Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 42 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych w odniesieniu do niektórych produktów rolnych pochodzących z Izraela

Data ogłoszenia:2005-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 42 POZ 11

Strona 1 z 3
12.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 241/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych w odniesieniu do niektórych produktów rolnych pochodzących z Izraela

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wych określonych w Protokole, z uwzględnieniem okresu sprzed 1 maja 2004 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 z dnia 9 kwietnia 2001 r. ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1981/94 i (WE) nr 934/95 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b),

W celu usprawnienia zarządzania niektórymi dotychczasowymi kontyngentami taryfowymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001 należy uwzględnić wielkości przywożone w ramach tych kontyngentów w celu dokonywania obliczeń kontyngentów taryfowych ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 747/2001, zmienionym niniejszym rozporządzeniem.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ze względu to, że Protokół do Układu Euro-Śródziemnomorskiego między Unią Europejską a Izraelem stosuje się tymczasowo od 1 maja 2004 r., niniejsze rozporządzenie stosuje się również od tej daty i wchodzi ono w życie tak szybko, jak to możliwe.

(1)

Swoją decyzją z dnia 31 stycznia 2005 r. (2) Rada udzieliła zezwolenia na podpisanie oraz przewidziała tymczasowe zastosowanie od 1 maja 2004 r. Protokołu do Układu Euro-Śródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Państwem Izrael z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estonii, Republiki Cypru, Republiki Węgier, Republiki Łotwy, Republiki Litwy, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Protokół ten określa nowe kontyngenty taryfowe oraz zmiany dotychczasowych kontyngentów taryfowych, określone w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001.

Artykuł 1 W załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 wprowadza się zmiany określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(3)

W celu ustanowienia nowych kontyngentów taryfowych oraz zmian w dotychczasowych kontyngentach taryfowych należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 747/2001. Artykuł 2

(4)

Nowe kontyngenty taryfowe oraz zwiększenia dotychczasowych kontyngentów taryfowych na rok 2004 są naliczone jako wartość proporcjonalna wielkości podstawo-

(1) Dz.U. L 109 z 19.4.2001, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2279/2004 (Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 38). (2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Ilości, które zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 zostały wprowadzone do swobodnego obrotu we Wspólnocie w ramach kontyngentów taryfowych o numerach 09.1303, 09.1306, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1352 i 09.1360, powinny być uwzględnione przy określaniu wielkości kwot odpowiednich kontyngentów taryfowych ustanowionych zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

L 42/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2005

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 42 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 30 z 200512.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego niektórych gatunków roślin ozdobnych na mocy dyrektywy Rady 98/56/WE rozpoczętych w 2003 r.

 • Dz. U. L42 - 29 z 200512.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica na mocy dyrektywy 92/34/EWG rozpoczętych w 2002 r.

 • Dz. U. L42 - 27 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L42 - 26 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L42 - 25 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L42 - 24 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2005

 • Dz. U. L42 - 23 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. dotyczące 13. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L42 - 22 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie 76. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L42 - 21 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 329. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L42 - 19 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 157. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L42 - 17 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 157. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L42 - 10 z 200512.2.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 240/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. uchylające rozporządzenia (WE) nr 2294/2000 i (WE) nr 1369/2002 w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L42 - 3 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające i sprostowujące rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L42 - 1 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 238/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.