Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 53 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

Data ogłoszenia:2005-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 53 POZ 15

26.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 331/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu uniknięcia nadmiernej liczby wniosków w sprawie prywatnego składowania przed tą datą w okresie kończącym się 1 lipca 2005 r. należy wprowadzić orientacyjną ilość i mechanizm przekazywania informacji umożliwiające Komisji ustalenie, kiedy liczba ta zostanie osiągnięta. Ilość orientacyjną należy ustalić z uwzględnieniem ilości objętych umowami o składowanie w poprzednich latach. Artykuł 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 stanowi, że przyjęcie do składowania powinno mieć miejsce w okresie od 15 marca do 15 sierpnia. Obecna sytuacja na rynku masła uzasadnia przesunięcie daty rozpoczęcia czynności związanych ze składowaniem w roku 2005 na dzień 1 marca. W związku z tym należy wprowadzić odstępstwo od przepisów tego artykułu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 34 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie interwencji na rynku masła i śmietany (2) stanowi, że kwota pomocy na prywatne składowanie, o której mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 ustalana jest każdego roku.

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Artykuł 6 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 stanowi, że wielkość pomocy ustala się w świetle kosztów składowania i prawdopodobnych tendencji cen masła świeżego i masła z zapasów.

1. Pomoc, o której mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, obliczana jest na tonę masła lub ekwiwalentu masła w odniesieniu do umów zawieranych w roku 2005 na podstawie następujących elementów: a) w odniesieniu do wszystkich umów:

(3)

W odniesieniu do kosztów składowania, szczególnie kosztów przyjęcia i wydania danych produktów, należy uwzględnić dzienne koszy składowania w chłodni i finansowe koszty składowania.

— 17,92 EUR w odniesieniu stałych kosztów składowania, — 0,33 EUR w odniesieniu do kosztów składowania w chłodni za każdy dzień składowania na podstawie umowy, — kwota na dzień składowania na podstawie umowy obliczona na podstawie 90 % ceny interwencyjnej na masło obowiązującej w dniu rozpoczęcia składowania na podstawie umowy oraz na podstawie rocznej stopy oprocentowania równej 2,2 5%; oraz b) 102,60 EUR w odniesieniu do umów, które zostały zawarte na podstawie wniosków otrzymanych przez agencję interwencyjną przed dniem 1 lipca 2005 r.

(4)

W odniesieniu do prawdopodobnych tendencji cenowych należy uwzględnić redukcje cen interwencyjnych masła przewidziane w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 i wynikających z nich oczekiwanych obniżek cen rynkowych masła świeżego i masła z zapasów i przyznać wyższą kwotę pomocy w odniesieniu do wniosków o zawarcie umowy otrzymanych przed dniem 1 lipca 2005 r.

zmieL 29 zmie381

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. z 3.2.2004, str. 6). (2) Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L z 28.12.2004, str. 25).

L 53/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.2.2005

2. Agencja interwencyjna rejestruje datę otrzymania wniosków o zawarcie umowy zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 oraz odpowiednie ilości, daty produkcji i miejsce, w którym masło jest składowane.

3. Komisja zawiesza stosowanie ust. 1 lit. b) i ust. 2, gdy stwierdzi, że wnioski, o których mowa w ust. 1 lit. b), osiągnęły 110 000 ton. Artykuł 2

Państwa Członkowskie informują Komisję najpóźniej do każdego wtorku przed godziną 12 (czasu brukselskiego) o ilościach objętych tymi wnioskami w okresie poprzedniego tygodnia. Po przekazaniu informacji przez Komisję Państwom Członkowskim, że wnioskowane ilości osiągnęły 80 000 ton, Państwa Członkowskie przekazują Komisji informację każdego dnia przed godziną 12 (czasu brukselskiego) o ilościach objętych wnioskami złożonymi w dniu poprzednim.

W drodze odstępstwa od art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 w roku 2005 przyjmowanie do składowania może rozpocząć się od dnia 1 marca. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 53 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 78 z 200526.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1582/2004 z dnia 8 września 2004 r. wszczynającego dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) wysyłanych z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji (Dz.U. L 289 z 10.9.2004)

 • Dz. U. L53 - 66 z 200526.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Belgia zamierza udzielić na rzecz Stora Enso Langerbrugge (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3351) (1)

 • Dz. U. L53 - 29 z 200526.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa wypłaconej przez Włochy przedsiębiorstwom żeglugowym Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar i Toremar (Grupa Tirrenia) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 470) (1)

 • Dz. U. L53 - 28 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1432/94 i (WE) nr 1458/2003 odnośnie maksymalnej ilości, do której muszą się odnosić wnioski o pozwolenie na przywóz wieprzowiny

 • Dz. U. L53 - 27 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L53 - 26 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L53 - 25 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L53 - 24 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L53 - 23 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 220/2005

 • Dz. U. L53 - 22 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 218/2005

 • Dz. U. L53 - 20 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L53 - 18 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L53 - 17 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wypłaty refundacji do wywozu do Chorwacji produktów objętych kodem CN 0406, w odniesieniu do której o pozwolenia wnioskowano przed dniem 1 czerwca 2003 r.

 • Dz. U. L53 - 13 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy w celu wydawania pozwoleń na przywóz w ramach dodatkowych ilości dla przywozu bananów do nowych Państw Członkowskich na drugi kwartał 2005 r.

 • Dz. U. L53 - 11 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 329/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na drugi kwartał 2005 r.

 • Dz. U. L53 - 10 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie 13. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L53 - 9 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie 77. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L53 - 8 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczące 14. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L53 - 7 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 330. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L53 - 5 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 158. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L53 - 3 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 158. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L53 - 1 z 200526.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.