Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 49 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 289/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 dotyczące rozszerzenia zakazu trałowania na wody Polski

Data ogłoszenia:2005-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 49 POZ 1

22.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 289/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 dotyczące rozszerzenia zakazu trałowania na wody Polski

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając Akt Przystąpienia z roku 2003, w szczególności jego art. 57 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 88/98 otrzymuje brzmienie: „3. Zabrania się w ciągu całego roku poławiać przy użyciu włoków, niewodów duńskich lub podobnych sieci w obszarze geograficznym wytyczonym linią łączącą następujące współrzędne: 54° 54° 54° 54° 54° 54° 54° 54° 54° 54° 23′ 21′ 17′ 07′ 10′ 14′ 17′ 24′ 27′ 23′ N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, 14° 14° 14° 14° 14° 14° 14° 14° 14° 14° 35′ 40′ 33′ 25′ 21′ 25′ 17′ 11′ 25′ 35′ E, E, E, E, E, E, E, E, E, E”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 21 września 1991 r. Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego przyjęła zalecenie w sprawie zakazu trałowania na Ławicy Odrzańskiej. Zalecenie to zostało wprowadzone do prawa wspólnotowego przez art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 88/98 z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającego niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund (1). W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej obszar geograficzny, na którym obowiązuje zakaz trałowania, powinien zostać rozszerzony na wody Polski. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 88/98 powinno zostać odpowiednio zmienione,

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lutego 2005 r. W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 9 z 15.1.1998, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 812/2004 (Dz.U. L 150 z 30.4.2004, str. 12).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 49 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 37 z 200522.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/149/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi

 • Dz. U. L49 - 34 z 200522.2.2005

  Decyzja Rady 2005/148/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L49 - 31 z 200522.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/147/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza (Republika Mołdowy)

 • Dz. U. L49 - 30 z 200522.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/146/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. przedłużające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L49 - 9 z 200522.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanych przez Francję przedsiębiorstwu EDF oraz sektorowi elektrycznemu i gazowemu (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 4637) (1)

 • Dz. U. L49 - 7 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L49 - 4 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L49 - 2 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.