Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2005 z dnia 7 marca 2005 r. określające terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do produktów sektora winorośli

Data ogłoszenia:2005-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 20

Strona 1 z 2
L 61/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 383/2005 z dnia 7 marca 2005 r. określające terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do produktów sektora winorośli

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

poziom premii w przeliczeniu na hektar. Ze względu na wykonalność administracyjną termin operacyjny dla kursu wymiany mający zastosowanie do kwoty premii powinien przypadać na początek roku winnego.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające porozumienia agromonetarne dotyczące euro (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 ustanawia system restrukturyzacji i konwersji winnic. Ze względu na wykonalność administracyjną kurs wymiany mający zastosowanie do przydziału finansowego określonego w art. 14 tego rozporządzenia powinien być ostatnim kursem ustalonym przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 lipca poprzedzającym rok obrachunkowy, na który przydziały finansowe są ustalane.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (2) określa terminy operacyjne dla kursów wymiany na podstawie kryteriów określonych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98, nie naruszając jakichkolwiek szczególnych definicji lub wyjątków przewidzianych w przepisach odpowiednich sektorów na podstawie powyższych kryteriów.

(5)

Artykuły 27 i 28 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przewidują, odpowiednio, ceny skupu, jakie mają być płacone producentom oraz pomoc, jaką może otrzymać gorzelnik na destylację produktów ubocznych produkcji wina i na destylację wina z winogron o podwójnym przeznaczeniu. Mając na uwadze względy gospodarcze i procedurę wdrażania tych działań, termin operacyjny dla kursu wymiany w odniesieniu do tych kwot powinien przypadać na pierwszy dzień danego roku winnego.

(2)

Terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do niektórych środków wspólnej organizacji rynku wina są specyficzne. Należy zatem określić je we właściwym rozporządzeniu.

(6)

(3)

Artykuł 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (3) ustanawia premię, która może zostać przyznana w zamian za permanentne zaniechanie uprawy winorośli na danym obszarze. Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego (4) ustanawia maksymalny

1. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1250/2004 (Dz.U. L 237 1. Rozporządzenie ostatnio zmie(WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1389/2004 (Dz.U. L 255

Artykuł 29 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 określa minimalną cenę, która będzie płacona producentom, oraz pomoc, którą mogą otrzymać gorzelnicy na destylację wspierającą sektor alkoholu pitnego. Artykuł 30 tego rozporządzenia przewiduje wprowadzenie środka działania kryzysowego w przypadku powstania na rynku zakłóceń spowodowanych poważnymi nadwyżkami lub problemami dotyczącymi jakości. Ze względu na wykonalność administracyjną termin operacyjny dla kursu wymiany mający zastosowanie do tych przypadków należy ustalać miesięcznie.

(7)

(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. (2) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. nione rozporządzeniem (WE) z 8.7.2004, str. 13). (3) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. nione rozporządzeniem Komisji z 14.10.2003, str. 13). (4) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. nione rozporządzeniem (WE) z 31.7.2004, str. 7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 51 z 20058.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L61 - 48 z 20058.3.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP-WE z dnia 1 marca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji państw AKP w odniesieniu do produkcji tuńczyka zakonserwowanego i filetów z tuńczyka znanych jako loins (pozycja HS ex 16.04)

 • Dz. U. L61 - 41 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia pewnych odstępstw na mocy dyrektywy Rady 96/49/WE w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 443) (1)

 • Dz. U. L61 - 37 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. zmieniająca decyzje 93/52/EWG oraz 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, iż Słowenia jest wolna od brucelozy (B. melitensis) i enzootycznej białaczki bydła oraz, iż Słowacja jest wolna od gruźlicy i brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 483) (1)

 • Dz. U. L61 - 31 z 20058.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 1 marca 2005 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2005 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego, oraz krajowych programów monitorowania na rok 2006 (1)

 • Dz. U. L61 - 28 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie tranzytu żywego bydła przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 509) (1)

 • Dz. U. L61 - 25 z 20058.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/21/WE z dnia 7 marca 2005 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/306/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w pojazdach (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata od 2007 do 2009, w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L61 - 4 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L61 - 3 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.