Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 52 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2005 z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Chile

Data ogłoszenia:2005-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 52 POZ 6

L 52/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 305/2005 z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Chile

KOMISJA UNII EUROPEJSKIEJ,

09.1929) i owoce kiwi (zamówienie nr 09.1939) powinna być rocznie podnoszona o pięć procent pierwotnej ilości.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wykonania dla Wspólnoty przepisów dotyczących taryfy celnej przewidzianych w układzie ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony (1), a w szczególności jego art. 5,

W roku 2004 wielkość nowych kontyngentów taryfowych Wspólnoty powinna być ograniczona w stosunku do okresu, w którym będą otwarte nowe kontyngenty taryfowe.

(5)

Ponieważ Protokół stanowi, że nowe koncesje celne Wspólnoty mają być stosowane od 1 maja 2004 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tego samego dnia i wejść w życie w najwcześniejszym możliwym terminie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 312/2003 wprowadza dla Wspólnoty przepisy celne określone w układzie ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony (2).

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Na mocy decyzji Rady 2005/106/WE (3) Rada przyjęła Protokół w sprawie zawarcia Układu o Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (zwany dalej „Protokołem”). Protokół zawiera nowe koncesje celne Wspólnoty, których część ograniczona jest kontyngentami taryfowymi. Stosowanie tych kontyngentów taryfowych wymaga zmiany Rozporządzenia (WE) nr 312/2003.

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 312/2003 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 1. W roku 2004 wielkość kontyngentów taryfowych w zamówieniach nr 09.1937, 09.1939 i 09.1941 ogranicza się do ośmiu dwunastych każdej z odpowiednich rocznych wielkości. Ułamki kilograma zaokrągla się do kolejnego pełnego kilograma.

(3)

Wielkość kontyngentów taryfowych na czosnek (zamówienie nr 09.1925), winogrona deserowe (zamówienie nr 2. W roku 2004 kwoty taryfowe w zamówieniach nr 09.1925 i 09.1929 powiększa się o dodatkowe ilości odpowiednio 20 i 1 000 ton.

(1) Dz.U. L 46 z 20.2.2003, str. 1. (2) Dz.U. L 352 z 30.12.2002, str. 3. (3) Dz.U. L 38 z 10.2.2005, str. 1.

25.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/7

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Z wyjątkiem pkt 1 i 3 Załącznika niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. Punkt 1 i 2 Załącznika stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 października 2004 r. W imieniu Komisji

Frederik BOLKESTEIN

Członek Komisji

L 52/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2005

ZAŁĄCZNIK W tabeli przedstawionej w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 312/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) W zamówieniu nr 09.1925, w czwartej kolumnie, wielkość zastępuje się 530 tonami. Po roku 2005 roczna wielkość kontyngentów taryfowych będzie co roku kolejno powiększana o pięć procent tej wielkości. 2) W zamówieniu nr 09.1925, w czwartej kolumnie, wielkość zastępuje się 38 500 tonami. Po roku 2005 roczna wielkość kontyngentów taryfowych będzie co roku kolejno powiększana o pięć procent tej wielkości. 3) Wprowadza się następujące rzędy: „09.1937 (*) 0303 29 00 0303 78 12 0303 78 19 0304 20 53 0304 20 56 0304 20 58 0304 20 91 0304 20 94 0304 90 05 09.1939 09.1941 (**)

(*)

Ryby, mrożone

725 ton

100

Filety rybne i inne mięso ryb, mrożone

0810 50 00 1604 15 19

Owoce kiwi Przetworzone lub konserwowane makrele

1 000 ton (2) 90 ton

100 100

Ten kontyngent taryfowy będzie stosowany w roku 2004 i w każdym roku kalendarzowym po nim następującym, począwszy od 1.1.2005 r. do jego wygaśnięcia 31.12.2012 r. (**) Ten kontyngent taryfowy będzie stosowany w roku 2004 i w każdym roku kalendarzowym po nim następującym, począwszy od 1.1.2005 r. do jego wygaśnięcia 31.12.2006 r.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 52 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L52 - 51 z 200525.2.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (1)

 • Dz. U. L52 - 49 z 200525.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2005 r. dotycząca wspólnotowej pomocy finansowej na 2005 rok w odniesieniu do niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się pozostałościami substancji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 392)

 • Dz. U. L52 - 42 z 200525.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2004 r. zatwierdzająca wymianę listów pomiędzy Biurem Koordynacji Spraw Humanitarnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNOCHA) i Komisją Wspólnot Europejskich w sprawie współpracy w zakresie reagowania na wypadek klęski (w przypadku jednoczesnych interwencji w kraju dotkniętym klęską) (1)

 • Dz. U. L52 - 40 z 200525.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotycząca mianowania sześciu członków i ośmiu zastępców członków Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L52 - 39 z 200525.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Hiszpanii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L52 - 37 z 200525.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotycząca mianowania dwóch członków Komitetu Regionów oraz dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L52 - 36 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L52 - 35 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L52 - 34 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 319/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L52 - 33 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L52 - 32 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L52 - 31 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L52 - 29 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L52 - 26 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L52 - 25 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L52 - 23 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L52 - 20 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L52 - 16 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L52 - 15 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 309/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L52 - 13 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L52 - 11 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. otwierające preferencyjny kontyngent taryfowy na przywóz surowego cukru trzcinowego pochodzącego z krajów AKP w celu dostaw do zakładów rafinacyjnych w okresie od dnia 1 marca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L52 - 9 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L52 - 3 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L52 - 1 z 200525.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.