Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 45 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych (1)

Data ogłoszenia:2005-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 45 POZ 3

Strona 1 z 4
16.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 255/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wykorzystanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla cieląt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1636/1999 (4).


uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i 9d ust. 1,

(7)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

(8)

Dla poparcia wniosków o dopuszczenie tych dwóch preparatów zawierających mikroorganizmy wyszczególnione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia bez ograniczeń czasowych przedstawiono nowe dane. Z oceny tych wniosków wynika, że określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG warunki dopuszczenia zostały spełnione.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczenie do użytku dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt w Unii Europejskiej.

(9)

Wykorzystanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanego przez Aspergillus niger (NRRL 25541) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla kur niosek rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 (5).

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków paszowych, przedłożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed datą wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia.

Dla poparcia wniosku o dopuszczenie preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych przedstawiono nowe dane.

(10)

Dnia 14 września 2004 r. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię na temat skuteczności stosowania tego preparatu dla kur niosek.

(3)

Wnioski o dopuszczenie dodatków wyszczególnionych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały przedłożone przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(11)

Z oceny tych wniosków wynika, że określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG warunki dopuszczenia zostały spełnione.

(4)

Wstępne uwagi Państw Członkowskich na temat wspomnianych wniosków, złożone zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Dlatego też wnioski takie będą wciąż rozpatrywane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(12)

(5)

Wykorzystanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I1012) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla bydła przeznaczonego na tucz przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/1999 (3).

(4) (5) (6) (7) (8)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego 6-fitazy wytwarzanego przez Aspergillus oryzae (DSM 11857) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla kurcząt przeznaczonych na tucz, kur niosek, indyków na tucz, prosiąt i tuczników przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2000 (6) oraz dla macior rozporządzeniem Komisji (WE) nr 261/2003 (7). Zezwolenie na wykorzystanie tego preparatu enzymatycznego w odniesieniu do podanych kategorii zwierząt wydano bez ograniczeń czasowych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1465/2004 (8).

L L L L L 194 z 27.7.1999, str. 17. 191 z 7.7.1998, str. 15. 155 z 28.6.2000, str. 15. 37 z 13.2.2003, str. 12. 270 z 18.8.2004, str. 11.

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37). (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. (3) Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 56.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 45 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L45 - 15 z 200516.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2005 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2005 r. dla niektórych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się ryzykiem biologicznym (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 262)

 • Dz. U. L45 - 13 z 200516.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5460)

 • Dz. U. L45 - 10 z 200516.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L45 - 1 z 200516.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.