Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

Data ogłoszenia:2005-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 6

(3) (4) (5) (6)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

3.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/5

(34)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wystawił opinię w sprawie wykorzystania przedmiotowego preparatu, która stwierdza, że nie stanowi on zagrożenia dla dodatkowej kategorii zwierząt, o której mowa, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Ocena pokazuje, że warunki ustanowione w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG w sprawie zezwoleń na preparaty do zastosowania, o którym mowa zostały spełnione.


(43)

Ocena pokazuje, że warunki ustanowione w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG w sprawie zezwoleń na preparat do zastosowania, o którym mowa zostały spełnione. W związku z powyższym, stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizm zgodnie ze specyfikacją w załączniku IV powinno być dozwolone tymczasowo na okres czterech lat. Ocena wyżej wspomnianych wniosków pokazuje, że powinny być wymagane pewne procedury chroniące pracowników przed narażeniem na dodatki określone w załącznikach. Taka ochrona powinna zostać zapewniona poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (4). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

(44)

(35)

(45)

(36)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego 3-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 528.94) jest dozwolone dla kurcząt przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 418/2001 (1).

(37)

Przedłożono nowe dane wspierające wniosek o rozszerzenie zezwolenia na stosowanie tego preparatu enzymatycznego dla indyków przeznaczonych do tuczu i macior. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wystawił opinię w sprawie wykorzystania przedmiotowego preparatu, która stwierdza, że nie stanowi on zagrożenia dla dodatkowych kategorii zwierząt, o których mowa, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

(46)

(38)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Preparaty należące do grupy „Enzymów” określone w załączniku I są dopuszczone do bezterminowego użytkowania jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych we wspomnianym załączniku I. Artykuł 2 Substancje należące do grupy „Barwników wraz z pigmentami, inne barwniki” określone w załączniku II są dopuszczone do bezterminowego użytkowania jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych we wspomnianym załączniku II. Artykuł 3 Preparaty należące do grupy „Enzymów” określone w załączniku III są dopuszczone tymczasowo na okres czterech lat jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych we wspomnianym załączniku III. Artykuł 4 Preparaty należące do grupy „Mikroorganizmów” określone w załączniku IV są dopuszczone tymczasowo na okres czterech lat jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych we wspomnianym załączniku IV. Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w trzecim dniu po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

(39)

W konsekwencji, korzystanie z dwóch preparatów enzymatycznych zgodnie ze specyfikacją w załączniku III powinno być dozwolone tymczasowo na okres czterech lat.

(40)

Wykorzystanie preparatu zawierającego mikroorganizm Enterococcus faecium jest bezterminowo dozwolone dla cieląt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1288/2004 (2) oraz dozwolone tymczasowo do dnia 30 czerwca 2004 r. rozporządzeniem Komisji (WE) nr 866/1999 (3) dla kurcząt przeznaczonych do tuczu, prosiąt, świń przeznaczonych do tuczu, macior i bydła przeznaczonego do tuczu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 25 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 23 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie paszportów roślin

 • Dz. U. L57 - 19 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 15 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2005 z dnia 2 marca 2005 r. otwierające publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 13 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2005 z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L57 - 1 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2005 z dnia 2 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.