Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 35 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (1)

Data ogłoszenia:2005-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 35 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 17

2. Podmioty działające na rynku pasz zapewniają, w zakresie, w jakim jest to możliwe, ochronę przez skażeniem lub zepsuciem produktów pierwotnych, za których produkcję, przetwarzanie, czyszczenie, pakowanie, przechowywanie i transport ponoszą odpowiedzialność. 3. Podmioty działające na rynku pasz wywiązują się ze zobowiązań określonych w pkt. 1 i 2, przestrzegając odpowiednich, wspólnotowych i krajowych, przepisów prawnych odnoszących się do kontroli zagrożeń, w tym także: i) środków kontroli niebezpiecznych zanieczyszczeń, takich jak pochodzące z powietrza, gleby, wody, nawozów, produktów ochrony roślin, preparatów biobójczych, produktów weterynaryjnych oraz zanieczyszczenia związane z unieszkodliwianiem i składowaniem odpadów; oraz ii) środków związanych ze zdrowiem roślin, zwierząt oraz środowiskiem naturalnym, posiadających wpływ na bezpieczeństwo pasz, w tym także programów monitorowania i kontroli zoonoz i czynników zoonotycznych. 4. Jeśli jest to wskazane, podmioty działające na rynku pasz podejmują stosowne działania, w szczególności w zakresie: a) utrzymania w czystości oraz, jeśli jest to konieczne, po oczyszczeniu, odpowiedniej dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, pojemników, skrzyń i pojazdów wykorzystywanych podczas produkcji, przetwarzania, sortowania, pakowania, przechowywania i transportowania pasz; b) zapewniania, jeśli jest to konieczne, higienicznych warunków produkcji, transportu i przechowywania oraz czystości pasz; c) stosowania czystej wody tam, gdzie jest to niezbędne, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu zanieczyszczenia; d) zapobiegania, w stopniu w jakim jest to możliwe, niebezpieczeństwu zanieczyszczenia spowodowanego przez zwierzęta i szkodniki; e) przechowywania i przewozu odpadów oraz substancji niebezpiecznych, oddzielnie i bezpiecznie tak, aby zapobiec niebezpieczeństwu zanieczyszczenia; f) zapewnienia, by materiały opakowaniowe nie stanowiły źródła niebezpiecznego zanieczyszczenia pasz; g) uwzględniania wyników wszelkich stosownych analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek istotnych dla bezpieczeństwa pasz. II. Prowadzenie dokumentacji 1. Podmioty działające na rynku pasz prowadzą dokumentację związaną ze środkami zastosowanymi w celu kontroli zagrożeń, w odpowiedni sposób oraz przez odpowiedni czas, w zakresie proporcjonalnym do charakteru i rozmiaru danego przedsiębiorstwa paszowego. Podmioty działające na rynku pasz udostępniają właściwemu organowi odpowiednie informacje zawarte w tej dokumentacji. 2. Podmioty działające na rynku pasz muszą w szczególności prowadzić dokumentację dotyczącą: a) każdego przypadku zastosowania produktów ochrony roślin oraz preparatów biobójczych;


L 35/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2005

b) stosowania nasion zmodyfikowanych genetycznie; c) każdego przypadku pojawienia się szkodników lub chorób, które mogą wywrzeć wpływ na bezpieczeństwo produktów pierwotnych; d) wyników wszelkich analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych i posiadających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pasz; e) źródła i ilości paszy w każdej partii przyjmowanej, a także przeznaczenia i ilości paszy w każdej partii wydawanej. 3. Inne osoby, takie jak lekarze weterynarii, agronomowie lub techniczny personel gospodarstw, mogą pomagać podmiotom działającym na rynku pasz w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych przez nich w gospodarstwie.

CZĘŚĆ B Zalecenia do wytycznych dobrej praktyki 1. W przypadku opracowywania krajowych i wspólnotowych wytycznych, o których mowa w przepisach rozdziału III niniejszego rozporządzenia, należy zawrzeć w nich wskazówki dotyczące dobrej praktyki lub kontroli zagrożeń w procesie pierwotnej produkcji pasz. 2. Wytyczne dobrej praktyki powinny zawierać odpowiednie informacje na temat zagrożeń pojawiających się podczas pierwotnej produkcji pasz oraz działań mających na celu kontrolę takich zagrożeń, w tym także stosownych środków ustanowionych przepisami prawa wspólnotowego i krajowego lub w programach wspólnotowych i krajowych, takich jak: a) b) c) kontrola zanieczyszczenia mykotoksynami, metalami ciężkimi lub materiałami radioaktywnymi; zastosowanie wody, odpadów organicznych i nawozów; właściwe i odpowiednie stosowanie produktów ochrony roślin i preparatów biobójczych oraz możliwość śledzenia ich drogi; właściwe i odpowiednie zastosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych oraz dodatków do pasz oraz możliwość śledzenia ich drogi; przyrządzanie, przechowywanie i możliwość śledzenia drogi materiałów paszowych; prawidłowe usuwanie martwych zwierząt, odpadów i ściółki; stosowanie środków ochronnych zapobiegających wprowadzaniu chorób zakaźnych przenoszonych na zwierzęta poprzez pasze oraz bezwzględny obowiązek powiadomienia o tym właściwego organu; procedury, praktyki i metody służące zapewnieniu, iż produkcja, przyrządzanie, pakowanie, przechowywanie i transport pasz odbywa się w odpowiednich warunkach higienicznych, w tym także skuteczne czyszczenie i zwalczanie szkodników; szczegółowe wskazania związane z prowadzeniem dokumentacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 35 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 23 z 20058.2.2005

    Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.