Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia pewnych odstępstw na mocy dyrektywy Rady 96/49/WE w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 443) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41 - Strona 5

Strona 5 z 5
RA-SQ 15.4 Przedmiot: umożliwienie różnej „maksymalnej całkowitej ilości na jednostkę transportu” dla towarów klasy 1 w kategoriach 1 i 2 tabeli w 1.1.3.1. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: ppkt 1.1.3.1. Treść Załącznika do dyrektywy: zwolnienia odnoszące się do charakteru operacji transportowej. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: zostanie określone w mających się ukazać przepisach. Treść ustawodawstwa krajowego: ustanowienie zasad dotyczących zwolnień w zakresie ograniczonych ilości i mieszanego przewozu materiałów wybuchowych. Uwagi: umożliwienie różnych ograniczonych limitów ilościowych i mnożników odnoszących się do ładunków mieszanych towarów klasy 1, mianowicie „50” dla kategorii 1 i „500” dla kategorii 2. Przy obliczaniu ładunków mieszanych stosuje się mnożniki „20” dla kategorii transportu 2 i „2” dla kategorii transportu 3. RA-SQ 15.5 Przedmiot: przyjęcie RA-SQ 6.6. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulations 1996, Schedule 5, paragraphs 6 and 9.


8.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/47

ZAŁĄCZNIK II Odstępstwa w Państwach Członkowskich w zakresie transportu lokalnego ograniczonego do ich terytorium NIEMCY RA-LT 3.1 Przedmiot: masowy transport materiałów klasy 9 skażonych PCB. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy 96/49/WE (zwanej dalej „dyrektywą”): 7.3.1 Treść Załącznika do dyrektywy: transport masowy. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11. Treść ustawodawstwa krajowego: zezwolenie na masowy transport pojazdami z nadwoziami wymiennymi lub uszczelnionymi zbiornikami nieprzepuszczającymi płynów ani pyłu. Uwagi: odstępstwo 11 ograniczone do dnia 31.12.2004 r.; od 2005 r. te same przepisy w ADR i RID. Zobacz także wielostronną umowę M137. Lista nr 4*. RA-LT 3.2 Przedmiot: transport opakowanych niebezpiecznych odpadów. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: części od 1 do 5 Treść Załącznika do dyrektywy: klasyfikacja, pakowanie i oznaczanie. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20. Treść ustawodawstwa krajowego: klasy od 2 do 6.1, 8 i 9: pakowanie mieszane i transport niebezpiecznych odpadów w paczkach i IBC; odpady muszą być opakowane w opakowania wewnętrzne (podczas zbierania) i podzielone na odpowiednie grupy odpadów (unikanie niebezpiecznych reakcji w ramach grupy odpadów); korzystanie ze specjalnych pisemnych instrukcji odnoszących się do grup odpadów i wykorzystywanych jako list przewozowy; zbieranie odpadów domowych i laboratoryjnych itp. Uwagi: lista nr 6*. SZWECJA RA-LT 14.1 Przedmiot: transport odpadów niebezpiecznych do zakładów utylizacji odpadów niebezpiecznych. Odniesienie do Załącznika do dyrektywy: część 2, rozdział 5.2 i 6.1 Treść Załącznika do dyrektywy: klasyfikacja, oznakowywanie i etykietowanie oraz wymagania w zakresie budowy i badań opakowań. Odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Treść ustawodawstwa krajowego: ustawodawstwo obejmuje kryteria uproszczonej klasyfikacji, mniej restrykcyjne wymagania w zakresie konstrukcji i badań opakowań oraz zmienione wymagania dotyczące etykietowania i oznaczania. Zamiast klasyfikować odpady niebezpieczne zgodnie z RID, kwalifikuje się je do różnych grup odpadów. Każda grupa odpadów zawiera substancje, które mogą, zgodnie z RID, być pakowane razem (pakowanie mieszane). Każde opakowanie musi być oznaczone odpowiednim kodem grupy odpadów zamiast numerem UN. Uwagi: przepisy te można stosować tylko do transportu odpadów niebezpiecznych z publicznych punktów recyklingu do zakładów utylizacji odpadów niebezpiecznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 41 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 51 z 20058.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L61 - 48 z 20058.3.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP-WE z dnia 1 marca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji państw AKP w odniesieniu do produkcji tuńczyka zakonserwowanego i filetów z tuńczyka znanych jako loins (pozycja HS ex 16.04)

 • Dz. U. L61 - 37 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. zmieniająca decyzje 93/52/EWG oraz 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, iż Słowenia jest wolna od brucelozy (B. melitensis) i enzootycznej białaczki bydła oraz, iż Słowacja jest wolna od gruźlicy i brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 483) (1)

 • Dz. U. L61 - 31 z 20058.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 1 marca 2005 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2005 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego, oraz krajowych programów monitorowania na rok 2006 (1)

 • Dz. U. L61 - 28 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie tranzytu żywego bydła przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 509) (1)

 • Dz. U. L61 - 25 z 20058.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/21/WE z dnia 7 marca 2005 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/306/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w pojazdach (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata od 2007 do 2009, w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L61 - 20 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2005 z dnia 7 marca 2005 r. określające terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do produktów sektora winorośli

 • Dz. U. L61 - 4 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L61 - 3 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.