Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 25

Tytuł:

Tłumaczenie Umowa o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) (1)

Data ogłoszenia:2005-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 25

31.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/25

TŁUMACZENIE Umowa o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) Przypominając, iż w odniesieniu do bezcłowego traktowania MCP nie ma rozbieżności stanowisk pomiędzy członkami GAMS (Governments/Authorities Meeting on Semiconductors – Spotkanie rządów/władz w sprawie półprzewodników), którymi są Wspólnota Europejska, reprezentowana w ramach GAMS przez Komisję Europejską, Japonia, Republika Korei, Stany Zjednoczone Ameryki, Oddzielny Obszar Celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu, wymienieni członkowie GAMS uzgodnili, co następuje:


1. Do celów niniejszej Umowy: a) wielokostkowe układy scalone (MCP) oznaczają wielokostkowe układy scalone składające się z dwóch lub większej ilości powiązanych wzajemnie monolitycznych układów scalonych, połączonych w sposób praktycznie niepodzielny, znajdujące się lub nie na jednym lub większej ilości izolacyjnych podłóż, posiadające lub nie ramki wyprowadzeniowe lecz bez innych aktywnych lub pasywnych elementów układu; b) Zharmonizowany System oznacza Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów określony w Załączniku do Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, z ewentualnymi późniejszymi zmianami, przyjęty oraz wprowadzony w życie przez Strony w ich odpowiednich wewnętrznych przepisach prawnych; c) Strona oznacza członka GAMS lub członka Światowej Organizacji Handlu (WTO), który złożył swój dokument zatwierdzenia depozytariuszowi; d) pojęcia stosowane w niniejszej Umowie, które są również stosowane w Porozumieniu z Marakeszu ustanawiającym Światową Organizację Handlu (Porozumienie WTO) mają takie samo znaczenie, jak w Porozumieniu WTO.

2. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich MCP, niezależnie od pozycji, pod którą takie produkty są sklasyfikowane w Zharmonizowanym Systemie.

3. Każda ze Stron obniża do zera, na podstawie klauzuli największego uprzywilejowania, stawki wszystkich ceł i innych opłat oraz obciążeń, takich jak cła i opłaty określone w art. II:1 lit. b) Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT 1994), mających zastosowanie do MCP, zgodnie z następującymi procedurami: a) każda Strona stosuje zerową stawkę ceł i opłat w odniesieniu do MCP do czasu, w którym wszystkie Strony uzgodnią, iż wystarczający poziom globalnego handlu MCP został objęty wielostronną umową o obniżeniu ceł zawartą pod auspicjami WTO; b) w tym terminie lub w dniu 1 stycznia 2007 r., jeżeli termin ten nastąpi przed 31 grudnia 2006 r., każda Strona ustali na poziomie stawki zerowej wszystkie cła i opłaty mające zastosowanie do MCP; c) wszystkie Strony zgadzają się współpracować z innymi członkami WTO w celu objęcia 90 % globalnego handlu MCP umową o obniżeniu ceł.

4. a) Każda ze Stron przekazuje depozytariuszowi, w momencie zatwierdzenia przez nią niniejszej Umowy, wykaz pozycji w swojej taryfie celnej, które zawierają MCP. Jeżeli w późniejszym okresie Strona sklasyfikuje MCP w pozycji, która nie jest objęta pierwotnym wykazem, Strona ta niezwłocznie dostarcza depozytariuszowi zmieniony wykaz. b) Każda ze Stron może w dowolnym czasie złożyć wniosek o wprowadzenie zmian do wykazu innej Strony, który uważa za niekompletny. W takim przypadku Strona wymieniona we wniosku podejmuje w dobrej wierze konsultacje i współpracuje ze Stroną składającą wniosek, w celu wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian. Zmieniony wykaz jest przekazywany depozytariuszowi. c) Depozytariusz przekazuje dostarczony wykaz, włącznie z jego zmianami, wszystkim Stronom.

5. Nie naruszając autonomicznej liberalizacji ceł i opłat mających zastosowanie do MCP na mocy niniejszej Umowy, każda Strona może uwzględnić konsolidację stawek celnych dotyczących MCP na poziomie zerowym jako element ogólnej równowagi ich koncesji w ramach wielostronnej umowy o obniżeniu ceł zawartej pod auspicjami WTO.

L 349/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2005

6. Bez uszczerbku dla ust. 3, żadne postanowienie niniejszej Umowy nie jest interpretowane jako naruszające prawa i obowiązki Stron na mocy Porozumienia WTO. 7. a) Po otrzymaniu przez depozytariusza czterech dokumentów zatwierdzenia od członków GAMS, Strony te uzgodnią datę wejścia w życie Umowy. b) Niniejsza Umowa jest otwarta do zatwierdzenia przez każdego członka WTO. Zatwierdzenie dokonane po wejściu w życie niniejszej Umowy staje się skuteczne z dniem otrzymania takiego zatwierdzenia przez depozytariusza. Depozytariusz informuje wszystkie Strony o otrzymaniu zatwierdzenia. c) Jeżeli Strony uzgodnią wprowadzenie zmian do niniejszej Umowy, lit. a) i b) są stosowane odpowiednio do takiej zmiany. 8. Niniejsza Umowa wygasa, w przypadku gdy wszystkie Strony ustalą na poziomie stawki zerowej wszystkie cła i opłaty mające zastosowanie do MCP zgodnie z ust. 3 lit. a) i c). 9. Oryginał niniejszej Umowy w języku angielskim oraz dokumenty zatwierdzenia są składane w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L349 - 35 z 200531.12.2005

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2005/825/WPZiB z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniającego mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (Dz.U. L 307 z 25.11.2005)

 • Dz. U. L349 - 31 z 200531.12.2005

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L349 - 30 z 200531.12.2005

  Decyzja Rady 2005/966/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L349 - 27 z 200531.12.2005

  Decyzja nr 203 z dnia 26 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 170 z dnia 11 czerwca 1998 r. dotyczącą sporządzania wykazów przewidzianych w art. 94 ust. 4 oraz w art. 95 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (2)

 • Dz. U. L349 - 24 z 200531.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) (1)

 • Dz. U. L349 - 1 z 200531.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.