Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 37 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u kóz (1)

Data ogłoszenia:2005-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 37 POZ 9

Strona 1 z 2
10.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 214/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u kóz

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Dla przeprowadzenia tej oceny istotne będą wyniki wzmocnionych kontroli przypadków TSE u kóz.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1), w szczególności jego art. 23 ust. 1,

Zgodnie ze wspomnianymi opiniami i oświadczeniem wydanymi przez SSC i EFSA, monitorowanie kóz należy rozszerzyć w celu poprawy wspólnotowych programów zwalczania chorób. Ponadto programy te zwiększą poziom ochrony konsumentów, mimo iż bezpieczne pozyskiwanie produktów z małych przeżuwaczy zapewniają także obowiązujące środki, w szczególności przepisy rozporządzenia (WE) nr 999/2001 dotyczące usuwania określonych materiałów szczególnego ryzyka.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia zasady monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u kóz.

Rozszerzone monitorowanie powinno odbywać się w oparciu o zalecenie dotyczące wykonywania przez CRL badań statystycznych w celu jak najwcześniejszego określenia wystąpienia BSE u kóz, a także poszerzenia wiedzy na temat rozmieszczenia geograficznego i rozprzestrzeniania się choroby wewnątrz stada. Monitorowanie powinno zatem mieć zastosowanie do wszystkich Państw Członkowskich, w szczególności państw dotkniętych chorobą BSE.

(2)

W dniu 28 stycznia 2005 r. panel naukowy ds. TSE u małych przeżuwaczy, któremu przewodniczyło Laboratorium referencyjne Wspólnoty w odniesieniu do TSE (CRL), potwierdziło wykrycie gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) u ubitych kóz we Francji. Był to pierwszy przypadek zarażenia chorobą BSE małego przeżuwacza w warunkach naturalnych.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 999/2001.

(7) (3)

Podczas spotkania w dniach 4–5 kwietnia 2002 r. dawny Naukowy Komitet Sterujący (SSC) przyjął opinię w sprawie bezpiecznego pozyskiwania materiałów pochodzących od małych przeżuwaczy, według której obecność BSE u tych zwierząt jest możliwa. W opinii przyjętej podczas spotkania w dniu 26 listopada 2003 r. Panel Naukowy ds. Zagrożeń Biologicznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdził uzasadnioną opinię wydaną przez SSC dotyczącą bezpieczeństwa niektórych produktów pochodzących od małych przeżuwaczy w związku z TSE. W swoim oświadczeniu z dnia 28 stycznia 2005 r. wspomniany Panel Naukowy EFSA podkreśla ponadto, iż zasięg tego pojedynczego przypadku zarażenia kozy chorobą BSE we Francji powinien zostać poddany ocenie.

Zważywszy, że należy zapewnić najwyższy poziom ochrony konsumentów oraz ocenę występowania BSE u kóz, zmiany wprowadzone w niniejszym rozporządzeniu powinny bezzwłocznie wejść w życie.

(8)

Program monitorowania kóz powinien zostać zweryfikowany przynajmniej 6 miesięcy po skutecznym przeprowadzeniu monitorowania i po wydaniu przez EFSA opinii w sprawie ilościowej oceny wystąpienia materiału szczególnego ryzyka w mięsie i produktach pochodzących od kóz.

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 36/2005 (Dz.U. L 10 z 13.1.2005, str. 9).

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 37 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 21 z 200510.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 63/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2005 r. (Dz.U. L 13 z 15.1.2005)

 • Dz. U. L37 - 17 z 200510.2.2005

  Decyzja sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego, Komitetu Regionów i przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie organizacji i działania Europejskiej Szkoły Administracji

 • Dz. U. L37 - 14 z 200510.2.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiająca Europejską Szkołę Administracji

 • Dz. U. L37 - 13 z 200510.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L37 - 3 z 200510.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L37 - 1 z 200510.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.