Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia pewnych odstępstw na mocy dyrektywy Rady 96/49/WE w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 443) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41 - Strona 4

Strona 4 z 5

RA-SQ 15.2 Przedmiot: przewożenie nominalnie pustych stałych zbiorników nieprzewidzianych jako wyposażenie transportowe (N2). Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: części 5 i 7 Treść Załącznika do dyrektywy: wymagania dotyczące procedur wysyłkowych, przewozu, działania i pojazdów. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: zostanie określone w mających się ukazać przepisach. Treść ustawodawstwa krajowego: jak wyżej Uwagi: przewóz tego rodzaju zbiorników stałych nie jest przewozem towarów niebezpiecznych w zwykłym sensie i w praktyce nie można stosować przepisów RID. Ponieważ zbiorniki są „nominalnie puste”, ilość rzeczywiście znajdujących się w nich towarów niebezpiecznych jest z definicji wyjątkowo niewielka.


RA-SQ 15.3 Przedmiot: złagodzenie ograniczeń w zakresie transportu mieszanego materiałów wybuchowych oraz materiałów wybuchowych z innymi towarami niebezpiecznymi, w wagonach, pojazdach i kontenerach (N4/5/6). Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: 7.5.2.1 i 7.5.2.2 Treść Załącznika do dyrektywy: ograniczenia w zakresie niektórych typów ładunków mieszanych.

L 61/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2005

Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation, regs.17 and 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg.14. Treść ustawodawstwa krajowego: ustawodawstwo krajowe jest mniej restrykcyjne w zakresie mieszanych przewozów materiałów wybuchowych, pod warunkiem że tego rodzaju transport może być dokonany bez ryzyka. Uwagi: Zjednoczone Królestwo pragnie dopuścić różne wersje w zakresie zasad mieszanych przewozów materiałów wybuchowych z innymi materiałami wybuchowymi oraz materiałów wybuchowych z innymi towarami niebezpiecznymi. Każda wersja będzie mieć ograniczenia ilościowe dotyczące jednego lub więcej elementów składowych ładunku i będzie dopuszczona pod warunkiem, że „przedsięwzięto wszelkie praktycznie wykonalne środki celem uniemożliwienia stykania się materiałów wybuchowych lub stwarzania zagrożenia w inny sposób dla wszystkich tego rodzaju towarów”. Przykłady wersji, które chce dopuścić Zjednoczone Królestwo 1) materiały wybuchowe o następujących numerach w klasyfikacji UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 lub 0361 można przewozić w tym samym pojeździe z towarami niebezpiecznymi o numerze w klasyfikacji UN 1942. Ilość towaru UN 1942 dopuszczonego do przewozu ogranicza się przez uznanie go za materiał wybuchowy 1.1D; 2) materiały wybuchowe o numerach w klasyfikacji UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 lub 0453 można przewozić w tym samym pojeździe z towarami niebezpiecznymi (z wyjątkiem gazów łatwopalnych, substancji zakaźnych i substancji toksycznych) dla kategorii transportu 2 lub towarami niebezpiecznymi dla kategorii transportu 3 lub dla dowolnej ich kombinacji, pod warunkiem, że całkowita masa lub objętość towarów niebezpiecznych dla kategorii transportu 2 nie przekracza 500 kg lub litrów i całkowita masa netto tego rodzaju materiałów wybuchowych nie przekracza 500 kg; 3) materiały wybuchowe o oznaczeniu 1.4G można przewozić z płynami i gazami łatwo palnymi dla kategorii transportu 2 lub z gazami niepalnymi i nietoksycznymi dla kategorii transportu 3 lub dla dowolnej ich kombinacji w tym samym pojeździe, pod warunkiem że całkowita masa lub objętość towarów niebezpiecznych razem wziętych nie przekracza 200 kg lub litrów i całkowita masa netto materiałów wybuchowych nie przekracza 20 kg; 4) artykuły wybuchowe o numerach w klasyfikacji UN 0106, 0107 lub 0257 można przewozić z artykułami wybuchowymi z grup zgodności D, E lub F, których są one składnikami. Całkowita ilość materiałów wybuchowych o numerach UN 0106, 0107 lub 0257 nie może przekraczać 20 kg.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 51 z 20058.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L61 - 48 z 20058.3.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP-WE z dnia 1 marca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji państw AKP w odniesieniu do produkcji tuńczyka zakonserwowanego i filetów z tuńczyka znanych jako loins (pozycja HS ex 16.04)

 • Dz. U. L61 - 37 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. zmieniająca decyzje 93/52/EWG oraz 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, iż Słowenia jest wolna od brucelozy (B. melitensis) i enzootycznej białaczki bydła oraz, iż Słowacja jest wolna od gruźlicy i brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 483) (1)

 • Dz. U. L61 - 31 z 20058.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 1 marca 2005 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2005 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego, oraz krajowych programów monitorowania na rok 2006 (1)

 • Dz. U. L61 - 28 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie tranzytu żywego bydła przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 509) (1)

 • Dz. U. L61 - 25 z 20058.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/21/WE z dnia 7 marca 2005 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/306/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w pojazdach (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata od 2007 do 2009, w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L61 - 20 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2005 z dnia 7 marca 2005 r. określające terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do produktów sektora winorośli

 • Dz. U. L61 - 4 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L61 - 3 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.