Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 7

Tytuł:

Protokół ustalający, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

Data ogłoszenia:2005-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 7

Strona 7 z 14

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

30.12.2005

9.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/11

W przypadku niezamustrowania marynarzy z Seszeli z przyczyn innych niż ta, o której mowa w punkcie 8, armatorzy statków Wspólnoty zobowiązani są zapłacić ryczałtową kwotę równą liczbie dni, podczas których statek prowadził działalność na wodach Seszeli, pomnożoną przez kwotę za dzień ustaloną w wysokości 20 USD. Zapłata kwoty ryczałtowej następuje najpóźniej do dnia ustalonego w sekcji 2.8 rozdziału I.


10. Kwota ta wykorzystywana jest na szkolenie marynarzy/rybaków z Seszeli i zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez władze Seszeli.

ROZDZIAŁ V

ŚRODKI TECHNICZNE Statki przestrzegają środków i zaleceń przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim oraz obowiązujących środków krajowych w odniesieniu do narzędzi połowowych, ich specyfikacji technicznych oraz do wszelkich innych środków technicznych stosowanych do prowadzenia przez nie działalności połowowej.

ROZDZIAŁ VI

OBSERWATORZY

1.

Statki, które mają w ramach umowy pozwolenie na prowadzenie połowów na wodach Seszeli, są zobowiązane zabrać na pokład obserwatorów wyznaczonych przez władze Seszeli, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

1.1. Na wniosek władz Seszeli statki rybackie Wspólnoty zabierają na pokład jednego obserwatora wyznaczonego przez władze Seszeli, a w przypadku gdy władze Seszeli uznają to za właściwe i konieczne, zabierają one dwóch takich obserwatorów.

1.2. Właściwy organ Seszeli sporządza wykaz statków, które zostały wyznaczone do zabrania na pokład obserwatorów, a także wykaz wyznaczonych obserwatorów. Wykazy te są stale uaktualniane. Przekazywane są one Komisji Europejskiej z chwilą sporządzenia, a następnie co trzy miesiące z chwilą ich ewentualnego uaktualnienia.

1.3. Właściwy organ Seszeli przekazuje zainteresowanym armatorom lub ich przedstawicielom nazwisko obserwatora, który został wyznaczony na pokład ich statku, najpóźniej 15 dni przed przewidywaną datą wejścia obserwatora na pokład.

2.

Czas obecności obserwatorów na pokładzie ustalają właściwe władze Seszeli, jednak zasadniczo nie powinien on przekraczać czasu koniecznego do wykonania przez obserwatorów ich obowiązków. Informacje na ten temat przekazują zainteresowanym armatorom lub ich przedstawicielom właściwe władze Seszeli, zawiadamiając o nazwisku obserwatora, który został wyznaczony na pokład ich statku.

3.

Warunki przebywania obserwatora na pokładzie uzgadniane są przez armatorów lub ich przedstawicieli i przez władze Seszeli.

4.

Obserwatorzy zabierani są na pokład w sposób wybrany przez armatora, po zawiadomieniu o wykazie wyznaczonych statków.

5.

Właściwi armatorzy przekazują, w terminie dwóch tygodni i z dziesięciodniowym wyprzedzeniem, informacje dotyczące dat i portów Seszeli, przewidzianych dla wejścia na pokład obserwatorów.

L 348/12

6.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2005

W przypadku gdy obserwatorzy wchodzą na pokład za granicą, koszty podróży obserwatorów pokrywa armator. Jeżeli statek z obserwatorem z Seszeli na pokładzie opuszcza wody Seszeli, zostają podjęte wszelkie środki mające na celu jak najszybszy powrót obserwatora na Seszele, na koszt armatora. W przypadku nieobecności obserwatora w uzgodnionym miejscu i czasie oraz w ciągu następnych dwunastu godzin, armatorzy zostają automatycznie zwolnieni z obowiązku zaokrętowania tego obserwatora.

7.

8.

Obserwatorzy są traktowani na pokładzie tak jak oficerowie. Wykonują oni następujące zadania:

8.1. obserwują działalność połowową prowadzoną przez statki;

8.2. sprawdzają pozycje statków biorących udział w połowach;

8.3. pobierają próbki biologiczne w ramach programów naukowych;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 54 z 200530.12.2005

  2005/939/WE:Decyzja nr 9/2005 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP)

 • Dz. U. L348 - 28 z 200530.12.2005

  Porozumienie w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 26 z 200530.12.2005

  2005/938/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 3 z 200530.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L348 - 1 z 200530.12.2005

  2005/937/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.