Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 45 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2005 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2005 r. dla niektórych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się ryzykiem biologicznym (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 262)

Data ogłoszenia:2005-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 45 POZ 15

Strona 1 z 3
16.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lutego 2005 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2005 r. dla niektórych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się ryzykiem biologicznym (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 262)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, francuskim, niderlandzkim i angielskim są autentyczne)

(2005/131/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 28 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 90/424/EWG przewiduje, iż Wspólnota powinna przyczyniać się do poprawy skuteczności inspekcji weterynaryjnych poprzez udzielanie pomocy finansowej laboratoriom referencyjnym. Każde laboratorium wyznaczone jako laboratorium referencyjne zgodnie ze wspólnotowym prawodawstwem weterynaryjnym może otrzymać pomoc Wspólnoty, z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka (3), decyzji Rady 93/383/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie laboratoriów referencyjnych dla monitorowania morskich biotoksyn (4), decyzji Rady 1999/313/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie laboratoriów referencyjnych monitorujących skażenie bakteriologiczne i wirusowe małży (5), rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (6) oraz decyzji Komisji 2004/564/WE z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczącej wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w zakresie epidemiologii chorób zwierzęcych i salmonelli oraz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie salmonelli (7).

(5)

Oprócz pomocy finansowej Wspólnoty, dalsza pomoc powinna zostać udzielona na rzecz organizacji warsztatów w obszarach objętych odpowiedzialnością wspólnotowych laboratoriów referencyjnych. Rozporządzenie (WE) nr 156/2004 ustanawia zasady kwalifikacji dotyczące warsztatów organizowanych przez wspólnotowe laboratoria referencyjne. Ogranicza ono również pomoc finansową do maksymalnie 30 uczestników warsztatów. Odstępstwa od tego ograniczenia powinny być przyznawane dla wspólnotowego laboratoria referencyjnego, które wymaga uczestnictwa ponad 30 osób w celu osiągnięcia najlepszych wyników jego warsztatów. Należyte zarządzanie finansami wymaga, aby powtarzające się trudności, które pojawiły się podczas działalności jednego ze wspólnotowych laboratoriów referencyjnych, uwzględniane były podczas udzielania pomocy finansowej Wspólnoty takiemu laboratorium. Powinno ono być przedmiotem audytu w trakcie roku w celu dokonania kontroli zgodności z funkcjami, zadaniami oraz zasadami kwalifikacji ustanowionymi zgodnie z regułami wspólnotowymi.

(6)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty dla wspólnotowych laboratoriów referencyjnych zgodnie z art. 28 decyzji 90/424/EWG (2) przewiduje, iż wkład finansowy Wspólnoty zostaje przyznany, jeżeli zatwierdzone programy pracy są skutecznie realizowane oraz iż beneficjenci dostarczają wszelkich niezbędnych informacji w określonym terminie.

(7)

(3)

Komisja oceniła programy pracy i odpowiednie prognozy budżetowe przedłożone przez wspólnotowe laboratoria referencyjne na rok 2005 r.

(4)

W związku z tym finansowa pomoc Wspólnoty powinna zostać udzielona wspólnotowym laboratoriom referencyjnym wyznaczonym do sprawowania funkcji i wypełniania zadań przewidzianych w dyrektywie Rady

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnia zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 27 z 30.1.2004, str. 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 45 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L45 - 13 z 200516.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5460)

 • Dz. U. L45 - 10 z 200516.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L45 - 3 z 200516.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L45 - 1 z 200516.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.