Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 42 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 240/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. uchylające rozporządzenia (WE) nr 2294/2000 i (WE) nr 1369/2002 w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2005-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 42 POZ 10

L 42/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2005

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 240/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. uchylające rozporządzenia (WE) nr 2294/2000 i (WE) nr 1369/2002 w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 10 trzecie tiret oraz art. 31 ust. 14, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 31 ust. 10 trzecie tiret rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 stanowi, że w przypadku zróżnicowanych refundacji, refundacje są wypłacane, pod warunkiem że produkty dotarły do miejsca przeznaczenia wskazanego w pozwoleniu lub innego miejsca przeznaczenia, dla którego refundacja została ustalona. Możliwe są wyjątki od tej zasady, zakładając że istnieją określone warunki, które oferują równoważne gwarancje. Takie wyjątki były przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2294/2000 z dnia 16 października 2000 r. wprowadzającym odstępstwa od art. 31 ust. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do dowodu przybycia do miejsca przeznaczenia w przypadku refundacji zróżnicowanych oraz ustanawiające szczegółowe zasady stosowania najniższej stawki refundacji wywozowej dla niektórych przetworów mlecznych (2) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1369/2002 z dnia 26 lipca 2002 r. wprowadzającym odstępstwa od przepisów art. 31 ust. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie dowodu przybycia do miejsca przeznaczenia w przypadku refundacji zróżnicowanych oraz ustanawiające szczegółowe zasady stosowania najniższej stawki refundacji wywozowej w odniesieniu do niektórych przetworów mlecznych (3).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. określające refundacje wywozowe na mleko i przetwory mleczne (4) wprowadziło refundacje zróżnicowane w zależności od przeznaczenia wszystkich przetworów mlecznych od dnia 27 lutego 2004 r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2004 z dnia 19 marca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie wywozu mleka i przetworów mlecznych (5) ustanowiło przepisy odnoszące się do dowodu wypełnienia przywozowych formalności celnych w kraju trzecim, które stosuje się od tej samej daty. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2294/2000 i (WE) nr 1369/2002 nie mają już zastosowania, należy je zatem uchylić. Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

(4)

(2)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Rozporządzenia (WE) nr 2294/2000 i (WE) nr 1369/2002 tracą niniejszym moc. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6). (2) Dz.U. L 262 z 17.10.2000, str. 14. (3) Dz.U. L 198 z 27.7.2002, str. 37.

(4) Dz.U. L 60 z 27.2.2004, str. 46. (5) Dz.U. L 83 z 20.3.2004, str. 4.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 42 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 30 z 200512.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego niektórych gatunków roślin ozdobnych na mocy dyrektywy Rady 98/56/WE rozpoczętych w 2003 r.

 • Dz. U. L42 - 29 z 200512.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica na mocy dyrektywy 92/34/EWG rozpoczętych w 2002 r.

 • Dz. U. L42 - 27 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L42 - 26 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L42 - 25 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L42 - 24 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2005

 • Dz. U. L42 - 23 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. dotyczące 13. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L42 - 22 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie 76. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L42 - 21 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 329. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L42 - 19 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 157. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L42 - 17 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 157. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L42 - 11 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych w odniesieniu do niektórych produktów rolnych pochodzących z Izraela

 • Dz. U. L42 - 3 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające i sprostowujące rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L42 - 1 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 238/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.