Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia pewnych odstępstw na mocy dyrektywy Rady 96/49/WE w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 443) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41 - Strona 3

Strona 3 z 5

3 Przedmiot: transport na potrzeby przewoźnika kolejowego. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: 5.4.1 Treść Załącznika do dyrektywy: informacja dotycząca materiałów niebezpiecznych podawana w liście przewozowym. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Arrźté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer [Dekret z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych („dekret RID”)], art. 20.2. Treść ustawodawstwa krajowego: transport na potrzeby przewoźnika kolejowego w ilościach nieprzekraczających limitów określonych w pkt 1.1.3.6 nie podlega obowiązkowi zgłoszenia ładunku. RA-SQ 6.4 Przedmiot: zwolnienie z etykietowania niektórych wagonów pocztowych. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: 5.3.1 Treść Załącznika do dyrektywy: obowiązek umieszczania etykiet na ścianach wagonów. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Arrźté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer [Dekret z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych („dekret RID”)], art. 21.1. Treść ustawodawstwa krajowego: tylko wagony pocztowe przewożące ponad 3 tony materiału w tej samej klasie (oprócz 1, 6.2 lub 7) muszą mieć etykiety. RA-SQ 6.5 Przedmiot: zwolnienie z etykietowania wagonów przewożących małe pojemniki. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: 5.3.1 Treść Załącznika do dyrektywy: obowiązek umieszczania etykiet na ścianach wagonów. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Arrźté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer [Dekret z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych („dekret RID”)], art. 21.2. Treść ustawodawstwa krajowego: jeśli etykiety umieszczone na małych pojemnikach są wyraźnie widoczne, to wagony nie muszą posiadać etykiet. RA-SQ 6.6 Przedmiot: zwolnienie z etykietowania wagonów przewożących pojazdy drogowe z ładunkiem. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: 5.3.1 Treść Załącznika do dyrektywy: obowiązek umieszczania etykiet na ścianach wagonów. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Arrźté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer [Dekret z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych („dekret RID”)], art. 21.3. Treść ustawodawstwa krajowego: jeśli pojazdy drogowe mają etykiety odpowiadające przewożonym przez nie paczkom, to wagony nie muszą posiadać etykiet.


8.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/45

SZWECJA RA-SQ 14.1 Przedmiot: wagon kolejowy przewożący towary niebezpieczne jako towary ekspresowe nie musi być oznakowany etykietami. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: 5.3.1 Treść Załącznika do dyrektywy: wagony kolejowe przewożące towary niebezpieczne muszą posiadać etykiety. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Treść ustawodawstwa krajowego: wagon kolejowy przewożący towary niebezpieczne jako towary ekspresowe nie musi być oznakowany etykietami. Uwagi: dla towarów ekspresowych RID przewiduje ograniczenia ilościowe, dlatego jest to kwestia niewielkich ilości.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO RA-SQ 15.1 Przedmiot: przewóz niektórych towarów radioaktywnych o małym zagrożeniu, takich jak zegary, zegarki, czujniki dymu, tarcze kompasów. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: większość wymagań RID. Treść Załącznika do dyrektywy: wymagania dotyczące przewozu materiału klasy 7. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (zmienione załącznikiem 5 do przepisów z 1999 r. dotyczących transportu towarów niebezpiecznych). Treść ustawodawstwa krajowego: całkowite wyłączenie z przepisów prawa krajowego w zakresie niektórych produktów handlowych zawierających ograniczone ilości materiału radioaktywnego. Uwagi: odstępstwo to jest środkiem krótkoterminowym, potrzebnym do chwili włączenia do RID zmian podobnych do przepisów IAEA.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 51 z 20058.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L61 - 48 z 20058.3.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP-WE z dnia 1 marca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji państw AKP w odniesieniu do produkcji tuńczyka zakonserwowanego i filetów z tuńczyka znanych jako loins (pozycja HS ex 16.04)

 • Dz. U. L61 - 37 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. zmieniająca decyzje 93/52/EWG oraz 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, iż Słowenia jest wolna od brucelozy (B. melitensis) i enzootycznej białaczki bydła oraz, iż Słowacja jest wolna od gruźlicy i brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 483) (1)

 • Dz. U. L61 - 31 z 20058.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 1 marca 2005 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2005 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego, oraz krajowych programów monitorowania na rok 2006 (1)

 • Dz. U. L61 - 28 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie tranzytu żywego bydła przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 509) (1)

 • Dz. U. L61 - 25 z 20058.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/21/WE z dnia 7 marca 2005 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/306/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w pojazdach (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata od 2007 do 2009, w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L61 - 20 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2005 z dnia 7 marca 2005 r. określające terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do produktów sektora winorośli

 • Dz. U. L61 - 4 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L61 - 3 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.