Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 37 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. zmieniająca decyzje 93/52/EWG oraz 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, iż Słowenia jest wolna od brucelozy (B. melitensis) i enzootycznej białaczki bydła oraz, iż Słowacja jest wolna od gruźlicy i brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 483) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 37 - Strona 2

Strona 2 z 2

(4) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 74. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/28/WE.

L 61/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2005

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 93/52/EWG i 2003/467/WE. Środki, przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 W załącznikach I, II i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 marca 2005 r. W imieniu Komisji


Markos KYPRIANOU

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do decyzji 93/52/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Członek Komisji

8.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/39

ZAŁĄCZNIK I Załącznik I do decyzji 93/52/EWG otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

kod ISO Państwo Członkowskie

BE CZ DK DE IE LU HU NL AT SI SK FI SE UK

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Irlandia Luksemburg Węgry Niderlandy Austria Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo”

L 61/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2005

ZAŁĄCZNIK II W załącznikach I, II i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I, rozdział 1 otrzymuje brzmienie: „ROZDZIAŁ 1 Regiony Państw Członkowskich oficjalnie wolne od gruźlicy

kod ISO Państwo Członkowskie

BE CZ DK DE FR LU NL AT SK FI SE 2. w załączniku II, rozdział 1 otrzymuje brzmienie: „ROZDZIAŁ 1

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Francja Luksemburg Niderlandy Austria Słowacja Finlandia Szwecja”

Regiony Państw Członkowskich oficjalnie wolne od gruźlicy

kod ISO Państwo Członkowskie

BE CZ DK DE LU NL AT SK FI SE 3. w załączniku III, rozdział 1 otrzymuje brzmienie: „ROZDZIAŁ 1

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Luksemburg Niderlandy Austria Słowacja Finlandia Szwecja”

Regiony Państw Członkowskich oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła

kod ISO Państwo Członkowskie

BE CZ DK DE ES FR IE CY LU NL AT SI FI SE UK

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Hiszpania Francja Irlandia Cypr Luksemburg Niderlandy Austria Słowenia Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 37 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 51 z 20058.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L61 - 48 z 20058.3.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP-WE z dnia 1 marca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji państw AKP w odniesieniu do produkcji tuńczyka zakonserwowanego i filetów z tuńczyka znanych jako loins (pozycja HS ex 16.04)

 • Dz. U. L61 - 41 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia pewnych odstępstw na mocy dyrektywy Rady 96/49/WE w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 443) (1)

 • Dz. U. L61 - 31 z 20058.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 1 marca 2005 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2005 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego, oraz krajowych programów monitorowania na rok 2006 (1)

 • Dz. U. L61 - 28 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie tranzytu żywego bydła przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 509) (1)

 • Dz. U. L61 - 25 z 20058.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/21/WE z dnia 7 marca 2005 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/306/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w pojazdach (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata od 2007 do 2009, w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L61 - 20 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2005 z dnia 7 marca 2005 r. określające terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do produktów sektora winorośli

 • Dz. U. L61 - 4 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L61 - 3 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.