Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 37 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiająca Europejską Szkołę Administracji

Data ogłoszenia:2005-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 37 POZ 14

Strona 1 z 2
L 37/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY KOMITET REGIONÓW EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMISJI, TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI, TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNOSPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW I EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiająca Europejską Szkołę Administracji (2005/118/WE)


PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI, TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY, KOMITET EKONOMICZNOSPOŁECZNY, KOMITET REGIONÓW, EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH,

po konsultacji z Komitetem ds. Regulaminu Pracowniczego,

a także mając na uwadze, co następuje: uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, ustalone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 2 ust. 2 Regulaminu,

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 31/2005 (Dz.U. L 8 z 12.1.2005, str. 1). (1)

Instytucje powinny wzmacniać zaangażowanie w doskonalenie zawodowe swojego personelu.

10.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/15

(2)

Wzmożona współpraca międzyinstytucjonalna w tej dziedzinie umożliwi osiągnięcie zakładanych efektów synergii na poziomie zasobów ludzkich i finansowych, przy jednoczesnym nasileniu wymiany pomiędzy instytucjami oraz upowszechnianiu wspólnych wartości i zharmonizowanych praktyk zawodowych.

c) wykonuje wszelkie zadania pokrewne i wspierające jej główne cele.

3. Sekretarze generalni instytucji, sekretarz Trybunału Sprawiedliwości i przedstawiciel Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ustalają i ewentualnie zmieniają dziedziny szkoleń należące do zadań Szkoły.

(3)

W tym celu należy powierzyć wspólnej jednostce międzyinstytucjonalnej środki przeznaczone na pewne działania mające na celu doskonalenie zawodowe urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich.

4. Na wniosek instytucji, organu, urzędu lub agencji Szkoła może, za wynagrodzeniem, udzielić wsparcia w dziedzinie doradztwa szkoleniowego.

(4)

Z przyczyn ekonomicznych oraz ze względu na skuteczność należy, co najmniej na początkowy okres działania, przyłączyć pod względem administracyjnym tę wspólną jednostkę międzyinstytucjonalną do istniejącego już organu międzyinstytucjonalnego, a mianowicie do Biura Doboru Kadr Wspólnot Europejskich, ustanowionego decyzją 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (1),

Artykuł 3 Zażalenia i roszczenia, postępowanie odwoławcze Zażalenia i roszczenia związane z wykonywaniem zadań określonych w art. 2 ust. 2 składa się do Szkoły. Wszelkie postępowanie odwoławcze w tych dziedzinach kieruje się przeciwko Komisji.

Artykuł 4

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Przyłączenie 1. Szkoła jest przyłączona pod względem administracyjnym do Biura Doboru Kadr Wspólnot Europejskich, zwanego dalej „Biurem”.

Artykuł 1 Ustanowienie Europejskiej Szkoły Administracji Ustanawia się Europejską Szkołę Administracji, zwaną dalej „Szkołą”.

2.

Przyłączenie to powoduje przede wszystkim, że:

— zarząd Biura sprawuje funkcje zarządu Szkoły, Artykuł 2 Zadania 1. Szkoła zobowiązana jest, na rzecz i w ramach kierunków ustalonych przez instytucje będące sygnatariuszami niniejszej decyzji, zwane dalej „instytucjami”, do wdrażania pewnych działań doskonalenia zawodowego z punktu widzenia rozwoju zasobów ludzkich i przebiegu kariery zawodowej. — dyrektorem Szkoły jest dyrektor Biura,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 37 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 21 z 200510.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 63/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2005 r. (Dz.U. L 13 z 15.1.2005)

 • Dz. U. L37 - 17 z 200510.2.2005

  Decyzja sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego, Komitetu Regionów i przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie organizacji i działania Europejskiej Szkoły Administracji

 • Dz. U. L37 - 13 z 200510.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L37 - 9 z 200510.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u kóz (1)

 • Dz. U. L37 - 3 z 200510.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L37 - 1 z 200510.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.