zgodnie z warunkami ustanowionymi w punktach 4 i 6. Informacje te obejmą, w miarę możliwości, nazwiska, numery telefonów i faksów oraz adresy elektroniczne (Internet), które mogą być używane do komunikacji ogólnej pomiędzy FMC. Pozycja statków ustalana będzie z marginesem błędu nie większym niż 500 metrów i zakresem pewności 99 %. Po wpłynięciu na wody Seszeli statku dokonującego połowów na mocy Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach Seszeli i podlegającego monitorowaniu satelitarnemu na mocy przepisów wspólnotowych, FMC państwa bandery niezwłocznie rozpocznie automatyczne przesyłanie raportów o pozycji statku do Centrum Monitorowania Seszeli, w czasie rzeczywistym, w odstępach nie dłuższych niż jedna godzina (częstotliwość). Wiadomości te będą uważane za raporty o pozycji. Wiadomości, o których mowa w pukcie 4, przekazywane są elektronicznie w formacie X.25 lub za pomocą innych bezpiecznych protokołów komunikacyjnych, z zastrzeżeniem uprzedniego uzgodnienia tej kwestii pomiędzy właściwymi FMC. Przesyłanie wszystkich wiadomości będzie następowało automatycznie, w czasie rzeczywistym, zgodnie z definicjami określonymi w załączniku 1. Zabrania się statkom wyłączania swoich urządzeń do śledzenia satelitarnego podczas prowadzenia działań na wodach Seszeli. 6. W przypadku awarii lub usterki sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na pokładzie statku rybackiego, kapitan statku we właściwym czasie przesyła informacje wymienione w punkcie 4 faksem lub pocztą elektroniczną do FMC zainteresowanego państwa bandery. W takich okolicznościach wystarczające będzie przesyłanie co najmniej jednego zbiorczego raportu o pozycji co 4 godziny w czasie przebywania statku na wodach Seszeli. Zbiorczy raport o pozycji będzie zawierał pozycje rejestrowane co godzinę przez kapitana tego statku w ciągu tych czterech godzin. FMC państwa bandery lub sam statek przesyła niezwłocznie te wiadomości do Centrum Monitorowania Seszeli. W przypadku konieczności lub wątpliwości Seychelles Fisheries Agency (SFA) może poprosić dany statek o przesyłanie raportów o pozycji co godzinę. Niesprawny sprzęt powinien zostać naprawiony lub wymieniony niezwłocznie po zakończeniu połowów lub najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu statek taki nie może podjąć połowów, jeżeli wyżej wymieniony sprzęt nie został naprawiony lub wymieniony.

3. 4.

5.

L 348/22

7.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2005

Komponenty sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Systemu Monitorowania Statków (VMS) powinny być odporne na manipulowanie, tj. powinny uniemożliwiać wprowadzanie lub wskazywanie nieprawdziwych pozycji i przejście na sterowanie ręczne. System powinien być w pełni zautomatyzowany i działać przez cały czas, niezależnie od warunków otoczenia. Zabrania się niszczenia, uszkadzania, powodowania niesprawności urządzenia do śledzenia satelitarnego lub w jakikolwiek inny sposób ingerowania w niego. Kapitan w szczególności zapewnia, że: — — — dane w żaden sposób nie są zmieniane, antena lub anteny podłączone do urządzeń do śledzenia satelitarnego nie są w żaden sposób zasłaniane, oraz zasilanie urządzeń do śledzenia satelitarnego nie jest w żaden sposób przerywane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 54 z 200530.12.2005

  2005/939/WE:Decyzja nr 9/2005 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP)

 • Dz. U. L348 - 28 z 200530.12.2005

  Porozumienie w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 26 z 200530.12.2005

  2005/938/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 3 z 200530.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L348 - 1 z 200530.12.2005

  2005/937/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.