Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 49 POZ 31

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2005/147/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza (Republika Mołdowy)

Data ogłoszenia:2005-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 49 POZ 31

Strona 1 z 2
22.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/31

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/147/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza (Republika Mołdowy)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

oraz czy nauczyciele, rodzice uczniów i uczniowie tych szkół nie byli następnie poddawani stałemu zastraszaniu, w celu podjęcia decyzji co do tego, czy środki skierowane przeciwko osobom, o których mowa w załączniku II, mogą zostać uchylone.”. Artykuł 2 Załączniki I i II do wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od dnia 28 lutego 2005 r. Niniejsze wspólne stanowisko jest stosowane do dnia 27 lutego 2006 r. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2005 r. W imieniu Rady


J. ASSELBORN

Dnia 23 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB (1). Dnia 26 sierpnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/622/WPZiB zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB (2). Na podstawie przeglądu wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB należy przedłużyć stosowanie środków ograniczających na okres następnych 12 miesięcy oraz uzupełnić listy osób znajdujące się w załącznikach I i II tego wspólnego stanowiska,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

opublikowane

Artykuł 1 Artykuł 2 ust. 2 wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB otrzymuje brzmienie: „2. Nie później niż dnia 1 grudnia 2005 r. zostanie dokonany przegląd załącznika II, mający na celu stwierdzenie, czy znajdujące się w Naddniestrzu w Republice Mołdowy mołdawskie szkoły, w których obowiązuje alfabet łaciński, zostały ponownie otwarte z dniem 1 września 2005 r.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 68. (2) Dz.U. L 279 z 28.8.2004, str. 47.

L 49/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 1 TIRET PIERWSZE 1. SMIRNOW, Igor Nikołajewicz, »Prezydent«, ur. 23 października 1941 r. w Kabarowsku, Federacja Rosyjska. Paszport rosyjski nr 50 NO. 0337530. 2. SMIRNOW, Władimir Igorewicz, syn »Prezydenta« i przewodniczący Państwowego Komitetu Celnego, ur. 3 kwietnia 1961 r. w miejscowości Kupiansk(), Kharkowskaja Oblast, Ukraina. Paszport rosyjski nr 50 NO. 00337016. 3. SMIRNOW, Oleg Igorewicz, syn »Prezydenta« i doradca Państwowego Komitetu Celnego, ur. 8 sierpnia 1967 r. w miejscowości Nowaja Kachowka, Khersonskaja Oblast, Ukraina. Paszport rosyjski nr 60 NO. 1907537. 4. LEONTIEW, Siergiej Fiedorowicz, »Wiceprezydent«, ur. 9 lutego 1944 r. w Leontowce, Odesskaja Oblast, Ukraina. Paszport rosyjski nr 50 NO. 0065438. 5. MARACUTSA, Grigorij Stepanowicz, »Przewodniczący Rady Najwyższej«, ur. 15 października 1942 r. w miejscowości Teia, Grigoriopolski Raion, Mołdowa. Stary paszport radziecki nr 8BM724835. 6. KAMINSKIJ, Anatolij Władmirowicz, »Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej«, ur. 15 marca 1950 r. w miejscowości Cita, Federacja Rosyjska. Stary paszport radziecki nr A25056238. 7. SZEWCZUK, Jewgienij Wassiljewicz, »Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej«, ur. 21 czerwca 1946 r. w Nowosybirsku, Federacja Rosyjska. Stary paszport radziecki nr A25004230. 8. LICKAJ, Walerij Anatoljewicz, »Minister Spraw Zagranicznych«, ur. 13 lutego 1949 r. w Twerze, Federacja Rosyjska. Paszport rosyjski nr 51 nr 0076099, wydany 9 sierpnia 2000 r. 9. CHAJEJEW, Stanisław Galimowicz, »Minister Obrony«, ur. 28 grudnia 1941 r. w Czelabińsku, Federacja Rosyjska.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 49 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 37 z 200522.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/149/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi

 • Dz. U. L49 - 34 z 200522.2.2005

  Decyzja Rady 2005/148/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L49 - 30 z 200522.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/146/WPZiB z dnia 21 lutego 2005 r. przedłużające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L49 - 9 z 200522.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanych przez Francję przedsiębiorstwu EDF oraz sektorowi elektrycznemu i gazowemu (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 4637) (1)

 • Dz. U. L49 - 7 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L49 - 4 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L49 - 2 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 1 z 200522.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 289/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 dotyczące rozszerzenia zakazu trałowania na wody Polski

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.