Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 52 POZ 51

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 52 POZ 51

Strona 1 z 13
25.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/51

ZALECENIE KOMISJI z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/162/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W komunikacie przyjętym dnia 21 maja 2003 r. Komisja przedstawiła plan działania „Modernizacja prawa spółek i poprawa ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej – plan na przyszłość” (1); do głównych celów planu działania należy wzmocnienie praw akcjonariuszy oraz ochrona pracowników, wierzycieli i innych stron zawierających transakcje ze spółkami, przy jednoczesnym dostosowaniu prawa spółek i zasad ładu korporacyjnego w sposób odpowiedni dla różnych rodzajów spółek, oraz zwiększenie wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem określonych kwestii transgranicznych.

wych, które definiuje się jako spółki, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym we Wspólnocie; wdrażając niniejsze zalecenie, Państwa Członkowskie powinny uwzględnić specyfikę przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania typu korporacyjnego i unikać niepożądanego nierównego traktowania przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania o różnym charakterze prawnym; odnośnie do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania określonych w dyrektywie Rady 85/611/EWG z 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (2) ta dyrektywa już przewiduje zestaw specyficznych mechanizmów zarządzania; jednak aby uniknąć niepożądanego nierównego traktowania innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania typu korporacyjnego, niepodlegających harmonizacji wspólnotowej, Państwa Członkowskie powinny wziąć pod uwagę, czy i w jakim zakresie te niezharmonizowane przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania podlegają równoważnym mechanizmom zarządzania.

(4)

(2)

W rezolucji z dnia 21 kwietnia 2004 r. Parlament Europejski poparł plan działania i wyraził silne poparcie dla większości ogłoszonych inicjatyw; Parlament Europejski wezwał Komisję do zaproponowania zasad zmierzających do eliminowania i zapobiegania sprzecznościom interesów i w szczególności podkreślił konieczność istnienia komisji rewizyjnej w spółkach giełdowych, której funkcje powinny obejmować nadzorowanie niezależności, obiektywności i skuteczności rewidenta zewnętrznego.

(3)

Spółki powołują dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej w różnych celach; szczególne znaczenie ma ich rola nadzoru dyrektorów wykonawczych lub dyrektorów zarządzających i działanie w sytuacjach sprzeczności interesów; intensyfikacja tej ostatniej roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej jest szczególnie ważna dla przywrócenia zaufania do rynków finansowych; z uwagi na powyższe należy wezwać Państwa Członkowskie do przyjęcia środków dotyczących spółek giełdo-

W świetle złożonego charakteru wielu spraw z tym związanych przyjęcie szczegółowych, wiążących zasad nie jest koniecznie najbardziej pożądanym i skutecznym sposobem osiągnięcia zamierzonych celów; liczne kodeksy ładu korporacyjnego uchwalone w Państwach Członkowskich kładą nacisk na obowiązki informacyjne jako sposób zachęcenia do ich przestrzegania, zgodnie z podejściem „przestrzegaj lub wyjaśnij”: spółki mają obowiązek informować, czy przestrzegają kodeksu, i wyjaśnić istotne odstępstwa; takie podejście umożliwia spółkom uwzględnienie wymogów specyficznych dla danego sektora i przedsiębiorstwa, natomiast rynki mają możliwość oceny udzielonych wyjaśnień i uzasadnień; dla wzmocnienia roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej jest więc celowe wezwanie wszystkich Państw Członkowskich do podjęcia kroków koniecznych do wprowadzenia, na szczeblu krajowym, zgodnie z podejściem „przestrzegaj lub wyjaśnij”, albo na drodze prawnej, zbioru przepisów – inspirowanych zasadami przedstawionymi w tym zaleceniu – które będą stosowane przez spółki giełdowe. Jeśli Państwa Członkowskie podejmą decyzję o zastosowaniu podejścia „przestrzegaj lub wyjaśnij” (gdzie spółki mają obowiązek wyjaśnienia swojego postępowania w praktyce w odniesieniu do zbioru określonych zaleceń dotyczących najlepszej praktyki), powinny być w stanie odwołać się do odpowiednich zaleceń sformułowanych przez uczestników rynku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 52 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L52 - 49 z 200525.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2005 r. dotycząca wspólnotowej pomocy finansowej na 2005 rok w odniesieniu do niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się pozostałościami substancji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 392)

 • Dz. U. L52 - 42 z 200525.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2004 r. zatwierdzająca wymianę listów pomiędzy Biurem Koordynacji Spraw Humanitarnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNOCHA) i Komisją Wspólnot Europejskich w sprawie współpracy w zakresie reagowania na wypadek klęski (w przypadku jednoczesnych interwencji w kraju dotkniętym klęską) (1)

 • Dz. U. L52 - 40 z 200525.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotycząca mianowania sześciu członków i ośmiu zastępców członków Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L52 - 39 z 200525.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Hiszpanii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L52 - 37 z 200525.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotycząca mianowania dwóch członków Komitetu Regionów oraz dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L52 - 36 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L52 - 35 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L52 - 34 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 319/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L52 - 33 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L52 - 32 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L52 - 31 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L52 - 29 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L52 - 26 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L52 - 25 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L52 - 23 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L52 - 20 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L52 - 16 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L52 - 15 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 309/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L52 - 13 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L52 - 11 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. otwierające preferencyjny kontyngent taryfowy na przywóz surowego cukru trzcinowego pochodzącego z krajów AKP w celu dostaw do zakładów rafinacyjnych w okresie od dnia 1 marca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L52 - 9 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L52 - 6 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2005 z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Chile

 • Dz. U. L52 - 3 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L52 - 1 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.