Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 19

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/12/WE z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (1)

Data ogłoszenia:2005-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 19

Strona 1 z 7
19.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/19

DYREKTYWA KOMISJI 2005/12/WE z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

W związku z tym dyrektywę 2003/25/WE należy odpowiednio zmienić.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(7)

uwzględniając dyrektywę 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (1), w szczególności jej art. 10,

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz oraz Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1 W dyrektywie 2003/25/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Dyrektywa 2003/25/WE dotyczy wszystkich statków pasażerskich typu ro-ro regularnie kursujących do lub z portu Państwa Członkowskiego, niezależnie od ich bandery, podczas rejsów międzynarodowych. Artykuł 6 dyrektywy 2003/25/WE stanowi, że statki pasażerskie typu ro-ro spełniają szczególne wymogi wytrzymałości na uszkodzenia określone szczegółowo w załączniku I do tej dyrektywy oraz że Państwa Członkowskie, spełniając te wymagania, stosują wytyczne określone w załączniku II do tej dyrektywy. Artykuł 10 dyrektywy 2003/25/WE stanowi, że załączniki do dyrektywy można zmieniać zgodnie z procedurą przywołaną w art. 11 ust. 2 w celu uwzględnienia zdarzeń na szczeblu międzynarodowym, w szczególności w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

(2)

a) ustęp 2.3 otrzymuje brzmienie:

(3)

(4)

Uchwała IMO MSC 141(76) z dnia 5 grudnia 2002 r. wprowadziła zweryfikowaną metodę badania modelu i powiązane z nią noty wyjaśniające na podstawie uchwały nr 14 Konferencji SOLAS (Bezpieczeństwo Życia na Morzu) z 1995 r.; uchwała nr 14 dotyczy regionalnych umów w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia statków pasażerskich typu ro-ro.

„2.3. szczelność grodzi poprzecznych lub wzdłużnych, które uważa się za skuteczne, jeśli chodzi o pomieszczenie wody morskiej nagromadzonej w danym przedziale uszkodzonego pokładu typu ro-ro, powinna być proporcjonalna do systemu kanalizacyjnego i powinna wytrzymać ciśnienie hydrostatyczne zgodnie z wynikami wyliczania stopnia uszkodzenia. Takie grodzie powinny mieć minimalną wysokość 4 m, chyba że poziom lustra wody jest niższy niż 0,5 m. W takim wypadku wysokość grodzi może zostać obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Bh = 8hw gdzie: Bh oznacza wysokość grodzi; hw oznacza poziom lustra wody.

(2) Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 415/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 10).

(5)

Zweryfikowana metoda badania modelu powinna zastąpić poprzednio stosowaną metodę badania modelu przewidzianą w dyrektywie 2003/25/WE. Statki, które przeszły testy w ramach poprzedniej metody badania modelu, nie muszą przechodzić ponownych testów.

(1) Dz.U. L 123 z 17.5.2003, str. 22.

L 48/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2005

Minimalna wysokość grodzi nie może być mniejsza niż 2,2 m, jednak w przypadku statków z podwieszanymi pokładami samochodowymi minimalna wysokość grodzi nie może być mniejsza niż wysokość podłoża opuszczonego pokładu;”; b) załącznik zatytułowany „Metoda badania modelu” zastępuje się tekstem podanym w załączniku I do niniejszej dyrektywy, 2) część II załącznika II zatytułowaną „Badanie na modelu” zastępuje się tekstem podanym w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 47 z 200519.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2256/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Egiptu, Malty i Cypru oraz dotyczące ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z Malty i Cypru (Dz.U. L 385 z 29.12.2004)

 • Dz. U. L48 - 46 z 200519.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/143/WPZiB z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L48 - 45 z 200519.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/142/WPZiB z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2004/789/WPZiB w sprawie przedłużenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L48 - 43 z 200519.2.2005

  Decyzja nr 1/2005 Komitetu Współpracy Celnej WE-AKP z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące z uwzględnieniem szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka w odniesieniu do produkcji koszul męskich (pozycja SZ nr 62.05)

 • Dz. U. L48 - 30 z 200519.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie programu pomocy dla niektórych przedsiębiorstw przemysłu węglowego z Autonomicznej Wspólnoty Kastylii i Leónu przydzielonego przez Hiszpanię na lata 2001 i 2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 927) (1)

 • Dz. U. L48 - 28 z 200519.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o Partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L48 - 18 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L48 - 16 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 21 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L48 - 14 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L48 - 12 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające środki przejściowe wynikające z przyjęcia ulepszonych zasad handlu dotyczących wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Szwajcarii i Liechtensteinu

 • Dz. U. L48 - 10 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do produktów w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Lichtenstein

 • Dz. U. L48 - 8 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L48 - 6 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L48 - 5 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L48 - 3 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L48 - 1 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.