Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do produktów w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Lichtenstein

Data ogłoszenia:2005-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 10

Strona 1 z 2
L 48/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 284/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do produktów w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Lichtenstein

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

refundacji, wypłaca się na wniosek eksportera po przedstawieniu dowodu, że produkt opuścił obszar celny Wspólnoty.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

Podpisana w październiku 2004 r. umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, zmieniająca umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. (4) jest tymczasowo stosowana, począwszy od 1 lutego 2005 r., na mocy decyzji Rady 2005/45/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. dotyczącej zawarcia i tymczasowego stosowania umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, zmieniającej umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. w sprawie przepisów stosowanych do przetworzonych produktów rolnych (5).

(1)

Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria dla ustalania wysokości sum takich refundacji (2) stanowi, że rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (3) stosuje się do wywozu produktów w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu.

(5)

Zgodnie z decyzją 2005/45/WE od dnia 1 lutego 2005 r. wywozy niektórych przetworzonych produktów rolnych do Szwajcarii i Lichtensteinu nie kwalifikują się już do objęcia ich refundacjami, chyba że Wspólnota zadecyduje o wprowadzeniu takich refundacji w przypadku, gdy cena referencyjna na szwajcarskim rynku będzie niższa niż cena referencyjna na rynku wspólnotowym.

(6)

(2)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 stanowi, że uprawnienie do refundacji wywozowej nabywa się po przywozie do określonego państwa trzeciego, jeżeli w odniesieniu do tego państwa stosuje się refundację zróżnicowaną. Artykuły 14, 15 i 16 tego rozporządzenia ustanawiają warunki wypłaty refundacji zróżnicowanej, w szczególności dokumenty, które należy przedstawić jako dowód dotarcia towaru do miejsca przeznaczenia.

Decyzją 2005/45/WE wprowadzone zostały szczególne przepisy dotyczące współpracy administracyjnej, których celem jest zwalczanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych w odniesieniu do kwestii związanych ze sprawami celnymi i refundacjami wywozowymi.

(7)

(3)

W przypadku refundacji zróżnicowanej art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 stanowi, że część refundacji, obliczoną przy zastosowaniu najniższej stawki

zmie298 zmie168 zmie105 (8)

W świetle tych przepisów oraz w celu uniknięcia obciążania podmiotów gospodarczych zbędnymi kosztami w handlu z innymi państwami trzecimi właściwe jest ustanowienie odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie, w jakim wymaga ono dowodu przywozu w przypadku refundacji zróżnicowanych. W przypadku braku ustalonych refundacji wywozowych dla danych państw przeznaczenia właściwe jest również nieuwzględnianie tego faktu, tam gdzie jest ustalona najniższa stawka refundacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 47 z 200519.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2256/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Egiptu, Malty i Cypru oraz dotyczące ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z Malty i Cypru (Dz.U. L 385 z 29.12.2004)

 • Dz. U. L48 - 46 z 200519.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/143/WPZiB z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L48 - 45 z 200519.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/142/WPZiB z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2004/789/WPZiB w sprawie przedłużenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L48 - 43 z 200519.2.2005

  Decyzja nr 1/2005 Komitetu Współpracy Celnej WE-AKP z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące z uwzględnieniem szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka w odniesieniu do produkcji koszul męskich (pozycja SZ nr 62.05)

 • Dz. U. L48 - 30 z 200519.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie programu pomocy dla niektórych przedsiębiorstw przemysłu węglowego z Autonomicznej Wspólnoty Kastylii i Leónu przydzielonego przez Hiszpanię na lata 2001 i 2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 927) (1)

 • Dz. U. L48 - 28 z 200519.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o Partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L48 - 19 z 200519.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/12/WE z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (1)

 • Dz. U. L48 - 18 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L48 - 16 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 21 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L48 - 14 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L48 - 12 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające środki przejściowe wynikające z przyjęcia ulepszonych zasad handlu dotyczących wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Szwajcarii i Liechtensteinu

 • Dz. U. L48 - 8 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L48 - 6 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L48 - 5 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L48 - 3 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L48 - 1 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.