Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 31

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

Data ogłoszenia:2005-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 31

Strona 1 z 3
31.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/31

TŁUMACZENIE UMOWA między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

UNIA EUROPEJSKA (UE), z jednej strony, oraz KONFEDERACJA SZWAJCARSKa, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — Protokół ustaleń podpisany w dniu 15 sierpnia 2005 r. między rządem Indonezji a Ruchem Wyzwolenia Acehu (GAM) dotyczący pokojowego, wszechstronnego i trwałego rozwiązania konfliktu w Acehu oraz przewidujący w szczególności utworzenie Misji Obserwacyjnej w Acehu (AMM), — umowę między rządem Indonezji a Unią Europejską z dnia 3 października 2005 r. w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów AMM oraz jej członków, — zaproszenie Konfederacji Szwajcarskiej do udziału w AMM, — przyjęcie przez Konfederację Szwajcarską zaproszenia do udziału w AMM, — przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania 2005/643/WPZiB z dnia 9 września 2005 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Aceh Monitoring Mission – AMM), — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie akceptacji udziału Konfederacji Szwajcarskiej w AMM, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Udział w misji AMM 1. Konfederacja Szwajcarska włącza się do wspólnego działania 2005/643/WPZiB z dnia 9 września 2005 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Aceh Monitoring Mission – AMM) oraz do wszelkich wspólnych działań i decyzji, na mocy których Rada Unii Europejskiej postanawia rozszerzyć zakres AMM zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami wykonawczymi. 2. Wkład Konfederacji Szwajcarskiej w misję AMM pozostaje bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską. 3. Konfederacja Szwajcarska zapewnia, że jej personel biorący udział w AMM wykonuje swoją misję zgodnie z: a) wspólnym działaniem 2005/643/WPZiB i ewentualnymi późniejszymi jego zmianami;

b) planem operacji (OPLAN); c) środkami wykonawczymi. 4. Personel oddelegowany przez Konfederację Szwajcarską do AMM wykonuje swoje obowiązki i postępuje, mając na uwadze wyłącznie interes AMM. 5. Konfederacja Szwajcarska informuje w odpowiednim czasie szefa misji AMM oraz Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej o wszelkich zmianach dotyczących jej udziału w misji AMM. 6. Personel oddelegowany do AMM jest poddawany badaniom lekarskim i szczepieniom oraz uzyskuje zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pełnienia obowiązków wystawione przez właściwy organ Konfederacji Szwajcarskiej. Personel oddelegowany do AMM przedstawia kopię tego zaświadczenia.

L 349/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2005

Artykuł 2 Status personelu 1. Status personelu oddelegowanego do misji AMM przez Konfederację Szwajcarską jest regulowany postanowieniami umowy zawartej między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie statusu misji.

2. Władze krajowe przekazują kontrolę operacyjną szefowi misji AMM, który sprawuje ją poprzez hierarchiczną strukturę podporządkowania i kontroli.

3. Szef misji kieruje AMM i odpowiada za bieżące zarządzanie nią.

2. Bez uszczerbku dla umowy w sprawie statusu misji, o którym mowa w ust. 1, Konfederacja Szwajcarska sprawuje jurysdykcję nad swoim personelem biorącym udział w AMM.

4. Zgodnie z instrumentami prawnymi, o których mowa w art. 1 ust. 1, Konfederacja Szwajcarska ma takie same prawa i obowiązki w kwestii bieżącego zarządzania operacją, jak Państwa Członkowskie Unii Europejskiej biorące udział w operacji.

3. Konfederacja Szwajcarska jest odpowiedzialna za zaspokojenie wszystkich roszczeń związanych z uczestnictwem w AMM, wysuniętych przez członka jej personelu lub dotyczących go. Konfederacja Szwajcarska jest odpowiedzialna za wszczynanie postępowania, w szczególności sądowego lub dyscyplinarnego, przeciwko członkowi jej personelu zgodnie z własnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L349 - 35 z 200531.12.2005

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2005/825/WPZiB z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniającego mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (Dz.U. L 307 z 25.11.2005)

 • Dz. U. L349 - 30 z 200531.12.2005

  Decyzja Rady 2005/966/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L349 - 27 z 200531.12.2005

  Decyzja nr 203 z dnia 26 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 170 z dnia 11 czerwca 1998 r. dotyczącą sporządzania wykazów przewidzianych w art. 94 ust. 4 oraz w art. 95 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (2)

 • Dz. U. L349 - 25 z 200531.12.2005

  Tłumaczenie Umowa o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) (1)

 • Dz. U. L349 - 24 z 200531.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) (1)

 • Dz. U. L349 - 1 z 200531.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.