Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 37 POZ 17

Tytuł:

Decyzja sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego, Komitetu Regionów i przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie organizacji i działania Europejskiej Szkoły Administracji

Data ogłoszenia:2005-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 37 POZ 17

Strona 1 z 4
10.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/17

DECYZJA SEKRETARZY GENERALNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMISJI, SEKRETARZA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI, SEKRETARZY GENERALNYCH TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNOSPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW I PRZEDSTAWICIELA EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie organizacji i działania Europejskiej Szkoły Administracji (2005/119/WE)

SEKRETARZE GENERALNI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMISJI, SEKRETARZ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI, SEKRETARZE GENERALNI TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW I PRZEDSTAWICIEL EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH,


powierzane jest Szkole, należy, dla ułatwienia tej polityki, zapewnić pracownikom tej instytucji minimalne możliwości uczestniczenia w kursach organizowanych przez Szkołę, zwłaszcza w przypadku gdy takie szkolenie jest obowiązkowe albo stanowi warunek pełnienia niektórych funkcji, w szczególności funkcji zarządzania.

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, ustalone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), uwzględniając decyzję 2005/118/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 stycznia 2005 r., ustanawiającą Europejską Szkołę Administracji (2), w szczególności jej art. 5, po konsultacji z Komitetem ds. Regulaminu Pracowniczego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

Szkoła, tak jak każda inna jednostka szkoleniowa, powinna korzystać ze współpracy na poziomie europejskim w postaci sieci.

(6)

Należy uściślić szczegółowe warunki przyłączenia Szkoły pod względem administracyjnym do Biura Doboru Kadr Wspólnot Europejskich, zgodnie z art. 4 decyzji ustanawiającej Szkołę,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zadania Europejskiej Szkoły Administracji

Współpraca międzyinstytucjonalna w dziedzinie szkoleń powinna zostać wzmocniona, zwłaszcza w celu przekazywania wspólnych wartości instytucjom wspólnotowym. Taka współpraca wnosi niebagatelną wartość dodaną, w szczególności w kwestii dostępu do szkoleń, poszerzenia oferty i obniżenia kosztów jednostkowych. Zgodnie z zasadą dobrego zarządzania w celu ustanowienia Europejskiej Szkoły Administracji, zwanej dalej „Szkołą”, należy przyjąć podejście stopniowe. Decyzja ustanawiająca Szkołę pozostawia w gestii sekretarzy generalnych, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości i przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ustalenie zakresu szkoleń, jaki należy jej powierzyć. Gdy jedna z instytucji będących sygnatariuszami decyzji wdraża politykę personalną wymagającą szkolenia w jakiejś dziedzinie, a zorganizowanie tego szkolenia

1. Europejska Szkoła Administracji, zwana dalej „Szkołą”, projektuje, organizuje i ocenia, na rzecz instytucji będących sygnatariuszami decyzji ustanawiającej Szkołę, zwanych dalej „instytucjami”, następujące działania szkoleniowe:

(2)

a) kursy zarządzania dla urzędników i pracowników, którzy zostali powołani lub którzy mogą zostać powołani do pełnienia funkcji kierowniczych;

(3)

b) kursy wspierające integrację członków personelu;

zawodową

dla

nowych

c) szkolenie obowiązkowe określone w art. 45a Regulaminu Pracowniczego w ramach zmian grup funkcyjnych.

(4)

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 31/2005 (Dz.U. L 8 z 12.1.2005 r., str. 1). (2) Patrz: str. 14 niniejszego Dziennika Urzędowego.

2. Jeżeli chodzi o kursy zarządzania i o kursy wspierające integrację zawodową określone w ust. 1 lit. a) i b), każda instytucja może zorganizować, z uwzględnieniem swoich specyficznych potrzeb, kursy dodatkowe poza kursami organizowanymi przez Szkołę. Szkoła odpowiada tylko i wyłącznie za organizowanie szkoleń określonych w ust. 1 lit. c).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 37 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 21 z 200510.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 63/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2005 r. (Dz.U. L 13 z 15.1.2005)

 • Dz. U. L37 - 14 z 200510.2.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiająca Europejską Szkołę Administracji

 • Dz. U. L37 - 13 z 200510.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L37 - 9 z 200510.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u kóz (1)

 • Dz. U. L37 - 3 z 200510.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L37 - 1 z 200510.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.