Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia pewnych odstępstw na mocy dyrektywy Rady 96/49/WE w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 443) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41 - Strona 2

Strona 2 z 5

Odniesienia do uchylonej decyzji są rozumiane jako odniesienia do niniejszej decyzji. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

8.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/43

ZAŁĄCZNIK I Odstępstwa w Państwach Członkowskich w zakresie niewielkich ilości niektórych towarów niebezpiecznych NIEMCY RA-SQ 3.1 Przedmiot: zwolnienie niewielkich ilości niektórych towarów do użytku prywatnego. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy 96/49/WE (zwanej dalej „dyrektywą”): tabela w rozdziale 3.2 dla niektórych oznakowań UN w klasach od 1 do 9. Treść Załącznika do dyrektywy: przepisy i zezwolenia transportowe. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 3. Treść ustawodawstwa krajowego: klasy od 1 do 9; zwolnienie bardzo niewielkich ilości różnych opakowanych towarów przeznaczonych do użytku prywatnego; maksymalnie 50 kg na jednostkę transportową; stosowanie ogólnych wymogów pakowania do pakowania wewnętrznego. Uwagi: Odstępstwo ograniczone do dnia 31.12.2004 r. Lista nr 14*. RA-SQ 3.2 Przedmiot: zezwolenie na pakowanie mieszane. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: 4.1.10.4 MP2 Treść Załącznika do dyrektywy: zakaz pakowania mieszanego. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 21. Treść ustawodawstwa krajowego: klasa 1.4S, 2, 3 i 6.1; zezwolenie na mieszane pakowanie przedmiotów klasy 1.4Sb (naboje do broni małokalibrowej), aerozole (klasa 2) oraz materiały czyszczące i lecznicze w klasie 3 i 6.1 (wymienione numery klasyfikacji UN) jako zestawy do sprzedaży w opakowaniu mieszanym w grupie opakowań II i w niewielkich ilościach. Uwagi: Lista nr 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.


FRANCJA RA-SQ 6.1 Przedmiot: transport rejestrowanego bagażu w pociągach pasażerskich. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: 7.7 Treść Załącznika do dyrektywy: materiały i przedmioty objęte RID (Regulamin międzynarodowego przewozu koleją towarów niebezpiecznych) wyłączone z transportu jako bagaż. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Arrźté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer [Dekret z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych („dekret RID”)], art. 18. Treść ustawodawstwa krajowego: materiały i przedmioty objęte RID, które można przewozić jako paczki ekspresowe, można przewozić jako bagaż w pociągach pasażerskich. RA-SQ 6.2 Przedmiot: paczki z materiałami niebezpiecznymi przewożone w pociągach przez pasażerów. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: 7.7 Treść Załącznika do dyrektywy: materiały i przedmioty objęte RID wyłączone z transportu jako bagaż ręczny.

L 61/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2005

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Arrźté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer [Dekret z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych („dekret RID”)], art. 19. Treść ustawodawstwa krajowego: dopuszcza się przewożenie jako bagaż ręczny paczek z materiałami niebezpiecznymi przeznaczonymi do użytku osobistego lub zawodowego z zastrzeżeniem niektórych warunków: stosuje się tylko przepisy odnoszące się do pakowania, oznaczania i etykietowania paczek, określone w pkt 4.1, 5.2 i 3.4. Uwagi: pacjentom z problemami układu oddechowego zezwala się na przewożenie przenośnych pojemników z gazem w ilości niezbędnej na jedną podróż. RA-SQ 6.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 51 z 20058.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L61 - 48 z 20058.3.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP-WE z dnia 1 marca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji państw AKP w odniesieniu do produkcji tuńczyka zakonserwowanego i filetów z tuńczyka znanych jako loins (pozycja HS ex 16.04)

 • Dz. U. L61 - 37 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. zmieniająca decyzje 93/52/EWG oraz 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, iż Słowenia jest wolna od brucelozy (B. melitensis) i enzootycznej białaczki bydła oraz, iż Słowacja jest wolna od gruźlicy i brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 483) (1)

 • Dz. U. L61 - 31 z 20058.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 1 marca 2005 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2005 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego, oraz krajowych programów monitorowania na rok 2006 (1)

 • Dz. U. L61 - 28 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie tranzytu żywego bydła przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 509) (1)

 • Dz. U. L61 - 25 z 20058.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/21/WE z dnia 7 marca 2005 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/306/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w pojazdach (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata od 2007 do 2009, w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L61 - 20 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2005 z dnia 7 marca 2005 r. określające terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do produktów sektora winorośli

 • Dz. U. L61 - 4 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L61 - 3 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.