Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 47 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

Data ogłoszenia:2005-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 47 POZ 26

L 47/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2005

DECYZJA RADY z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach (2005/136/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 6,

deficyt. Komisja przedstawiła Radzie taką opinię na temat Niderlandów w dniu 19 maja 2004 r. Po zbadaniu stosownych czynników uwzględnionych w sprawozdaniu zgodnie z art. 104 ust. 3, a także uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, zgodnie z art. 104 ust. 4, Komisja stwierdziła w opinii z dnia 19 maja 2004 r., że w Niderlandach występuje nadmierny deficyt.


uwzględniając zalecenie Komisji,

(5)

uwzględniając uwagi wniesione przez Niderlandy,

Zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu Rada zobowiązana jest rozważyć wszelkie uwagi zgłaszane przez dane Państwo Członkowskie przed podjęciem decyzji, po dokonaniu ogólnej oceny, czy istnieje nadmierny deficyt.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Zgodnie z art. 104 Traktatu Państwa Członkowskie zobowiązane są unikać nadmiernego deficytu budżetowego.

(2)

Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu opiera się na dążeniu do stabilności finansów publicznych jako środka służącego tworzeniu warunków do zapewnienia stabilności cenowej oraz silnego, trwałego wzrostu sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

(3)

Procedura nadmiernego deficytu przewidziana w art. 104 przewiduje podjęcie decyzji w sprawie występowania nadmiernego deficytu; załączony do Traktatu Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu zawiera dalsze postanowienia odnośnie do stosowania procedury dotyczącej nadmiernego deficytu. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (1) określa szczegółowe zasady i definicje w zakresie stosowania postanowień tego Protokołu.

Ogólna ocena prowadzi do następujących wniosków: deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w Niderlandach 3,2 % PKB w 2003 r., a przekroczenie określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 % wystąpiło pomimo podjęcia przez władze znacznych środków oszczędnościowych. Według Komisji przekroczenie progu 3 % PKB w 2003 r. jest przede wszystkim efektem spowolnienia gospodarczego. Jednakże nadmierny deficyt budżetowy w sektorze instytucji rządowych i samorządowych przekraczający wartość referencyjną w wynoszącą 3 % PKB nie wynika z niezwykłego zdarzenia, na które władze niderlandzkie nie mają wpływu, ani nie wynika ze znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej w rozumieniu Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, które określono jako spadek realnego PKB o co najmniej 2 %. Nawet po uwzględnieniu dodatkowych środków, o których w dniu 16 kwietnia 2004 r. zadecydowały władze i które nie były zawarte w prognozie Komisji z wiosny 2004 r., istnieje ryzyko, że deficyt budżetowy w sektorze instytucji rządowych i samorządowych może przekroczyć 3 % PKB również w 2004 r. Fakt ten sugeruje, że przekroczenie określonej w Traktacie wartości referencyjnej dla deficytu wynoszącej 3 % może nie być tymczasowe. Przewidywany wskaźnik zadłużenia, który według prognozy Komisji z wiosny może osiągnąć w 2004 r. 56,3 % PKB, będzie w tym roku w dalszym ciągu poniżej określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 60 % PKB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (4)

Zgodnie z art. 104 ust. 5 Traktatu Komisja zobowiązana jest przedstawić opinię Radzie, jeśli uzna, że w Państwie Członkowskim istnieje lub może wystąpić nadmierny Artykuł 1 Z ogólnej oceny wynika, że w Niderlandach występuje nadmierny deficyt.

(1) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).

18.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/27

Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 2 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

G. ZALM

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 47 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 38 z 200518.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych w Portugalii i wewnątrz nich, w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w tym Państwie Członkowskim (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 335) (1)

 • Dz. U. L47 - 28 z 200518.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2003 r. w sprawie udziału finansowego regionu walońskiego w przedsiębiorstwie Carsid SA (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 3527) (1)

 • Dz. U. L47 - 24 z 200518.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. uchylająca decyzję w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L47 - 23 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L47 - 22 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L47 - 21 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L47 - 20 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L47 - 19 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L47 - 18 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L47 - 16 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L47 - 15 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 19. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L47 - 12 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L47 - 10 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L47 - 8 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 18 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L47 - 6 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L47 - 3 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 266/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L47 - 1 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.