Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 41 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2005 z dnia 4 lutego 2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) 1 i 2 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) nr 12, 16, 19, 32, 33, 38 i 39 (1)

Data ogłoszenia:2005-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 41 POZ 1

Strona 1 z 26
11.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 211/2005 z dnia 4 lutego 2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) 1 i 2 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) nr 12, 16, 19, 32, 33, 38 i 39


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

zapewnienie rozwoju odpowiednich technik pomiarowych, które dotychczas nie zostały ustanowione dla wszystkich form płatności regulowanych akcjami (np. niezbywalne długoterminowe opcje na akcje dla pracowników). W przyszłości mogą zostać opracowane nowe alternatywne metody, tak aby zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw, rewidentów oraz inwestorów. Trudności w oszacowaniu wartości przyszłych cen akcji mogą mieć w szczególności przedsiębiorstwa od niedawna notowane lub te bez wystarczających w tym zakresie osiągnięć. Podczas procesu konsultacji Komisja przyjęła do wiadomości krytyczne uwagi zgłoszone przez wiele zainteresowanych stron na temat złożoności IFRS 2 „Płatności regulowane akcjami”. Komisja jest świadoma wszelkich problemów technicznych związanych z tym standardem, jak również zagadnień związanych z ich oddziaływaniem na gospodarkę. Komisja uważa, że biorąc pod uwagę jego możliwy wpływ, na przykład na systemy funduszy pracowniczych, oraz potencjalne znaczenie dla konkurencyjności firm unijnych, stosowanie jego należy regularnie monitorować. Jednakże zatwierdzenie tego standardu leży w interesie europejskiego rynku kapitałowego i europejskich inwestorów. Komisja będzie zatem monitorowała przyszły wpływ IFRS 2 na przedsiębiorstwa europejskie oraz dokona przeglądu możliwości stosowania tego standardu najpóźniej do lipca 2007 r. Komisja przypomina, że rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 (rozporządzenie dotyczące MSR) z dnia 19 lipca 2002 r. wymaga, aby dla każdego roku budżetowego, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., przedsiębiorstwa regulowane prawem Państwa Członkowskiego, których papiery wartościowe w dniu bilansowym zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w jakimkolwiek Państwie Członkowskim w rozumieniu art. 1 ust. 13 dyrektywy Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych (3), sporządziły skonsolidowane sprawozdania odpowiadające międzynarodowym standardom rachunkowości przyjętym zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2.

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1725/2003 (2) przyjęto określone standardy oraz interpretacje międzynarodowe istniejące w dniu 1 września 2002 r. W dniu 19 lutego 2004 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) 2 „Płatności regulowane akcjami”. IFRS 2 wymaga, aby przedsiębiorstwa po raz pierwszy przedstawiły w swoich sprawozdaniach finansowych wpływy z płatności regulowanych akcjami, włącznie z kosztami związanymi z transakcjami, w których opcje na akcje przysługują kierownictwu i pracownikom. W przeszłości transakcje, w których opcje na akcje dla kierownictwa i pracowników nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa, były udostępniane w informacji dodatkowej niemającej wpływu na sprawozdanie z dochodów na rynki kapitałowe. Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają, że IFRS 2 spełnia techniczne warunki przyjęcia określone w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, w szczególności wymóg sprzyjania europejskiemu dobru publicznemu. IFRS 2 nie określa, który model ustalania wartości należy zastosować. Zamiast tego opisuje jedynie czynniki, które należy przynajmniej uwzględnić przy szacowania wartości godziwej płatności regulowanej akcjami. Ma to na celu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 41 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.