Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 8

Tytuł:

Protokół ustalający, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

Data ogłoszenia:2005-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 8

Strona 8 z 14

8.4. sporządzają wykaz sprzętu używanego do połowów;

8.5. sprawdzają dane dotyczące połowów na wodach Seszeli zamieszczone w dzienniku połowowym;

8.6. sprawdzają procentowy udział przyłowów i dokonują oszacowania ilości odrzutów; 8.7. raz w tygodniu przekazują faksem lub pocztą elektroniczną, lub za pomocą innych środków komunikacji, dane dotyczące połowów, w tym ilości połowów podstawowych i przyłowów dokonanych na wodach Seszeli. Kapitanowie podejmują wszelkie dostępne środki w celu zapewnienia obserwatorom bezpieczeństwa fizycznego i moralnego przy wykonywaniu ich zadań.


9.

10. W podobnie możliwie najszerszym zakresie obserwatorom przysługują wszelkie ułatwienia niezbędne do wykonania ich zadań. Kapitan zapewnia im dostęp do wszelkich środków komunikacji niezbędnych do wykonywania ich zadań, do dokumentów związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności połowowej przez statek, w szczególności do dziennika połowowego i do dziennika nawigacyjnego, a także do części statku niezbędnych do ułatwienia mu wykonywania jego zadań.

11.

Podczas swojego pobytu na statku obserwatorzy:

11.1. podejmują wszelkie odpowiednie działania, aby warunki ich zaokrętowania i ich obecność na pokładzie statku nie zakłócały ani nie utrudniały prowadzenia połowów;

11.2. szanują mienie i sprzęt znajdujące się na pokładzie oraz poufność wszystkich dokumentów należących do statku.

12. Po zakończeniu okresu obserwacji, a przed opuszczeniem statku, obserwatorzy sporządzają podpisane przez siebie sprawozdanie z działalności, które przekazywane jest właściwym władzom Seszeli, z kopią dla Komisji Europejskiej. Kopia sprawozdania przekazywana jest kapitanowi statku w chwili opuszczenia pokładu przez obserwatora.

13. Armatorzy zapewniają na swój koszt zakwaterowanie i wyżywienie obserwatorów na warunkach przyznawanych oficerom na danym statku.

14.

Wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne obserwatora należą do obowiązków właściwych władz Seszeli.

30.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ VII

L 348/13

WYŁADUNEK

Sejnery do połowu tuńczyka dokonujące wyładunku w porcie Victoria starają się oddać swe przyłowy do dyspozycji władz Seszeli w cenie rynku lokalnego. Ponadto sejnery do połowu tuńczyka pochodzące ze Wspólnoty biorą udział w zaopatrywaniu istniejących na Seszelach wytwórni konserw z tuńczyka w cenie rynku międzynarodowego.

ROZDZIAŁ VIII

URZĄDZENIA PORTOWE I KORZYSTANIE Z DOSTAW I USŁUG

Statki Wspólnoty starają się nabywać na Seszelach wszelkie dostawy i usługi konieczne do prowadzenia swojej działalności. Władze Seszeli ustanawiają, w porozumieniu z armatorami, warunki korzystania z urządzeń portowych oraz, o ile to konieczne, z dostaw i usług.

ROZDZIAŁ IX

KONTROLA

1.

Wykaz statków

Wspólnota Europejska posiada aktualny wykaz statków, którym została wydana licencja połowowa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu. Wykaz ten przekazywany jest władzom Seszeli odpowiedzialnym za kontrolę połowów, z chwilą jego sporządzenia, a następnie przy każdej aktualizacji.

2.

System monitorowania statków

Statki Wspólnoty są monitorowane między innymi za pomocą systemów monitorowania statków, bez dyskryminacji, zgodnie z postanowieniami zawartymi w dodatku 4.

3.

Wpłynięcie na wody Seszeli i ich opuszczenie

3.1. Statki Wspólnoty informują właściwe władze Seszeli, z co najmniej trzygodzinnym (3) wyprzedzeniem, o swoim zamiarze wpłynięcia na wody lub opuszczenia wód Seszeli oraz co trzy dni w czasie prowadzenia działań połowowych na wodach Seszeli o swoich połowach w tym czasie.

3.2. Podczas powiadamiania o wpłynięciu na wody/opuszczaniu wód Seszeli statki przekazują również informacje o swojej pozycji w czasie powiadamiania oraz o wielkości połowów i złowionych gatunkach znajdujących się na pokładzie. Komunikaty te są przekazywane w formacie określonym w dodatku 5, faksem lub pocztą elektroniczną na adresy podane w dodatku 5. Jednakże właściwe władze Seszeli mogą zwolnić z tego obowiązku taklowce powierzchniowe nieposiadające odpowiednich urządzeń łącznościowych, zezwalając na komunikowanie się drogą radiową.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 4 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 54 z 200530.12.2005

  2005/939/WE:Decyzja nr 9/2005 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP)

 • Dz. U. L348 - 28 z 200530.12.2005

  Porozumienie w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 26 z 200530.12.2005

  2005/938/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 3 z 200530.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L348 - 1 z 200530.12.2005

  2005/937/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.